οδηγίες χρήσης PHILIPS 56433-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 56433-48-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 56433-48-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 56433-48-16


PHILIPS 56433-48-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 56433-48-16 QUICK START GUIDE (1053 ko)
   PHILIPS 56433-48-16 QUICK START GUIDE (1053 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 56433-48-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] · Mh qésete se leitourg'a to plunt rio, e n to kal·dio trofodos'a e'nai katestramméno e n o p'naka twn ceiristhr'wn h epif neia ergas'a parousi zoun bl be , oi opo'e apaitoún epémbash sto eswterik-- tou plunthr'ou. · Mhn epiceire'te na bg lete to fi ap-- thn pr'za trab·nta to kal·dio, all trab xte to 'dio to fi . · Mhn topoqete'te sto plunt rio roúca me lekéde ap-- benz'nh, alko--l, triclwroaiqulénio k. lp. E n crhsimopoi sete ta pro --nta aut prin to plúsimo twn roúcwn, e'nai apara'thto prin b lete ta roúca sto plunt rio, na af sete na exatmiste' to pro --n. [. . . ] Sthn per'ptwsh aut , to pr--gramma pou qa epiléxete den prépei na perilamb nei pr--plush. E n crhsimopoie'te aporrupantik-- se ugr morf , to pr--gramma pou qa epiléxete den prépei na perilamb nei pr--plush. B lte to ugr-- aporrupantik-- sth q kh tou surtarioú amésw prin thn ekk'nhsh tou progr mmato . Ta pr--sqeta ugr malaktik pro·--nta ta pro·--nta kollar'smato prépei na topoqetoúntai sth q kh me to súmbolo prin thn ekk'nhsh tou progr mmato . son afor th dosolog'a twn pr--sqetwn pro·--ntwn, akolouqe'te ti odhg'e tou kataskeuast , all den prépei se kam'a per'ptwsh na uperbe'te to --rio th q kh me thn éndeixh "MAC . H pos--thta tou aporrupantikoú pou prépei na crhsimopoie'te H pos--thta tou aporrupantikoú exart tai ap-- ton túpo twn ufasm twn, ton --gko twn roúcwn, to p--so lerwména e'nai ta roúca kai th sklhr--thta tou neroú. Plhrofor'e scetik me to ep'pedo sklhr--thta tou neroú mpore'te na p rete ap-- thn etaire'a údreush th c·ra sa ap-- thn topik autodio'khsh. son afor th dosolog'a, akolouq ste ti odhg'e tou kataskeuast . Crhsimopoie'te mikr--terh pos--thta aporrupantikoú, e n: - Ta roúca pou qélete na plúnete e'nai l'ga. - E n dhmiourge'tai meg lh pos--thta afroú kat th di rkeia tou plus'mato . - E n den e'nai polú sklhr-- to ner-- (éw to ep'pedo glukoú). Xanab lte to surt ri sth qésh tou. L stico th p--rta Elégcete taktik m pw up rcoun sti ptucé tou l sticou th p--rta karf'tse , koumpi , karfi diakosmhtiké karf'tse . P0038 F'ltro gia to deiasma tou neroú To f'ltro prépei na epiqewre'tai sucn kai kur'w§ an: P1050 · to mhc nhma den adei zei /kai den st'bei; · to mhc nhma k nei éna per'ergo q rubo kat to deiasma, ofeil meno se antike'mena pw§ koumpi , karf'tse§, k pitse§, pou fr zoun thn antl'a adei smato§. Procwr ste w§ ex §: · bg lte to búsma ap thn hlektrik pr'za; · an h diadikas'a ektele'tai kat thn exélixh en § progr mmato§, periménete na kru sei to ner ; · ano'xte thn p rta; Exwterik epifneia Kaqar'zete thn exwterik epifneia tou plunthr'ou me cliar-- ner-- kai éna oudétero, mh diabrwtik-- aporrupantik--. Xeplénete me kaqar-- ner-- kai skoup'zete me éna malak-- pan'. Shmantik--: mh crhsimopoie'te oin--pneuma, dialutik lla par--moia pro·--nta gia ton kaqarism-- th§ exwterik § epifneia§. Surt ri aporrupantikoú Ta aporrupantik kai ta pr--sqeta pro·--nta dhmiourgoún me ton kair-- mia kroústa sto eswterik-- twn qhk·n. Kaqar'zete taktik to surt ri tou aporrupantikoú, b zont to k tw ap-- th brúsh. Gia na bg lete to surt ri ap-- thn upodoc , pat ste sto ant'stoico shme'o pou br'sketai arister sto b qo tou surtarioú. Gia na kaqar'sete kalútera to surt ri, mpore'te na bg lete ti q ke sti opo'e topoqetoúntai ta pr--sqeta pro·--nta. P1114 · b lte mia lekan'tsa k tw ap to f'ltro gia th sullog tou neroú pou qa bgei ap to mhc nhma; · apeleuqer ste to swlhn ki adei smato§ neroú, topoqet ste to sth lekan'tsa kai bg lte to p ma. Otan to ner stamat sei na bga'nei, xebid ste kai afairéste to f'ltro. Krat te kont sa§ éna pan' gia na sfougg'sete endecoménw§ to ner pou qa bgei ap to f'ltro tan to xebid nete. C0066 C0067 To aporrupantik-- mpore' makropr--qesma na dhmiourg sei kroústa kai sthn upodoc tou P1115 14 · afairéste endec mena antike'mena ap thn antl'a, stréfont § th me to céri; · Bg lte to fi ap-- thn pr'za; · Kle'ste th brúsh tou neroú; · Periménete mécri na kru·sei to ner-- (sthn per'ptwsh pou e'cate epiléxei pr--gramma me qermokras'a 60°C uyhl--terh); · ano'xte to port ki tou f'ltrou; · p rte mia lekan'tsa, b lte th sto p twma, eis gete sto eswterik th§ thn krh tou swlhn'skou adei smato§ neroú pou br'sketai sthn édra tou f'ltrou kai adei ste me di fore§ prosp qeie§ to ner ap to mhc nhma; · kaqar'ste to f'ltro kai thn antl'a pw§ perigr fhke prohgouménw§; · xanab lte to p ma sto swlhn ki adei smato§ kai epanatopoqete'ste to sth qésh tou, xanabid ste to f'ltro kai kle'ste to port ki. P1116 · xanab lte to p ma sto swlhn ki adei smato§ kai epanatopoqete'ste to sth qésh tou; Prostas'a ap-- ton p go P1117 · xanabid ste to f'ltro; · kle'ste to port ki. E n to plunt rio e'nai egkatesthméno se éna c·ro --pou h qermokras'a mpore' na pései k tw ap-- tou 0°C, akolouq ste ti parak tw odhg'e : · Bg lte to búsma ap thn pr'za; · Kle'ste th brúsh neroú kai xebid ste to swl na trofodos'a§ ap th brúsh; · Topoqet ste to kro tou swlhn'skou adei smato§ tou f'ltrou kai to kro tou swl na trofodos'a§ se mia lekan'tsa sto d pedo kai ekken ste to ner ; · Xanabid ste to swl na trofodos'a§ neroú kai xanab lte sth qésh tou to swlhn ki, proséconta§ na kle'sete to kro tou me to ant'stoico p ma. Ektel nta§ ti§ enérgeie§ auté§ to ner pou parémeine sto mhc nhma qa adei sei, aposob nta§ to schmatism p gou kai sunep § th qraúsh twn ant'stoicwn mer n. Otan leitourg sei ke néou to mhc nhma bebaiwqe'te ti h qermokras'a tou perib llonto§ e'nai megal terh twn 0C. [. . . ] Kalúyte ti opé me ti t pe pou br'skontai sto p'sw méro tou plunthr'ou sto sakoul ki pou parécetai maz' me ti odhg'e cr sh . P0256 P0020 Topoqéthsh Prin topoqet sete to plunt rio sthn telik tou qésh, peristréyte to kro tou swl na adei smato tou neroú, sto p'sw méro tou plunthr'ou, pro thn kateúqunsh pou e'nai pio kont sth brúsh. Xebid·ste elafr· ton daktúlio steréwsh , peristréyte to kro tou swl na kai xanabid·ste ton daktúlio. Xapl·ste to plunt rio, sthr'zont to sto p'sw méro tou kai proséconta na mhn katastréyete tou swl ne . Prokeiménou na mh sumbe' k ti tétoio, topoqet ste metaxú tou pat·mato kai tou plunthr'ou éna komm ti ap-- th suskeuas'a. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 56433-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 56433-48-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag