οδηγίες χρήσης PHILIPS 56450-17-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 56450-17-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 56450-17-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 56450-17-16


PHILIPS 56450-17-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 56450-17-16 QUICK START GUIDE (890 ko)
   PHILIPS 56450-17-16 QUICK START GUIDE (890 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 56450-17-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] - 73/23/ CEE Û¯ÂÙÈο Ì ËÏÂÎÙÚÈΤ~ ÛÛΤ~ Ô Û¯ÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔÚÁÔÓ Ì , ¿ÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔ~ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ~ ÈÛ¯Ô~. 2 ¶POEI¢O¶OIHTMEITM OI ¶POEI¢O¶OIHTMEITM AYTETM ¶APEXONTAI A¶O EN¢IAºEPON °IA THN ATMºA§EIA TMATM. ¶PE¶EI NA TITM ¢IABATMETE ¶POTMEKTIKA ¶PIN E°KATATMTHTMETE XPHTMIMO¶OIHTMETE TH TMYTMKEYH. E>Ó·È ÔÏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ¯Ú<ÛÙË Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÂηÈÚÔ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ·Ùfi Ì ÙÈ~ ÔËÁ>Â~ ¯Ú<ÛË~ Î·È Ó· ÙÔ ÛÌ, ÔÏÂÂÙ·È. TM ÂÚ> Ù^ÛË Ô Ë ÛÛÎÂ< ^ÏËiÂ> < ÌÂÙ·ÊÂÚiÂ> Û ¿ÏÏÔ ÈÈÔÎÙ<ÙË, < Â¿Ó ÌÂÙ·ÎÔÌ>ÛÂÙÂ Î·È ÙËÓ ·Ê<ÛÂÙÂ, , Â, ·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ i· ÌÂ>ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÛÛÎÂ<, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô Î·ÈÓÔÚÈÔ~ ÈÈÔÎÙ<ÙË~ Ó· Ì ÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÍÔÈÎÂÈ^iÂ> Ì ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Î·È ÙÈ~ Û¯ÂÙÈΤ~ ÚÔÂÈÔ ÔÈ<ÛÂÈ~. [. . . ] O Û^Ï<Ó·~ ÂÓ i· Ú¤ ÂÈ Ó· Î¿Ì ÙÂÙ·È < Ó· ÛÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ~ · ÔÊÁ<Ó ÂÚÊfiÚÙ^ÛË~. AÓ Â>Ó·È ·Ó· fiÊÂÎÙË Ë ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ Û^Ï<Ó· ÂÍ·Á^Á<~, ÙfiÙ ·Ù< ÂÓ i· Ú¤ ÂÈ Ó· Í ÂÚÓ¿ ÙÔ 1, 5 ̤ÙÚÔ Î·È i· Ú¤ ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ >È· È¿ÌÂÙÚÔ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi Û^Ï<Ó·. BÂ, ·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÔÈ Û^Ï<ÓÂ~ ÂÓ Â>Ó·È ÔÏ ÙÂÓÙ^̤ÓÔÈ. 2. TÔ Ì¤ÙÚÔ, ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈÂ~, Ë Î·Ï^>^ÛË Î·È Ë ÔÔ¯< ÙÔ ÚÂÌ·ÙÔfiÙË Ì ÔÚÔÓ Ó· ·ÓÙ¤ÍÔÓ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÈÛ¯ Ô · ·ÈÙÂ>Ù·È, Ë Ô Ô>· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ï¿Î· Ì ÙÈ~ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ~ ÙÈ̤~. H , ¿ÛË ÙË~ ÔÔ¯<~ ÙÔ ÚÂÌ·ÙÔfiÙË Î·È Ô ÚÂÌ·ÙÔÏ< ÙË~ Ú¤ ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÔÓ ¯^Ú>~ ·Ó·Á^ÁÈÎ< ·ÚÂÌ, ÔÏ<, ÔÏÏ· Ϥ~ ÂÍfiÔ~ < ÚÔÛ·ÚÌÔÁÂ>~ (·ÓÙ¿ ÙÔÚÂ~). AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ>, ·ÓÙÈηٷÛÙ<ÛÙ ÙËÓ ÔÔ¯< ÙÔ ÚÂÌ·ÙÔfiÙË Ì ÌÈ· ¿ÏÏË, ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË. OÈ ÈÛ¯ÔÓÙÂ~ ηÓfiÓÂ~ ËÏÂÎÙÚÈÎ<~ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·~ · ·ÈÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÂ>^ÛË. O ÚÂÌ·ÙÔÏ< ÙË~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Â>Ó·È ÂÊÔÈ·Ṳ̂ÓÔ~ Ì ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·Ùfi. BÂ, ·È^iÂ>Ù fiÙÈ Î·È Ë ÔÔ¯< ÙÔ ÚÂÌ·ÙÔfiÙË Û·~ Â>Ó·È Â >ÛË~ ÂÊÔÈ·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÂ>^ÛË. O ηٷÛηÛÙ<~ ·ÚÓÂ>Ù·È Î¿i ÂiÓË Û ÂÚ> Ù^ÛË ·Ù¯<Ì·ÙÔ~ <  ÂÈÛÔ>Ô, Â¿Ó ÂÓ ¤¯ÔÓ ÏËÊiÂ> ·Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·ÏÂ>·~. ( ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÎÔÌ ¿Ù ÙÔ ÏÓÙ<ÚÈÔ ÚÔ¯^Ó < ¿ÏÏÂ~ ËÏÂÎÙÚÈΤ~ ÛÛΤ~ ÂÓÒ ÛÙ¤ÎÂÛÙ Û ÁÚfi ¿ ÂÔ < Â>ÛÙÂ Í fiÏËÙÔÈ ). OPIZONTIøTMH OÚÈÔÓÙÈÒÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·~ < ÛÊ>ÁÁÔÓÙ·~ Ù· ÔÛÙËÚ>ÁÌ·Ù·. °EMÿZONTATM TO ¶§YNTPIO °ÂÌ>ÛÙ ÙÔ ÏÓÙ<ÚÈÔ ¯·Ï·Ú¿, ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·~ ÌÂÁ¿Ï· ÙÂÌ¿¯È· Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ·. MËÓ ÂÚÊÔÚÙÒÛÂÙ ÙÔ ÏÓÙ<ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ ·iÂ>Ù ¿ÓÙÔÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ>Ù ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË ¯^ÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â>Ô~ ÙÔ Ê¿ÛÌ·ÙÔ~. MÂÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· fiÙ·Ó Ï¤ÓÂÙ ÔÏ , ÚÒÌÈη < ¯ÓÔ^Ù¿ ÚÔ¯·. AÓ Ë ÛÛÎÂ< ·Ú¯>ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Î·È i¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÛi¤ÛÂÙ ο ÔÈÔ ÚÔ¯Ô, Ú¤ ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. TMHMANTIKH ¶APATHPHTMH: H ÛÛÎÂ< ·Ù< Â>Ó·È ÂÊÔÈ·Ṳ̂ÓË Ì ¤Ó·Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi ·ÛÊ·ÏÂ>·~, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÓÔ>ÁÂÈ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ È·ÈηÛ>·~ ÏÛË~. AÓÔ>ÍÙ ÙËÓ ÌfiÓÔ ·Ó Â>Ó·È · ÔÏÙ^~ · ·Ú·>ÙËÙÔ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ 2 ¤^~ 3 Ï ٿ ·ÊÔ i· ¤¯ÂÙ ÛÙ·Ì·Ù<ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ÁÈ· Ó· ÒÛÂÙ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·ÛÊ·ÏÂ>·~ ÙÔ ÂÚÈiÒÚÈÔ Ó· · ÂÓÂÚÁÔ ÔÈËiÂ>. 4. E¶I§E·TE TH £EPMOKPATMIA °Ú>ÛÙ ÙÔÓ È·Îfi ÙË ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ÛÙËÓ Â ÈiÌËÙ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>·. 5. E¶I§E·TE TO ¶PO°PAMMA °Ú>ÛÙ ÙÔÓ È·Îfi ÙË ÚÔ~ Ù· ÂÍÈ¿, ÒÛ Ô Ô Â>ÎÙË~ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â ÈiÌËÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. 6. ENAP·H §EITOYP°IATM ¶ÚÈÓ ·Ù<ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ¤Ó·ÚÍË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, ÂϤÁÍÙ ·Ó: ñ H fiÚÙ· ¤¯ÂÈ ÎÏÂ>ÛÂÈ Î·Ï¿. ñ H ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÛÙËÓ Ú>·. ñ E>Ó·È ·ÓÔȯÙfi~ Ô È·Îfi ÙË~ ·ÚÔ¯<~ ÓÂÚÔ. [. . . ] 30Ô C ¶ÏÛÈÌÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ MA§AKH ¶§YTMH MËÓ Ï¤ÓÂÙ ηifiÏÔ §EYKANTMH §ÂηÓÛË Û ÎÚÔ ÓÂÚfi MËÓ Î¿ÓÂÙ ÏÂηÓÛË TMI¢EPøMA ZÂÛÙfi Û>ÂÚÔ Ì¤Á. iÂÚ. 200Ô C ZÂÛÙfi Û>ÂÚÔ Ì¤Á. iÂÚ. 150Ô C ZÂÛÙfi Û>ÂÚÔ Ì¤Á. iÂÚ. 100Ô C MËÓ ÛÈÂÚÒÓÂÙ TMTE°NO KA£APITMMA TMÙÂÁÓfi ηi¿ÚÈÛÌ· Ì fiÏ· Ù· È·ÏÙÈο TMÙÂÁÓfi ηi¿ÚÈÛÌ· Ì ÂÚ¯Ï^Ú·ÈiϤÓÈÔ, , ÂÓ>ÓË, ηi·Úfi ÔÈÓfi ÓÂÌ· R 111 Î·È R 113 TMÙÂÁÓfi ηi¿ÚÈÛÌ· Ì , ÂÓ>ÓË, ηi·Úfi ÔÈÓfi ÓÂÌ·, R 111 Î·È R 113 Y, , ËÏ< iÂÚÌÔÎ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 56450-17-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 56450-17-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag