οδηγίες χρήσης PHILIPS 56482-43-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 56482-43-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 56482-43-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 56482-43-16


PHILIPS 56482-43-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 56482-43-16 QUICK START GUIDE (938 ko)
   PHILIPS 56482-43-16 QUICK START GUIDE (938 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 56482-43-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] OÈ ÚÔÂÈÔÔÈ<ÛÂÈ~ ·Ù¤~ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÓȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Û·~. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ~ È·, ¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÛÙ<ÛÂÙ < i¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË ÛÛÎÂ<. AÛÊ¿ÏÂÈ· ñ H ÛÛÎÂ< ·Ù< Û¯ÂÈ¿ÛÙËΠÁÈ· Ó· ÙË ¯ÂÈÚ>ÔÓÙ·È ÂÓ<ÏÈÎÂ~. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ ÛÙ· ·ÈÈ¿ Ó· ÂÈÚ¿ÔÓ ÙÔ~ È·ÎfiÙÂ~ < Ó· ·>ÔÓ Ì ÙË ÛÛÎÂ<. ñ E>Ó·È ÂÈÎ>ÓÓÔ Ó· ·ÏÏ¿ÂÙ ÙÈ~ ÚÔÈ·Áڷʤ~ < Ó· ÙÚÔÔÔÈÂ>Ù ÙË ÛÛÎÂ< Ì ÔÔÈÔ<ÔÙ ÙÚfiÔ. [. . . ] BϤ ÔËÁ>Â~ ÂÁηٿÛÙ·ÛË~. ñ T· ÙÌ<Ì·Ù· ÂÎÂ>Ó· Ô iÂÚÌ·>ÓÔÓÙ·È ÂÓ i· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ>iÂÓÙ·È. YÔ ·Ùfi Â>Ó·È Ó·ÙfiÓ, ÙÔ >Û^ ̤ÚÔ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ i· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔiÂÙÂ>Ù·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ>¯Ô. ¶ÚÔÛÙ·Û>· ÙÔ ÂÚÈ, ¿ÏÏÔÓÙÔ~ H ÛÛÎÂ< ·Ù< ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ·¤ÚÈ· Ô i· ÌÔÚÔÛ·Ó Ó· , Ï¿, , ÔÓ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÙÔ fiÔÓÙÔ~, Â>Ù ÛÙÔ ÎÎÏ^Ì· , , ÍË~ Â>Ù ÛÙ· ÌÔÓ^ÙÈο ÏÈο. H ÛÛÎÂ< ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ·¯ÙÂ> Ì·> Ì ٷ ·ÛÙÈο ·fi, ÏËÙ· Î·È ÛÎÔ>È·. AÔÊÁÂÙ ӷ ηٷÛÙÚ¤, , ÂÙ ÙË ÌÔÓ¿· , , ÍË~, ÈÈ·>ÙÂÚ· ÛÙÔ fiÈÛiÂÓ Ì¤ÚÔ~ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË iÂÚÌfiÙËÙ·~. ¶ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÁÈ· Ù· ÛËÌÂ>· ÂÓ·fiiÂÛË~ ·Ô, Ï<Ù^Ó ÌÔÚÂ>Ù ӷ ¿ÚÂÙ ·fi ÙÈ~ ÙÔÈΤ~ ·Ú¯¤~. YÏ· Ù· ÚÔ°fiÓÙ· Ù· ÔÔ>· È·i¤ÙÔÓ ÙÔ Û<Ì· Â>Ó·È ·Ó·ÎÎÏÒÛÈÌ·. ¶EPIEXOMENA ¶ÚÔÂÈÔÔÈ<ÛÂÈ~ . . 2 XÚ<ÛË - K·i·ÚÈÛÌfi~ ÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎÔ - ÈÓ·Î·Û ÂÏÂÁÎÔ - §ÂÈÙÔÚÁ>· - PiÌÈÛË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ - . °PH°OPH æY·H - §¯Ó>· ÚÔÂÈÔÔ>ËÛË~ (C) . . 4 XÚ<ÛË - K·Ù¿, , ÍË ÊÚ¤ÛÎ^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó - AÔi<ÎÂÛË Î·ÙÂ, , Á̤Ó^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó - Afi, , ÍË - . °È· Ó· οÓÂÙ ·Á¿ÎÈ· . °È· Ó· ηٷ, , ÍÂÙ ÊÚ¤Ûη ÙÚfiÊÈÌ·, ÚiÌ>ÛÙ ÛÙËÓ i¤ÛË ÙË~ ÁÚ<ÁÔÚË~ , , ÍË~ Î·È ·Ê<ÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÔÓ 24 ÒÚÂ~ ÚÈÓ Ó· ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ·. TÔÔiÂÙ<ÛÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ÚÔ~ , , ÍË ÛÙÔ ÙÌ<Ì· fi^~ Ê·>ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. 12 Kg C PR33 AÔi<ÎÂÛË Î·ÙÂ, , Á̤Ó^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó YÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ < ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÈfiÔ~ Ô ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËiÂ>, ÚÈÓ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ÛÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË ·Ê<ÛÙ ÙËÓ ÛÛÎÂ< Ó· ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÁÈ· ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ÒÚÂ~ ÙÔÔiÂÙÒÓÙ·~ ÙÔÓ iÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÛÙËÓ ÈÔ , , ¯Ú< ÚiÌÈÛË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙ·ÎÈÓ<ÛÙ ÙÔÓ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< ÙÔ i¤ÛË. °È· Ó· ÂÙ¯ÂÙ ÙËÓ Î·ÏÙÂÚË ·fiÔÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Ú¤ÂÈ: AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ> Ó· ÛÓÙËÚ<ÛÂÙ ÌÂÁ¿ÏÂ~ ÔÛfiÙËÙÂ~ ÙÚÔÊ>Ì^Ó, ÌÔÚÂ>Ù ӷ , Á¿ÏÂÙ ·fi ÙË ÛÛÎÂ< fiÏ· Ù· ÛÚÙ¿ÚÈ· < Ù· ηϿiÈ· Î·È Ó· ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ·ÂiÂ>·~ ¿Ó^ ÛÙ· Ú¿ÊÈ·. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ fiÌ^~ Ó· ÌËÓ D670/1 AÓÔ>ÍÙ ÙÈ~ fiÚÙÂ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Î·È ÙÔ Â>ÏÔ Û Á^Ó>· ÂÚ>Ô 90Ô. ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ ¤Ï·ÛÌ· ¤Ú·ÛË~ (B) ̤۷ ÛÙÔÓ ÔËÁfi (A). KÚ·Ù<ÛÙ ̷> ÙÈ~ fiÚÙÂ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Î·È ÙÔ Â>ÏÔ Î·È ÛËÌ·¤, , Ù ÙÈ~ Ô¤~ fi^~ Ê·>ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯<Ì·. BÁ¿ÏÙ ٷ ÂÏ¿ÛÌ·Ù· ηÈ, Ì ¤Ó· ÙÚ¿ÓÈ, ·ÓÔ>ÍÙ Ԥ~ ȷ̤ÙÚÔ 2 mm, Û ·fiÛÙ·ÛË 8mm ·fi ÙÔ ÂÍ^ÙÂÚÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙË~ fiÚÙ·~. ··Ó·ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ ¤Ï·ÛÌ· ÛÙÔÓ ÔËÁfi Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ì ÙÈ~ , >Â~ Ô i· , ÚÂ>Ù ÛÙË ÛÛηÛ>·. PR167 8mm A B ÂÚ, Â>Ù ÙÔ fiÚÈÔ Ï<Ú^ÛË~ Ô Ê·>ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÏÂÚÈÎfi ÙÔ>¯^Ì· ÙÔ ¿Ó^ ¯^Ú>ÛÌ·ÙÔ~ (fiÔ ¿Ú¯ÂÈ). ¶ÚÔÛÔ¯< TMËÌ·ÓÙÈÎfi TM ÂÚ>Ù^ÛË ·fi, , ÍË~ ÁÈ· ·Úfi, ÏÂÙÔ~ ÏfiÁÔ~ (. ¯. , È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~), ·Ó Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÙË~ È·ÎÔ<~ Â>Ó·È ÌÂÁ·ÏÙÂÚÔ~ ·fi ÙËÓ ÙÈÌ< Ô ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ >ӷη Ù¯ÓÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ (, Ϥ "¯ÚfiÓÔ~ ·ÓfiÔ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~"), i· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÛÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· Û ÛÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi È¿ÛÙËÌ· < Ó· Ù· Ì·ÁÂÈÚ¤, , ÂÙ ·Ì¤Û^~ Î·È Ó· Ù· ηٷ, , ÍÂÙ ÂÎ Ó¤Ô (·ÊÔ Ù· ·Ê<ÛÂÙ ÚÒÙ· Ó· ÎÚÒÛÔÓ). AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ> Ó· ÂiÁÚ·ÌÌ>ÛÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ Â>ÏÔ, ÌÂÙ·ÙÔ>ÛÙ ÙÈ~ , >Â~ ̤۷ ÛÙË Û¯ÈÛÌ< ÙÔ~. TMÙÔ Ù¤ÏÔ~ ·Ù<~ ÙË~ È·ÈηÛ>·~, ÂϤÁÍÙ ·Ó Ë fiÚÙ· ÙÔ Â>ÏÔ ÎÏÂ>ÓÂÈ Û^ÛÙ¿. Afi, , ÍË TÚfiÊÈÌ· , ·iÈ¿ ηÙÂ, , Á̤ӷ < ·ÏÒ~ ηÙÂ, , Á̤ӷ, ÚÈÓ ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ~, ÌÔÚÔÓ Ó· ·Ô, , ¯iÔÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙË~ ÛÓÙ<ÚËÛË~ < Û iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ^Ì·Ù>Ô, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ È·i¤ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ. PR168 MÈÎÚ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÙÚÔÊ>Ì^Ó ÌÔÚÔÓ Ó· Ì·ÁÂÈÚÂÙÔÓ ÂÓÒ Â>Ó·È ·ÎfiÌË Î·ÙÂ, , Á̤ӷ, ηÙÂiÂ>·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË: Û' ·Ù<Ó ÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË Ô ¯ÚfiÓÔ~ È¿ÚÎÂÈ·~ ÙÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ~ i· Â>Ó·È ÌÂÁ·ÏÙÂÚÔ~. TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ Î¿ÏÌÌ· (D) ÛÙÔÓ ÔËÁfi (B) Î·È ·Ù<ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÎÔÌÒÛÂÈ. °È· Ó· οÓÂÙ ·Á¿ÎÈ· H ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Ì>· < Ô i<ÎÂ~ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÂ>Ù ӷ οÓÂÙ ·Á¿ÎÈ·. °ÂÌ>ÛÙ ·Ù¤~ ÙÈ~ i<ÎÂ~ Ì ÓÂÚfi Î·È ÙÔÔiÙ<ÛÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË. B MËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ· ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÈ~ i<ÎÂ~ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË. D PR167/1 12 5 Y¶O¢EI·EITM YÔÂ>ÍÂÈ~ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôi<ÎÂÛË ÙÚÔÊ>Ì^Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË °È· Ó· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·ÏÙÂÚË Ó·Ù< ηٿ, , ÍË Û·~ >ÓÔÌ ÌÂÚÈΤ~ ÔËÁ>Â~: ñ H ̤ÁÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ÙÚÔÊ<~ Ô ÌÔÚÂ> Ó· ηٷ, , ¯iÂ> Û 24 ÒÚÂ~ , Ú>ÛÎÂÙ·È ÁÚ·Ì̤ÓË ¿Ó^ ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎ< ÈÓ·Î>·. [. . . ] K·Ù¿ ÙËÓ È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÂÓ Â>Ó·È ··Ú·>ÙËÙÔ Ó· ÎÏÂ>ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯< < Ó· ·ÔÌ·ÎÚÓÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ·. YÙ·Ó Ô ¿ÁÔ~ Á>ÓÂÈ ÔÏ ·¯~ ÛÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ Ï<ÚË ·fi, , ÍË Î·È Û·~ ÛÌ, ÔÏÂÔÌ ӷ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ fiÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< i· Â>Ó·È ¿ÂÈ·. °È· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ·fi, , ÍË ÙÔ ÙÌ<Ì·ÙÔ~ ÙË~ ηٿ, , ÍË~ ÚÔ¯^Ú<ÛÙ ^~ ÂÍ<~: BÁ¿ÏÙ ÙËÓ Ú>· < ÁÚ>ÛÙ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ÙÔ iÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÛÙË i¤ÛË "". AÊ·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ÙÚfiÊÈÌ·, ÙÏ>ÍÙ ٷ Û ÔÏϤ~ ÂÊËÌÂÚ>Â~ Î·È , ¿ÏÙ ٷ Û ÚÔÛÂÚfi ̤ÚÔ~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 56482-43-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 56482-43-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag