οδηγίες χρήσης PHILIPS 56430-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 56430-48-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 56430-48-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 56430-48-16


PHILIPS 56430-48-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 56430-48-16 QUICK START GUIDE (997 ko)
   PHILIPS 56430-48-16 QUICK START GUIDE (997 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 56430-48-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 2 Odhgìez asfàleiaz Eìnai polù shmantikò na fylaxteì aytò to egxeirìdio xrçshz mawì me th syskeyç gia mellontikéz parapompéz. Eàn h syskeyç poylhueì ç metabibasteì se àllon idioktçth, ç eàn metakomìsete ki afçsete th syskeyç, bebaivueìte òti to egxeirìdio ménei pànta mawì me th syskeyç èste o néoz xrçsthz na mporései na enhmervueì gia th leitoyrgìa thz syskeyçz kai tiz shmantikéz plhroforìez asfàleiaz. Oi paroùsez plhroforìez xorhgoùntai gia thn dikç saz kalùterh asfàleia. PREPEI na tiz diabàsete prosextikà prin thn egkatàstash ç th xrçsh thz syskeyçz. Egkatàstash q q q q q q q q q Elégjte to plyntçrio piàtvn saz gia endexòmenez whmiéz apò th metaforà. [. . . ] - aporrypantikà xamhlçz sygkéntrvshz alkalìvn me fysikà énwyma. H xrçsh programmàtvn plùshz 50°C se synàrthsh me ta sympyknvména aporrypantikà meiènei th rùpansh kai kànei kalò sta piatikà saz. Aytà ta progràmmata plùshz endeìknyntai idiaìtera gia tiz idiòthtez diàlyshz thz akauarsìaz tvn enwùmvn sto sympyknvméno proiòn. Gi' aytòn to lògo ta progràmmata plùshz 50°C sta opoìa xrhsimopoioùntai ta sympyknvména aporrypantikà mporoùn na epitygxànoyn ta ìdia apotelésmata poy diaforetikà mporoùn na epiteyxuoùn mòno xrhsimopoièntaz progràmmata 65°C. Eidikéz symboyléz 'Otan xrhsimopoieìte proiònta syndyasmoù 3 se 1 epiléjte th xamhlòterh dynatç rùumish gia th sklhròthta neroù. Eàn apofasìsete na epistrécete pàli sth xrçsh toy stàntar systçmatoz aporrypantikoù saz symboyleùoyme na: q Janagemìsete amfòtera ta doxeìa alatioù kai lampryntikoù. Strécte th rùumish sklhròthtaz neroù sthn ychlòterh dynatç uésh kai ekteléste apò 1 évz 3 kanonikà progràmmata plùshz xvrìz fortìo. Ryumìsete pàli thn kataxèrish sklhròthtaz neroù sùmfvna me th sklhròthta toy neroù sthn perioxç saz. q q Anàmikta aporrypantikà Eàn xrhsimopoieìte aporrypantikò plynthrìoy piàtvn me symperilambanòmenh th dràsh toy lampryntikoù, ua prépei na topouethueì sto xèro aporrypantikoù. S' aytçn thn perìptvsh o xèroz lampryntikoù prépei na eìnai àdeioz, èste na apotrapeì h diplç dosologìa. Eàn sth uçkh lampryntikoù ypàrxei akòma lampryntikò prépei na periménoyme méxri aytç na teleièsei prin na xrhsimopoiçsoyme aytoùz toyz tùpoyz aporrypantikèn. 10 Progràmmata plùshz Prògramma Baumòz brvmiàz kai eìdoz fortìoy Uésh énarjhz toy diakòpth epilogéa progràmmatoz Perigrafç kùkloy (3) Timéz katanàlvshz Diàrkeia progràmmatoz (se leptà) Katanàlvsh enérgeiaz (se kWh) Katanàlvsh neroù (se lìtra) (1) Kanonikò 65°C me pròplysh Kanonikç brvmià. Piatikà, maxairopçroyn, koywinikà. A Krùa pròplysh Kyrìvz plùsh stoyz 65°C 2 krùo jébgalma 1 westò jébgalma Stégnvma Kyrìvz plùsh stoyz 65°C 2 krùo jébgalma 1 westò jébgalma Stégnvma 102 - 115 1. 2 - 1. 3 14 - 15 Kanonikò 65°C xvrìz pròplysh Kanonikç brvmià. Piatikà kai maxairopçroyna B 90 - 100 1. 2 - 1. 3 11 - 12 (2) Grçgoro 65°C A 30I Nvpç brvmià Piatikà kai maxairopçroyna Opoiosdçpote. Mhn xrhsimopoieìte poté leiantikà proiònta, syrmatàkia ç dialytikà (asetòn, trixlvroaiuylénio klp. . . ). Bebaivueìte òti ta steganvtikà gùrv apò thn pòrta, oi doslogikéz uçkez aporrypantikoù kai lampryntikoù kauarìwontai taktikà me éna notisméno panì. Synistoùme na ekteleìte kàue 3 mçnez éna prògramma plùshz 65oC xvrìz skeùh, xrhsimopoièntaz aporrypantikò. Topouetçste to xontrò fìltro (A) sto mikrofìltro (B) ) kai piéste mawì. Topouetçste to syndyasmò fìltrvn sth uésh toy kai asfalìste stréfontaz th labç dejiòstrofa évz to stop. Sth diàrkeia aytçz thz diadikasìaz bebaivueìte òti to epìpedo fìltro den proejéxei epànv apò th bàsh toy ualàmoy plùshz. Prosoxç! To plyntçrio piàtvn den xrhsimopoieìtai se kamìa perìstash xvrìz fìltra. H esfalménh epanatopouéthsh kai sterévsh tvn fìltrvn ua synepàgetai kakà apotelésmata plùshz. Kauarismòz tvn mesaìvn fìltrvn Ta fìltra prépei na elégxontai kai na kauarìwontai apò kairò se kairò. Ta brèmika fìltra ua ypobaumìsoyn to apotélesma toy plysìmatoz. Anoìjte thn pòrta, bgàlte to kàtv kalàui. To sùsthma fìltrvn toy plynthrìoy piàtvn perilambànei éna xontrò fìltro (A), éna ) mikrofìltro (B) kai éna epìpedo fìltro (C). Jekleidèste to sùsthma fìltroy xrhsimopoièntaz th labç sto mikrofìltro kai afairéste to. [. . . ] Me agvgò ston toìxo efodiasméno me ejaerismò, me elàxisth esvterikç diàmetro 4 ek. H sùndesh apoxéteyshz prépei na brìsketai se éna ùcoz metajù 30 ek. (mégisto) apò ton pyuména toy plynthrìoy piàtvn. O svlçnaz ekkénvshz mporeì na kateyuùnetai eìte aristerà eìte dejià toy plynthrìoy piàtvn. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 56430-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 56430-48-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag