οδηγίες χρήσης PHILIPS 60PFL9607T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 60PFL9607T Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 60PFL9607T θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 60PFL9607T


PHILIPS 60PFL9607T : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (10494 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 60PFL9607T QUICK START GUIDE (3476 ko)
   PHILIPS 60PFL9607T (8328 ko)
   PHILIPS 60PFL9607T QUICK START GUIDE (3473 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 60PFL9607T

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?@AB:7C8C @8AB:7@8C !"#$"%&µ"'( 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 !"#$)*+, + 3 Smart TV 3 !"##$%& '()*µ$%+, 3 -. , /'$ 0*$1 ', $23. )45 3 Online TV 4 6$2, 7, 238 9. 3/") 4 Skype 4 Smartphone 3)2 tablet 4 Pause TV 3)2 '%%*)(:1 4 ;)2<, . 92 5 EasyLink 5 -. /µ$, + 6 -845 /5#'=*)451 3)2 ), 8*/545 4' /$. <$ 6 !"µ>$"#:1 4<'/238 µ' /5, /$0$?:/545 6 6)#+92$ /*$($9$4. )1 7 6'*). ) 7 @. 3/"$ 7 !A, 9'45 4"43'"+, 10 B', $A CA?µ245 19 D4(8#'2) 3)2 (*$, /. 9) 20 0+1"&#(, + 23 E, '*%$0$. 545 23 F5#'<'2*24/&*2$ 24 ;)*)3$#$A?545 TV 27 G95%=1 0*$%*8µµ)/$1 37 B'/8>)45 4' 4"43'":1 38 H0=/2/#$2 3)2 %#+44'1 39 I*$, $92)3=0/'1 3)2 *$#=2 40 C"?µ. 4'21 '23=, )1 41 C"?µ. 4'21 &<$" 43 C"?µ. 4'21 Ambilight 44 J', 23& 0*=4>)45 45 3D 47 F2 <*'28K'4/' 47 J")#28 3D 47 ;)*)3$#$A?545 4' 3D 48 L9), 23& 0*$>$#& 3D 49 ;*$'29$0$. 545 %2) /5, "%'. ) 49 M*$, /. 9) /7, %")#2+, 3D 49 Smart TV 51 B', $A D*<23&1 4'#. 9)1 51 E()*µ$%:1 Smart TV 51 -. , /'$, (7/$%*)(. '1 3)2 µ$"423& 54 Pause TV 56 E%%*)(& 57 E()*µ$%& MyRemote 58 Skype 64 F2 '. , )2 /$ Skype; 64 E33. , 545 Skype 64 E0)(:1 65 ;*)%µ)/$0$. 545 3#&4'7, 4/$ Skype 66 B$, 89'1 Skype 68 C"?µ. 4'21 Skype 68 NO$9$1 69 P*$2 <*&451 69 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 !($%'23$( 70 ;). O2µ$ 0)2<, 292$A 70 ;)2<, . 92) %2) 9A$ 0). 3/'1 70 !#43$(*#(567 8+1"&#(, +7 71 ;'*2>8##$, 71 C'Aµ) 72 Q&R5 72 G?=, 5 72 S<$1 72 ;$#"µ:4) 73 !", 9'42µ=/5/) 73 @2)4/84'21 3)2 >8*$1 73 94*$, µ$:& 8+1"&#(, +7 74 N39$45 #$%24µ23$A 74 E, 5µ:*745 #$%24µ23$A 74 Q$%24µ23= ), $2</$A 05%). $" 3+923) 74 T9'2) <*&451 ), $2</$A 3+923) 75 ;<4, 8)#$=+ 76 @&#745 76 I*&45 /51 >$&?'2)1 3)2 /51 ), )K&/5451 76 U#'3/*$, 23& >$&?'2) 76 EO"05*:/545 6)/), )#7/+, 76 !'">µ(8$:?3$:($@µ(8( :($ ?3"$"7 77 HDMI 77 Dolby 77 Skype 77 DivX 77 Microsoft 77 T##) 'µ0$*238 4&µ)/) 77 A>#"8)#$4 78 2 ;'*2'<=µ', ) 1 !"#$%&'(' 1. 1 Smart TV !"#$%&'( ')# )'*"+#, (' Smart TV )'- Philips µ" )". /0*0&1, LED &'* Internet +, - , #, +, . /0'( %#, # #%* +1&µ* '). (12, &)3. 45*2(6'( #, &"#$(7(6'( (#&/2µ, ', µ( '* $2*µ*. *8)'9 &, 3 9 , &/2µ, ', µ%&: Wi-Fi. E2(6'( '-3 , #'6&'*->(3 (=, 2µ*8%3 8-, '* YouTube, (7#-+%3 (=)µ(26$(3, $-, $-+'", +< <. µ5*"µ =:'*82, =-D#, '* Facebook, '* Twitter, +. . 5. [. . . ] >"# $# &';*+, + 7D/-. , +'/ 2 8#µ/-. , +'/ , "µ2 gamma. — G 9). µ42. /% 7. Gµ3+G1 '7(µ;B+" , /$ #1. 8'@*/ , @$ 8'@µ9, @$ *+ M/141$2:, 9). µ: (5&55"$@12) 2 N'7. : (>#-#B@12). — G J. 4%/. µ4%µE1& #). µ42. /%(/ 7. 8µ/+4* '7(µ;B+" , / (+'µ&5'#*;# 8')µ#, &0 , /0 +"5. $#0. — G 51+(#)%& I(1+)4 (3D) '7(µ;B+" , /$ #$, ;(+*/ , &7 1+'"+8&µ3$&7 , /0 +"5. $#0. — G OG+)$1-+&+/ '7(µ;B+" , & +1;1+%& ?@, +"$. , /, #0 , /0 +"5. $#0. • J/$71(@$ : 'A4, 46$%+:* E7(µ;B+" , /$ , /-+. '#*/ *, /$ "%#$"52 1'&5#(&'"*µ3$/ ':(µ"*/ *+ 1+';1, @*/ 1&7 38+" *7$%+(+; 71&-&>"*, 20 2 5&$*. -# 1#"8$"%")$. • H4. ?: 2/$ 32. / — O4. µ3 )$2-1/*: >"# 1+'"**. , +'+0 1-/'&?&';+0, #$#B/, 2*, + , /$ +1"-&>2 O4. µ3 )$2-1/* 1#, )$, #0 , & 5&7µ1; L C(%+/. — P2. / 4#-1&* >"# +-#?'9 µ+>3(7$*/ , /0 +"5. $#0 µ+ *5&1. , /$ #1. 5'7D/ , 78. $ 1#'#µ&'?@µ3$@$ 95'@$. — H)+/+-A$%& )$2-1/* >"# µ+, #5;$/*/ , /0 +"5. $#0 19$@/ 59, @ 2 #'"*, +'9/%+4"9 µ+ , # 1-25, '# , &7 %'&µ3#. 41 4 - B#/. , /$ b, $*#2$"()µµ42# #2 7+$"#, /$3, -"# 2# &($3, $/$ /' µ$2'%. !"#$ %&'()*+ !"# $%&'() *+', #+µ'-. /)0 $"&12#0, µ*'+$3/$ 2# $*"(45$/$ µ"# *+'$*"($-µ42) +%6µ", ), 7+), "µ'*'"82/#0 /)2 $*"('-. 928 *#+#&'(':6$3/$ 42# /)($'*/"&1 &#2;(", *#/. , /$ oOPTIONS -"# 2# #2'35$/$ /' µ$2'% "9*"('-40" &#" $*"(45/$ <"#<'7"&; j , &'()* '*& -. /+ &#" !"#$ %&'()*+. ">/:( $"&12#0", µ*'+$3/$ 2# $2$+-'*'"$3/$ $%&'(# /"0 "<#2"&40 +:6µ3, $"0 $"&12#0 -"# /)2 *#+#&'('%6), ) /#"2"82 . 9*"*(4'2, , $ &;6$ , /:( $"&12#0 µ*'+$3/$ 2# *+', #+µ1, $/$ $*"µ4+':0 +:6µ3, $"0, 1*?0 /) @?/$"21/)/# . A /)($1+#, ) 6:µ;/#" /"0 *+', #+µ'-40 *': &;2$/$. 01/2*1µ/3- 2"#$ %&'()*+ !"# 2# *+', #+µ1, $/$ 42# , /:( $"&12#0 . 2 - B#/. , /$ h, $*"(45/$ S456µ&27 &#" *#/. , /$ OK. 3 - 9*"(45/$ 4#6µ82%&+ "7$%(1*27+, µ$/#C$3/$ , /) , :-&$&+"µ42) +%6µ", ) &#" *+', #+µ1, /$ /)2. 4 - B#/. , /$ b -"# 2# &($3, $/$ /' µ$2'% &#" 2# #*'6)&$%, $/$ /) +%6µ", . !"# 2# $*#2#@4+$/$ /"0 #+7"&40 /"µ40 $210 , /:( $"&12#0 . 1 - B#/. , /$ h, $*"(45/$ S456µ&27 &#" *#/. , /$ OK. 2 - 9*"(45/$ 4#6µ82%&+ "7$%(1*27+ > , &'()* > !"#$ %&'()*+ &#" $*"(45/$ /' , /:( *': 64($/$ 2# $*#2#@4+$/$. [. . . ] %#A0;%"1, 71 @*"(&;A, , -% '1#)(" 28 @*1#%;'1$)-$1-. $. (%/01-. , 32 @0;&-$1-"1'A, 08+µ3-%", 32 @?A 42&8 46 @?10µ&;A, , -8((&;4 53 @?10µ&;4 Internet 52 @?10µ&;4 MyRemote, Control 61 @?10µ&;4 MyRemote, JointSpace 59 @?10µ&;4 MyRemote, SimplyShare 60 @?10µ&;4 MyRemote, Wi-Fi smart screen 62 @?10µ&;4 MyRemote, µ%#&9 60 @?10µ&;4 MyRemote, :3'$8& 59 @?10µ&;4 MyRemote, %':/-%", 58 @?10µ&;4 MyRemote, (4C. 60 @?10µ&;4 MyRemote, &:. ;/, *0&;0)µµ1$&, $. (%/01-. , 61 @?10µ&;4, 1#1D4$. -. 52 @?10µ&;4, '(%3:=µ1 53 @?10µ&;4, *0&$%"#/µ%#. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 60PFL9607T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 60PFL9607T.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag