οδηγίες χρήσης PHILIPS 57949-31-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 57949-31-16 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 57949-31-16 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 57949-31-16


PHILIPS 57949-31-16 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 57949-31-16 QUICK START GUIDE (655 ko)
   PHILIPS 57949-31-16 QUICK START GUIDE (655 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 57949-31-16

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Gia na epiteucqe' h epanap--kthsh, qa prépei na topoqetoúntai stou§ katllhlou§ c·rou§ ( doce'a). >PE< = poluaiqulénio >PS< = polustur--lio feliz--l >PP< = polupropulénio «Otan to plunt rio qa prépei na dialuqe', k--yte to kal·dio trofodos'a§ kai katast ste crhsth thn kleidari, kat tétoio tr--po ·ste na mhn e'nai dunat--n na kleistoún mésa sto plunt rio paidi. Oikologiké§ sumboulé§ Gia na petúcete thn exoikon--mhsh tou neroú kai th§ hlektrik § enérgeia§ kai gia na prostateúsete to peribllon, sa§ sunistoúme na akolouq sete ti§ ep--mene§ sumboulé§: s Crhsimopoie'te to plunt rio me pl rh fort'o ant' me meiwména fort'a. Opwsd pote --mw§, apofeúgete na uperofort·nete ton kdo. s Crhsimopoie'te to pr--gramma me pr--plush m--no --tan ta roúca e'nai polú lerwména. [. . . ] Elégxte thn oikiak egkatstash na e'nai se qésh na antéxei to mégisto apaitoúmeno fort'o (2, 2 kW), lambnonta§ up--yh kai ti§ lle§ suskeué§ pou crhsimopoioúntai. Sundéste to plunt rio se mia pr'za tou reúmato§ me ge'wsh O kataskeuast § apopoie'tai opoiad pote euqúnh gia blbe§ gia traúmata pou mpore' na proélqoun ap-- thn mh sebasm-- tou proanafer--menou kan--na asfleia§. 7 ELLHNIKA CRHSH Kantrn ceiristhr'ou Temp. Temp. Blancos Colores Sintéticos Delicados Lana AB B HJ K L 60º- 90º 40º- 60º 40º- 60º 30º- 40º 30º- 40º Lavado rápido Aclarados Suavizantes Centrifugado Descarga C 30º- 40º DM FN GP Q 1 2345 6 7 8 1. Koump' ell twsh th fugokéntrish Piézonta aut to koump' th fugokéntrish mpore'te na mei·sete th fug kentro dúnamh ap-- ti 800 sti 500 strofé /lept-- sta progr mmata gia bambaker kai lin kai ap-- ti 550 sti 400 strofé /lept-- sta progrmmata gia sunqetik , eua'sqhta kai mllina. 6. Epilogéa§ qermokrasi·n Pat ste elafr ton diak--pth gia na bgei kai stréyte ton gia na epiléxete th qermokras'a plus'mato§. Lampki elégcou leitourg'a§ E'nai anamméno --tan to plunt rio e'nai se leitourg'a kai sb nei sto télo§ tou progrmmato§. 3. Koump' "Soúper xébgalma Pat ste aut-- to koump' sta progrmmata bambaker·n kai lin·n gia epitúcete mia aúxhsh th§ stqmh§ tou neroú sta xebglmata. Crhsimopoie'te aut thn epilog an sthn perioc sa§ to ner-- e'nai polú gluk-- gia toma pou e'nai allergik sta aporrupantik. 8. Epilogéa§ programmtwn Gia na dialéxete to epiqumht-- pr--gramma, stréyte aut-- ton diak--pth pro§ ta dexi mécri na sumpései akrib·§ to pr--gramma me ton de'kth anafor§: - mple tm ma gia bambaker kai lin - prsino tm ma gia sunqetik, eua'sqhta, mllina. Trab xte ton diak--pth pro§ to méro§ sa§ gia na mpei se leitourg'a to plunt rio. Gia na diak--yete éna pr--gramma kai sto télo§ tou kúklou pat ste ton diak--pth. 4. Koump' "mis-- fort'o" Crhsimopoie'te aut-- to koump' --tan plénete mia periorisménh pos--thta bambaker·n lin·n roúcwn (meg. To ugr-- leukantik-- crhsimopoie'tai m--no sta spra sta anqektik crwmatist ufsmata ap-- lin-- ap-- bambki. Gia ti§ d--sei§ twn epipr--sqetwn kai tou leukantikoú, akolouqe'te ti§ ende'xei§ twn paragwg·n. Pos--thta tou aporrupantikoú pou crhsimopoie'tai To e'do§ kai h pos--thta tou aporrupantikoú exart·ntai ap-- to e'do§ tou ufsmato§, ap-- to fort'o, ap-- to baqm-- th§ brwmi§ kai ap-- th sklhr--thta tou neroú pou crhsimopoie'tai. Gia thn taxin--mhsh th§ sklhr--thta§ tou neroú crhsimopoioúntai ta leg--mena ep'peda sklhr--thta§. Mpore'te na zht sete plhrofor'e§ gia aut ta ep'peda ap-- ton arm--dio organism-- diqesh§ ap-- ti§ dhmotiké§ uphres'e§. Akolouq ste ti§ odhg'e§ gia ti§ d--sei§ pou anaférontai ap-- ton kataskeuast . Crhsimopoie'te mikr--terh pos--thta aporrupantikoú an: ­ plénete l'ga roúca ­ ta roúca e'nai l'go br·mika ­ dhmiourge'tai polú§ afr--§ kat th dirkeia tou plus'mato§. Baqmo' sklhr--thta§ tou neroú Baqmo' Ep'pedo Carakthristik germaniko' °dH galliko' °T. H. Aporrupantik kai epipr--sqeta «Ena kal-- apotélesma sto plúsimo exarttai ap-- thn epilog tou aporrupantikoú kai ap-- thn swsté§ d--sei§ tou. Swsté§ d--sei§ shma'nei apofug spatlh§ kai prostas'a tou peribllonto§. Par--lo pou e'nai biodiaspaz--mena, ta aporrupantik periécoun stoice'a pou prokaloún zhmi sthn lept oikologik isorrop'a th§ fúsh§. H epilog tou aporrupantikoú exarttai ap-- to e'do§ tou ufsmato§ (eua'sqhta, mllina, bambaker, k. l. ), ap-- to cr·ma, ap-- th qermokras'a tou plus'mato§ kai ap-- to baqm-- th§ brwmi§. S'aut-- to plunt rio mpore'te na crhsimopoi sete --la ta aporrupantik gia plunt ria roúcwn pou br'skontai kanonik sto emp--rio: ­ aporrupantik se sk--nh gia --la ta e'dh ufsmato§ ­ aporrupantik se sk--nh gia eua'sqhta ufsmata (mégisto 60C) kai mllina ­ ugr aporrupantik, protimhtéo gia progrmmata plus'mato§ se camhlé§ qermokras'e§ (mégisto 60C) gia --la ta e'dh ufsmato§ eidik m--no gia mllina. [. . . ] Sto télo§ xanabid·ste to f'ltro. 17 ELLHNIKA PROBLHMATA STH LEITOURGIA Probl mata pou mpore'te na epilúsete m--noi sa§. PROBLHMATA s PIQANES AITIES s s s To plunt rio de mpa'nei se leitourg'a: s Elégxte to portki na e'nai kal kleisméno. Elégxte an h asfleia th§ oikiak § egkatstash§ e'nai qikth. Elégxte ton diak--pth epilog § programmtwn na e'nai topoqethméno§ swst kai na e'nai trabhgméno§ pro§ ta éxw. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 57949-31-16

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 57949-31-16.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag