οδηγίες χρήσης PHILIPS 56490-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 56490-48-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 56490-48-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 56490-48-16


PHILIPS 56490-48-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 56490-48-16 QUICK START GUIDE (887 ko)
   PHILIPS 56490-48-16 QUICK START GUIDE (887 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 56490-48-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Gia na epiteucqe' h epanap--kthsh, qa prépei na topoqetoúntai stou§ katllhlou§ c·rou§ ( doce'a). >PE< = poluaiqulénio >PS< = polustur--lio feliz--l >PP< = polupropulénio «Otan to plunt rio qa prépei na dialuqe', k--yte to kal·dio trofodos'a§ kai katast ste crhsth thn kleidari, kat tétoi o tr--po ·ste na mhn e'nai dunat--n na kleistoún mésa sto plunt rio paidi. H suneisfor ma§ gia to peribllon: aut-- to egceir'dio écei tupwqe' se anakuklwméno cart'. Oikologiké§ sumboulé§ Gia na petúcete thn exoikon--mhsh tou neroú kai th§ hlektrik § enérgeia§ kai gia na prostateúsete to peribllon, sa§ sunistoúme na akolouq sete ti§ ep--mene§ sumboulé§: s Crhsimopoie'te to plunt rio me pl rh fort'o ant' me meiwména fort'a. Opwsd pote --mw§, apofeúgete na uperofort·nete ton kdo. s Crhsimopoie'te to pr--gramma me pr--plush m--no --tan ta roúca e'nai polú lerwména. [. . . ] Sundéste to plunt rio se mia pr'za tou reúmato§ me ge'wsh O kataskeuast § apopoie'tai opoiad pote euqúnh gia blbe§ gia traúmata pou mpore' na proélqoun ap-- thn mh sebasm-- tou proanafer--menou kan--na asfleia§. 25 ELLHNIKA CRHSH Kantrn ceiristhr'ou VARIATORE ANTIPIEGA TEMPERATURE PROGRAMMI AUTOREGOLAZIONE CONSUMI 1 1. Epilogéa§ tacut twn stiy'mato§ 2 34 5 6 7 8 4. Koump' "ner-- ston kdo" (kat tou tsalak·mato§) Pat ste aut-- to koump' sta progrmmata gia sunqetik ufsmata gia na mplokrete to deiasma tou neroú sto teleuta'o xébgalma. Aut-- apofeúgei th dhmiourg'a tsalakwmtwn sthn per'ptwsh pou af sete ta roúca sto plunt rio met to télo§ tou plus'mato§. Gia na adeisete to ner-- kai gia na (st'yete) xanapat ste to 'dio koump' epiléxte to pr--gramma «N» (deiasma). Me aut-- ton diak--pth e'nai dunaté§ dúo epilogé§: Rúqmish th§ tacúthta§ tou stiy'mato§, ap-- mia elcisth tim se mia mégisth, apokleism--§, an plénontai ufsmata idia'tera apal, --lwn twn stiyimtwn se --la ta progrmmata, topoqet·nta§ ton diak--pth sth qésh . Sta progrmmata bambaker·n kai lin·n, h tacúthta ruqm'zetai anmesa sti§ 300 strofé§/lept-- kai ti§ 850 strofé§/lept--. Sta progrmmata gia sunqetik, apal, mikt, mllina kai sto pr--gramma «M», h tacúthta ruqm'zetai anmesa sti§ 300 strofé§/lept-- kai ti§ 750 strofé§/lept--. An o diak--pth§ e'nai topoqethméno§ sto , to plunt rio qa knei sto télo§ tou progrmmato§ m--no to deiasma tou neroú. 5. Epilogéa§ qermokrasi·n Pat ste elafr ton diak--pth gia na bgei kai stréyte ton gia na epiléxete th qermokras'a plus'mato§. Lampki elégcou leitourg'a§ E'nai anamméno --tan to plunt rio e'nai se leitourg'a kai sb nei sto télo§ tou progrmmato§. 3. Koump' ekk'nhsh§/stamat mato§ Pat ste aut-- to koump' gia na qésete se leitourg'a to plunt rio, af ste to na gur'sei sthn prohgoúmenh qésh tou gia na diak--yete éna pr--gramma gia na k--yete thn hlektrik trofodos'a tou plunthr'ou. Endec--mena epipr--sqeta ugr gia na malak·soun gia na kollaristoún ta roúca, qa prépei na adeiastoún sth q kh me to súmbolo prin na arc'sei to pr--gramma plus'mato§. To ugr-- leukantik-- crhsimopoie'tai m--no sta spra sta anqektik crwmatist ufsmata ap-- lin-- ap-- bambki. Gia ti§ d--sei§ twn epipr--sqetwn kai tou leukantikoú, akolouqe'te ti§ ende'xei§ twn paragwg·n. Pos--thta tou aporrupantikoú pou crhsimopoie'tai. To e'do§ kai h pos--thta tou aporrupantikoú exart·ntai ap-- to e'do§ tou ufsmato§, ap-- to fort'o, ap-- to baqm-- th§ brwmi§ kai ap-- th sklhr--thta tou neroú pou crhsimopoie'tai. Gia thn taxin--mhsh th§ sklhr--thta§ tou neroú crhsimopoioúntai ta leg--mena ep'peda sklhr--thta§. Mpore'te na zht sete plhrofor'e§ gia aut ta ep'peda ap-- ton arm--dio organism-- diqesh§ ap-- ti§ dhmotiké§ uphres'e§. Akolouq ste ti§ odhg'e§ gia ti§ d--sei§ pou anaférontai ap-- ton kataskeuast . Crhsimopoie'te mikr--terh pos--thta aporrupantikoú an: ­ plénete l'ga roúca ­ ta roúca e'nai l'go br·mika ­ dhmiourge'tai polú§ afr--§ kat th dirkeia tou plus'mato§. Baqmo' sklhr--thta§ tou neroú Baqmo' Ep'pedo Carakthristik germaniko' °dH galliko' °T. H. Aporrupantik kai epipr--sqeta «Ena kal-- apotélesma sto plúsimo exarttai ap-- thn epilog tou aporrupantikoú kai ap-- thn swsté§ d--sei§ tou. Swsté§ d--sei§ shma'nei apofug spatlh§ kai prostas'a tou peribllonto§. Par--lo pou e'nai biodiaspaz--mena, ta aporrupantik periécoun stoice'a pou prokaloún zhmi sthn lept oikologik isorrop'a th§ fúsh§. H epilog tou aporrupantikoú exarttai ap-- to e'do§ tou ufsmato§ (eua'sqhta, mllina, bambaker, k. l. ), ap-- to cr·ma, ap-- th qermokras'a tou plus'mato§ kai ap-- to baqm-- th§ brwmi§. [. . . ] Sto télo§ xanabid·ste to f'ltro. 35 ELLHNIKA PROBLHMATA STH LEITOURGIA Probl mata pou mpore'te na epilúsete m--noi sa§. PROBLHMATA s PIQANES AITIES s s s To plunt rio de mpa'nei se leitourg'a: s Elégxte to portki na e'nai kal kleisméno. Elégxte an h asfleia th§ oikiak § egkatstash§ e'nai qikth. Elégxte --ti o diak--pth§ epilog § twn programmtwn e'nai topoqethméno§ swst kai --ti to koump' ekk'nhsh§/stamat mato§ e'nai pathméno. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 56490-48-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 56490-48-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag