οδηγίες χρήσης PHILIPS 58PFL9956H

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 58PFL9956H Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 58PFL9956H θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 58PFL9956H


PHILIPS 58PFL9956H : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (8452 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 58PFL9956H QUICK START GUIDE (4331 ko)
   PHILIPS 58PFL9956H (6452 ko)
   PHILIPS 58PFL9956H QUICK START GUIDE (4331 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 58PFL9956H

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 7%6, *5189:;1<&5/%63*1', 0%, '1=*50 /1>?@1AB !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, CD<E>;;CF 7899!:!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E6 ?@)=)A*6 A@)=)A*6C'06 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&'('!)*!+!, -+. /0+-1!'2!"#34%5!&&%6 !"#$"%&µ"'( 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 "&&#->% 3. 5 3. 6 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 4. 7 4. 8 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 C7#"0D#$1 )'(#*+ 4 !"#$%&'(' ()'* )'+", #-(' 4 . /0µ$(' 9 !+%1)#- )'+", #-('2 11 3%+4(' )'2 )'+", #-('2 13 56%0"$- 1-$ 786()%#$9' 14 , (-$. / -01$%"2( 15 :'+";"$#$()%#$6 15 <"*6/ 18 !-#-16+6/0'(' TV 20 3D 25 !-#-16+6/0'(' =6#7>6#$16/ 1-*-+$6/ 27 ?7*="="µ@*"2 (7(1"7@2 30 A8, )$)+6$, ;#6*6=$-1, 8)"2 1-$ 1+"$=Bµ-)- 31 Smart TV 33 Net TV 33 3$-=#-()$1% )'+", #-(' 36 5C*)"6, >4)6&#->C"2 1-$ µ67($1% 37 !#6(4#$*% =$-168% )'+"68)$1%2 µ")D=6('2 1-$ 40 !-$;*C=$- 43 Teletext 44 345µ$-+ 46 E$1, *- 1-$ %;62 46 Ambilight 48 F-*D+$- 50 36#7>6#$1D 1-*D+$- 52 3C1)76 55 ?7(1"7@2 57 G"*$1% 8#, (H-(' 59 I6&$(µ$1, 60 67'89-"$: 61 J#;$1@2 (7*=@("$2 61 F-+B=$- 1-$ (7*=@("$2 62 ?/*="(' (7(1"7B* 64 ?/*="(' 8"#$((, )"#4* (7(1"7B* 3C1)76 78 FD#)- SD 79 F6$*% =$-(/*="(' (CAM) 80 73 ;'0$µ"0<=$-+ =#1>?+µ/0@' 81 !+'#6>6#C"2 "8$16$*4*C-2 81 :'+", #-(' 1-$ )'+";"$#$()%#$6 82 :'+"68)$1D 1-*D+$- 83 E$1, *- 1-$ %;62 84 ?7(1"7@2 86 5C*)"6, >4)6&#->C"2 1-$ µ67($1% 87 3C1)76 88 !#18$(A#(B9: 89 I6&$(µ$1, 89 !"#$HD++6* 90 K(;/2 1-$ +%L' 92 M0, *' 1-$ %;62 93 J*-+/("$2 60, *'2 94 !6+7µ@(- 95 ?7*="($µ, )')- 96 3$-()D("$2 1-$ HD#62 97 98 !"#$";, µ"*- 3 1 !"#$%& 1. 1 '($)*+&, & , -&" -&. (/$#, & Cinema 21:9 !"#$%&'()# Cinema 21:9 *+, )"#'-. %/ (+&$*"( "#0 +'1", 2%03 µ, '43 "10 "(/0/50 6(/ 7/(89"%/ , 8&0# *:#$3; %*6'-0%/(; µ% (0<$*)# Full HD 2560x1080p, "#0 *:#$&"%'# (0<$*)# µ%"(=> "10 +#250 HD. , 8&0# +('<2%/ %6+$#6"/69; %/6&0%; +', , 7%*"/63; )<'1)#; ?1'-; "'%µ&+(/2µ(, µ% @9$"/)"# 41"%/0&"#"( 6(/ %=(/'%"/6< ?'5µ("(. +', #2µ90# "%?0, $, 2-( 7/(µ&'41)#; (0($>%/ )*0%?5; "( %/)%'?&µ%0( )3µ("( 6(/ (*=<0%/ +', , 7%*"/6< "#0 6$-µ(6( "10 %/6&010 +, * 7%0 %-0(/ )% µ, '43 21:9, %+/"*2?<0, 0"(; +', @, $3 +$3', *; , 8&0#; ?1'-; +('(µ&'41)#. A% (*"3 "#0 "#$%&'()# µ+, '%-"% 0( +('(6, $, *8%-"% +', 2'<µµ("( 6(/ "(/0-%; 3D µ% (0<$*)# Full High Definition, ?'#)/µ, +, /50"(; "# $%/", *'2-( 3D Max. [. . . ] ?'*(/7#/ &" '"#1. /#/ /'"&/0+%µµ<&" #* '+1)#(* w <:2 4#*; 6#$. /#/ . #%& "(=1 #%2 "'*-%)/;µ<&%2 µ/#$3*. %2 1 #%2 µ<80. #%2 30$()/0"2 /88("612. +, &µµ- %, . /0. 1 >6*, /µ6"&7. /#/ #% 8("µµ1 '(*43*; . #%& *-4&%, '"#1. #/ T (9(18*(% µ/#")7&%. % '(*2 #" '7. :) 1 '"#1. #/ Q (9(18*(% µ/#")7&%. % '(*2 #" /µ'(42) 80" &" /'0+<@/#/ "'4 '*0* . %µ/7* -<+/#/ &" "(=7. /#/ #%& '"(")*+*, -%. % #%2 "'*-%)/;µ<&%2 µ/#$3*. %2. A"#1. #/ /'"&/0+%µµ<&" ";#$ #" '+1)#(" 80" &" "++$@/#/ #%& #"=, #%#$ #*;2. ?, . 8, &µµ&35#µ/6 "88, &9-6 ?'*(/7#/ &" '(*8("µµ"#7. /#/ #%& /88("61 /&42 '(*8($µµ"#*2 80" #%& 730" µ<(" 1 µ/#$ "'4 +78/2 %µ<(/2 (<:2 )"0 µ/#$ "'4 8 %µ<(/2). 1 90" &" '(*8("µµ"#7. /#/ µ0" /88("61, '"#1. #/ #* '+1)#(* h (>(=0)4 µ/&*, ) )"0 /'0+<@#/ :0$8/6 %, . 8, (µµ&3. 6. G#% . /+73" #*; F3%8*, '(*8($µµ"#*2, /'0+<@#/ )"&$+0 )"0 #* '(48("µµ" '*; -<+/#/ &" /88($5/#/. ?'*(/7#/ &" '+%)#(*+*81. /#/ #*& "(0-µ4 )"&"+0*, 80" &" /'0+<@/#/ #* )"&$+0 . #% +7. #". A"#1. #/ #* '+1)#(* x (J/@7) 1 #* '+1)#(* w (>(0. #/(4) 80" &" µ/#")0&%-/7#/ . #" '(*8($µµ"#" /&42 )"&"+0*, . 90" &" "++$@/#/ #%& %µ/(*µ%&7", /'0+<@#/ #%& %µ/(*µ%&7" . #* '$&: µ<(*2 #%2 . /+73"2 )"0 '"#1. #/ OK. E'0+<@#/ #%& %µ<(" '*; -<+/#/ )"0 '"#1. #/ OK @"&$. 2 >6*, /'0. %µ$&/#/ #* '(48("µµ", '"#1. #/ #* '+1)#(* r (7%5). 846) )"0 /'0+<@#/ 788, &9-. B #%+/4(". % '(*. -<#/0 <&" )/&4 µ/#$ #* #<+*2 #*; '(*8($µµ"#*2. E$& -<+/#/, µ'*(/7#/ &" '(*. -<. /#/ /'0'+<*& )/&4. 3 E'0+<@#/ ?, . 8, &µµ&35#µ/6 )"0 '"#1. #/ OK. D=/0 '(*8("µµ"#0. #/7 % /88("61 #%2 #%+/*'#0)12 /)'*µ'12. ?0" '(*/03*'*7%. % /µ6"&7H/#"0 ";#4µ"#" 4#"& '(*8("µµ"#7H/#/ /88("6<2 '*; . ;µ'7'#*;& =(*&0)$. >& . )*'/, /#/ &" /88($5/#/ <&" '(48("µµ" /&I "'*;. 0$H/#/, µ%& @/=$. /#/ &" "61. /#/ #%& #%+/4(". % . / )"#$. #". % "&"µ*&12 )"0 #*& . )+%(4 37. )* USB /&/(8*'*0%µ<&*. 2>#3& "88, &9C' 90" &" 3/7#/ #% +7. #" /88("6I& )"0 '(*8("µµ"#0. µ<&:& /88("6I&, /'0+<@#/ #* )*;µ'7 788, &946 . #% . /+73" #*; F3%8*, '(*8($µµ"#*2 )"0 '"#1. #/ OK. >'4 #% +7. #" ";#1, µ'*(/7#/ &" /'0+<@/#/ µ0" /88("61 )"0 &" #%& '"(")*+*;-1. /#/, &" 30"8($5/#/ /88/8("µµ<&" '(*8($µµ"#", &" /+<8@/#/ #*& /+/, -/(* "'*-%)/;#0)4 =I(* #*; 37. )*; 1 &" '(*8("µµ"#7. /#/ =(*&0)$ µ0" /88("61 '*; 3/& . =/#7H/#"0 µ/ . ;8)/)(0µ<&* #%+/*'#0)4 '(48("µµ". 2-D$ "88, &9-6 F0 . #"-µ*7 "&"µ/#$3*. %2 µ'*(*, & &" '/(0*(7H*;& #*& "(0-µ4 %µ/(I& 3;&"#4#%#"2 '(*C*+12 µ0"2 /88("612. E'*µ<&:2, µ0" /88("61 . #% +7. #" /&3<=/#"0 &" /µ6"&7H/0 #*& "(0-µ4 %µ/(I& '*; "'*µ<&:& '(0& +1@/0. E%. 31F>& "88, &9-6 G/ '/(7'#:. % '"(/µ'430. %2 µ0"2 '(*8("µµ"#0. µ<&%2 /88("612 "'4 #* . #"-µ4 "&"µ/#$3*. %2 1 30")*'12 #%2 +15%2, µ0" /88("61 /'0. %µ"7&/#"0 µ/ #%& <&3/0@% E%431F". ?&, &B. ). ;=$#$ "88, &9-6 G#% +7. #" /88("6I&, /'0+<@#/ #* C<+*2 µ'(*. #$ "'4 #%& /88("61 )"0 '"#1. #/ OK. K/)0&$/0 % "&"'"("8:81 #%2 /88("612. [. . . ] !, /#, 67' ). 5 /$#(@*$( µ/. &. #%$5 /, - 0. 3+/&, '&. ( . /7 &"' A-#:/. 601 BC"?%. , (0(. 04 . /, ##%µµ. &4 ). 5. A'"µ$#:2$%&$ )*$&(04 µ$ &"' ()*+, -). &" *:#()&1 )-33, ?1 &:' µ/. &. #(<' $/$(C1 " ):)&1 . /7##(;" 2. =, "21)$( )&"' /#73";" &:' . #'"&(0<' )-'$/$(<' ?(. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 58PFL9956H

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 58PFL9956H.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag