οδηγίες χρήσης PHILIPS 56483-31-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 56483-31-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 56483-31-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 56483-31-16


PHILIPS 56483-31-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2595 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 56483-31-16 QUICK START GUIDE (956 ko)
   PHILIPS 56483-31-16 QUICK START GUIDE (956 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 56483-31-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] OÈ ÚÔÂÈÔÔÈ<ÛÂÈ~ ·Ù¤~ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÓȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Û·~. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ~ È·, ¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÛÙ<ÛÂÙ < i¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË ÛÛÎÂ<. AÛÊ¿ÏÂÈ· ñ H ÛÛÎÂ< ·Ù< Û¯ÂÈ¿ÛÙËΠÁÈ· Ó· ÙË ¯ÂÈÚ>ÔÓÙ·È ÂÓ<ÏÈÎÂ~. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ ÛÙ· ·ÈÈ¿ Ó· ÂÈÚ¿ÔÓ ÙÔ~ È·ÎfiÙÂ~ < Ó· ·>ÔÓ Ì ÙË ÛÛÎÂ<. ñ E>Ó·È ÂÈÎ>ÓÓÔ Ó· ·ÏÏ¿ÂÙ ÙÈ~ ÚÔÈ·Áڷʤ~ < Ó· ÙÚÔÔÔÈÂ>Ù ÙË ÛÛÎÂ< Ì ÔÔÈÔ<ÔÙ ÙÚfiÔ. [. . . ] ñ Y¿Ú¯ÔÓ ÙÌ<Ì·Ù· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ·Ù<~ Ô Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· iÂÚÌ·>ÓÔÓÙ·È. N· , Â, ·ÈÒÓÂÛÙ ¿ÓÙ· fiÙÈ Ô ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi~ Â>Ó·È ¶ÚÔÛÙ·Û>· ÙÔ ÂÚÈ, ¿ÏÏÔÓÙÔ~ H ÛÛÎÂ< ·Ù< ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ·¤ÚÈ· Ô i· ÌÔÚÔÛ·Ó Ó· , Ï¿, , ÔÓ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÙÔ fiÔÓÙÔ~, Â>Ù ÛÙÔ ÎÎÏ^Ì· , , ÍË~ Â>Ù ÛÙ· ÌÔÓ^ÙÈο ÏÈο. H ÛÛÎÂ< ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ·¯ÙÂ> Ì·> Ì ٷ ·ÛÙÈο ·fi, ÏËÙ· Î·È ÛÎÔ>È·. AÔÊÁÂÙ ӷ ηٷÛÙÚ¤, , ÂÙ ÙË ÌÔÓ¿· , , ÍË~, ÈÈ·>ÙÂÚ· ÛÙÔ fiÈÛiÂÓ Ì¤ÚÔ~ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË iÂÚÌfiÙËÙ·~. ¶ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÁÈ· Ù· ÛËÌÂ>· ÂÓ·fiiÂÛË~ ·Ô, Ï<Ù^Ó ÌÔÚÂ>Ù ӷ ¿ÚÂÙ ·fi ÙÈ~ ÙÔÈΤ~ ·Ú¯¤~. YÏ· Ù· ÚÔ°fiÓÙ· Ù· ÔÔ>· È·i¤ÙÔÓ ÙÔ Û<Ì· Â>Ó·È ·Ó·ÎÎÏÒÛÈÌ·. Ô ÛÌ, ÔÏÔ ÛÙÔ ÚÔ°fiÓ < ¿Ó^ ÛÙË ÛÛηÛ>· ÙÔ ÔÂÈÎÓÂÈ fiÙÈ ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚ>ÂÛÙ ÙÔ ÚÔ°fiÓ ·Ùfi ^~ ÔÈÎÈ·Îfi ·fiÚÚÈÌÌ·. ÓÙÈi¤Ù^~ i· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·>ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛËÌÂ>Ô ÛÏÏÔÁ<~ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÎÏ^ÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÂÍÔÏÈÛÌÔ. Í·ÛÊ·Ï>ÔÓÙ·~ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ°fiÓ ·Ùfi È·Ù>iÂÙ·È Û^ÛÙ¿, ÛÌ, ¿ÏÏÂÙ ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ< ÂÓ¯fiÌÂÓ^Ó ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ, ¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÓiÚÒÈÓË ÁÂ>·, ÔÈ ÔÔ>Â~ i· ÌÔÚÔÛ·Ó È·ÊÔÚÂÙÈο Ó· ÚÔÎÏËiÔÓ ·fi ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ·fiÚÚÈ, , Ë~ ÙÔ ÚÔ°fiÓÙÔ~ ·ÙÔ. °È· ÏÂÙÂÌÂÚ¤ÛÙÂÚÂ~ ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÎÏ^ÛË ÙÔ ÚÔ°fiÓÙÔ~ ·ÙÔ, ÂÈÎÔÈÓ^Ó<ÛÙ Ì ÙÔ ËÌ·Ú¯Â>Ô ÙË~ ÂÚÈÔ¯<~ Û·~, ÙËÓ ÙÔÈÎ< Û·~ ËÚÂÛ>· ·ÔÎÔÌÈ<~ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌ¿Ù^Ó < Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· fiÔ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ ÚÔ°fiÓ. ¶EPIEXOMENA ¶ÚÔÂÈÔÔÈ<ÛÂÈ~ . 2 XÚ<ÛË - K·i·ÚÈÛÌfi~ ÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎÔ - ÈÓ·Î·Û ÂÏÂÁÎÔ - §ÂÈÙÔÚÁ>· - PiÌÈÛË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ - . ·¯Â>· ·Ù¿, , ÍË - §¯Ó>· ÚÔÂÈÔÔ>ËÛË~ (C) . ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ù·¯Â>·~ ηٿ, , ÍË~ ÌÔÚÂ> Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÂ> ¯ÂÈÚÔÎ>ÓËÙ· ÔÔÈ·<ÔÙ ÛÙÈÁÌ< ȤÔÓÙ·~ Í·Ó¿ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ (D) Î>ÙÚÈÓË Ï¯Ó>· Û, <ÓÂÈ. PiÌÈÛË ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÚiÌ>ÂÙ·È ·ÙfiÌ·Ù· Î·È ÌÔÚÂ> Ó· ·Ó¤, ÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÙ¯ÂÈ ÌÈ· , , ËÏfiÙÂÚË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· (ÈÔ ÂÛÙ<) ÁÚÓÒÓÙ·~ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ÙÔ iÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÚÔ~ ÙÈ~ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ~ i¤ÛÂÈ~ < Ó· ÌÂÈ^iÂ> (ÈÔ ÎÚÔ) ÁÚÓÒÓÙ·~ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ÛÙÈ~ , , ËÏfiÙÂÚÂ~ i¤ÛÂÈ~. H ·ÎÚÈ, <~ ÚiÌÈÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏÂÁÂ> ¤¯ÔÓÙ·~ ' fi, , ÈÓ fiÙÈ Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÛÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi ÙÔ , , ÁÂ>Ô ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi: ñ TËÓ iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙÔ ^Ì·Ù>Ô, ñ ¶fiÛÔ Û¯Ó¿ ·ÓÔ>ÁÂÙ ÙËÓ fiÚÙ·, ñ Afi ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ Ê·ÁËÙÔ Ô ·ÔiËÎÂÂÙ·È, ñ TËÓ i¤ÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~. M>· ÌÂÛ·>· ÚiÌÈÛË Â>Ó·È ÛÓ<i^~ Ë ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË. §¯Ó>· ÚÔÂÈÔÔ>ËÛË~ (E) H ϯÓ>· ÛÓ·ÁÂÚÌÔ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ ·Ó¿, ÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· οi ÊÔÚ¿ Ô Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÂÓÙfi~ ÙÔ Î·Ù·, , ÎÙË ·ÓÂ, ·>ÓÂÈ ¿Ó^ ·fi Ì>· ÛÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÈÌ< Ë ÔÔ>· i¤ÙÂÈ Û Î>ÓÓÔ Ì>· ÈηÓÔÔÈËÙÈο Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÛÓÙ<ÚËÛË Ù^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó. E>Ó·È ·fiÏÙ· ÊÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó· ·Ú·ÌÂ>ÓÂÈ ÁÈ· Ï>ÁÔ ·Ó·Ì̤ÓË Ë Ï¯Ó>· ÛÓ·ÁÂÚÌÔ ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~, ·Ì¤Û^~ ÌÂÙ¿ Ô i· ÙÂiÂ> Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ô Î·Ù·, , ÎÙË~. £· ·Ú·ÌÂ>ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÈÙ¯iÂ> Ë , ¤ÏÙÈÛÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÁÈ· ÙËÓ ÛÓÙ<ÚËÛË Ù^Ó Î·ÙÂ, , Á̤Ó^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó. 4 ·Ù¿, , ÍË Ó^ÒÓ ÙÚÔÊ>Ì^Ó °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ηٷ, , ÍÂÙ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ó·Ù< ÔÛfiÙËÙ· Ó^ÒÓ ÙÚÔÊ>Ì^Ó (·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓ^ÚÈÛÙÈÎ< ÈÓ·Î>·), Ú¤ÂÈ Ó· ·Ù<ÛÂÙ ÙÔ È·ÎfiÙË Ù·¯Â>·~ ηٿ, , ÍË~ (D), ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 24 ÒÚÂ~ ÚÈÓ , ¿ÏÂÙ ̤۷ Ù· ÙÚfiÊÈÌ·. Ó fiÌ^~ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó Ô i¤ÏÂÙ ӷ ηٷ, , ÍÂÙ Â>Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙË Ì¤ÁÈÛÙË, ÌÔÚÂ>Ù ӷ ÌÂÈÒÛÂÙ ·Ùfi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Úfi, , ÍË~. ÔÔiÂÙ<ÛÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· Ô i¤ÏÂÙ ӷ ηٷ, , ÍÂÙ ÛÙÔ Î¿Ù^ ÛÚÙ¿ÚÈ. ηٿ, , ÍË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û 24 ÒÚÂ~. ªÂÙ¿ ·fi ·Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi È¿ÛÙËÌ·, Í·Ó··Ù<ÛÙ ÙÔ È·ÎfiÙË (D). Ôi<ÎÂÛË ÂÚηÙÂ, , Á̤Ó^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó YÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ < ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÈfiÔ~ ·ÛË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÙ ÙÔ È·ÎfiÙË Ù·¯Â>·~ ηٿ, , ÍË~, ·Ê<ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< Ó· ÏÂÈÙÔÚÁ<ÛÂÈ Ì ·ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ÒÚÂ~ ηÈ, ÛÙË ÛÓ¤¯ÂÈ·, ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ·. ªfiÏÈ~ ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ, ·ӷʤÚÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·. ¶ÚÔÛÔ¯< TMËÌ·ÓÙÈÎfi TM ÂÚ>Ù^ÛË ·fi, , ÍË~ ÁÈ· ·Úfi, ÏÂÙÔ~ ÏfiÁÔ~ (. ¯. , È·ÎÔ< ÚÂÌ·ÙÔ~), ·Ó Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÙË~ È·ÎÔ<~ Â>Ó·È ÌÂÁ·ÏÙÂÚÔ~ ·fi ÙËÓ ÙÈÌ< Ô ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ >ӷη Ù¯ÓÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ (, Ϥ "¯ÚfiÓÔ~ ·ÓfiÔ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~"), i· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÛÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· Û ÛÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi È¿ÛÙËÌ· < Ó· Ù· Ì·ÁÂÈÚ¤, , ÂÙ ·Ì¤Û^~ Î·È Ó· Ù· ηٷ, , ÍÂÙ ÂÎ Ó¤Ô (·ÊÔ Ù· ·Ê<ÛÂÙ ÚÒÙ· Ó· ÎÚÒÛÔÓ). Afi, , ÍË TÚfiÊÈÌ· , ·iÈ¿ ηÙÂ, , Á̤ӷ < ·ÏÒ~ ηÙÂ, , Á̤ӷ, ÚÈÓ ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ~, ÌÔÚÔÓ Ó· ·Ô, , ¯iÔÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙË~ ÛÓÙ<ÚËÛË~ < Û iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ^Ì·Ù>Ô, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ È·i¤ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ. MÈÎÚ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÙÚÔÊ>Ì^Ó ÌÔÚÔÓ Ó· Ì·ÁÂÈÚÂÙÔÓ ÂÓÒ Â>Ó·È ·ÎfiÌË Î·ÙÂ, , Á̤ӷ, ηÙÂiÂ>·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË: Û' ·Ù<Ó ÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË Ô ¯ÚfiÓÔ~ È¿ÚÎÂÈ·~ ÙÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ~ i· Â>Ó·È ÌÂÁ·ÏÙÂÚÔ~. °È· Ó· οÓÂÙ ·Á¿ÎÈ· H ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Ì>· < Ô i<ÎÂ~ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÂ>Ù ӷ οÓÂÙ ·Á¿ÎÈ·. [. . . ] ñ MËÓ ÂÚ, ·>ÓÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ôi<ÎÂÛË~ Ô ÚÔÙÂ>ÓÂÈ Ô ·Ú·Á^Áfi~ Ù^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó. 6 TMYNTHPHTMH ¶ÚÈÓ ÚÔ, Â>Ù Û ÔÔÈ·<ÔÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÔÛÓ¤ÛÙ ÙË ÛÛÎÂ< ·fi ÙÔ ÚÂÌ·. ¶ÚÔÛÔ¯< H , , ÎÙÈÎ< ÌÔÓ¿· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ÂÚȤ¯ÂÈ ÚÔÁÔÓ¿ÓiÚ·ÎÂ~. MË Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>٠ٯÓËÙ¿ < Ì˯·ÓÈο ̤۷, ÂÎÙfi~ ·fi ·Ù¿ Ô ÚÔÙÂ>ÓÂÈ Ô Î·Ù·ÛηÛÙ<~, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ·¯ÓÂÙ ÙËÓ · fi, , ÍË. H ·ÍËÛË ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ ÛÙ· ηÙÂ, , Á̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ·, ÛÙËÓ È¿ÚÎÈ· ÙË~ ·fi, , ÍË~, ÌÔÚÂ> Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÛÊ·Ï< ¯ÚfiÓÔ ·Ôi<ÎÂÛ<~ ÙÔ~. 7 E·Y¶HPETHTMH ¶E§ATø N KAI ANTA§§AKTIKA TM ÂÚ>Ù^ÛË Ô Ë ÛÛÎÂ<  ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ηÓÔÓÈο ÂϤÁÍÙÂ: ñ AÓ Ë Ú>· Â>Ó·È ÛÙ·iÂÚ¿ ÙÔÔiÂÙË̤ÓË Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi~ È·ÎfiÙË~ ÚÂÌ·ÙÔ~ Â>Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi~ ñ AÓ ¿Ú¯ÂÈ ·ÚÔ¯< ÚÂÌ·ÙÔ~ (ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÙÔÔiÂÙÒÓÙ·~ ÛÙËÓ Ú>· ÌÈ· ¿ÏÏË ÛÛÎÂ<) ñ AÓ Ô iÂÚÌÔÛÙ¿ÙË~ Â>Ó·È ÛÙË Û^ÛÙ< i¤ÛË ñ AÓ ¿Ú¯ÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔ Î¿Ù^ ̤ÚÔ~ ÙË~ ηÌ>Ó·~, ÂϤÁÍÙ ¿Ó ¤¯ÂÈ ÊÚ·¯iÂ> Ë ·Ô¯¤ÙÂÛË ÓÂÚÔ (, Ϥ ۯÂÙÈο "Afi, , ÍË"). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 56483-31-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 56483-31-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag