οδηγίες χρήσης PHILIPS 70998-60-PU QUICK START GUIDE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 70998-60-PU Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 70998-60-PU θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 70998-60-PU


PHILIPS 70998-60-PU QUICK START GUIDE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4390 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 70998-60-PU (3476 ko)
   PHILIPS 70998-60-PU (3477 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 70998-60-PUQUICK START GUIDE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] TM ÂÚ> Ù^ÛË Ô Ë ÛÛÎÂ< ^ÏËiÂ> < ÌÂÙ·ÊÂÚiÂ> Û ¿ÏÏÔ ÈÈÔÎÙ<ÙË, < Â¿Ó ÌÂÙ·ÎÔÌ>ÛÂÙÂ Î·È ÙËÓ ·Ê<ÛÂÙÂ, , Â, ·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ i· ÌÂ>ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÛÛÎÂ<, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô Î·ÈÓÔÚÈÔ~ ÈÈÔÎÙ<ÙË~ Ó· Ì ÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÍÔÈÎÂÈ^iÂ> Ì ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Î·È ÙÈ~ Û¯ÂÙÈΤ~ ÚÔÂÈÔ ÔÈ<ÛÂÈ~. E§E°·TE TH TMYTMKEYH MO§ITM THN ¶APA§ABETE KAI AN ¢IA¶ITMTøTMETE º£OPA, KA§ETMTE TON ¢IANOMEA ¶PIN THN £ETMETE TME §EITOYP°IA. ¢ÂÓ i· Ú¤ ÂÈ Ó·  ÈÙÚ¤ ÂÙ ÛÙ· ·ÈÈ¿ Ó· ÂÈÚ¿ÔÓ ÙÔ~ È·Îfi ÙÂ~ < Ó· ·>ÔÓ Ì ÙÔ ÚÔ°fiÓ. H ÛÛÎÂ< Â>Ó·È , ·ÚÈ¿. [. . . ] TÔ ÙÌ<Ì· ·Ùfi  ÈÙÚ¤ ÂÈ ÛÙÔ Û^Ï<Ó· Ó· ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ>¯Ô ̤Û^ ÂÓfi~ ·ÓÔ>ÁÌ·ÙÔ~ ÛÙÔ ¿Ó^ ̤ÚÔ~, ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô Û^Ï<Ó·~ ÂÓ ÎÈÓÂ>Ù·È Î·È · ÔÊÂÁÂÙ·È ÂÓ¯fiÌÂÓË ÙÒÛË ÙÔ. A AL013 P0021 P0022 7 TMHMANTIKO: H · fiÛÙ·ÛË · fi ÙÔ ¿ ÂÔ ^~ ÙÔ , , ËÏfiÙÂÚÔ ÙÌ<Ì· ÙÔ Û^Ï<Ó· i· Ú¤ ÂÈ Ó· Â>Ó·È ÌÂÙ·Í 60 Î·È 90 ÂÎ. (E>Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· Â>Ó·È ÌÂÙ·Í 60 Î·È 70 ÂÎ. ). O Û^Ï<Ó·~ ÂÓ i· Ú¤ ÂÈ Ó· Î¿Ì ÙÂÙ·È < Ó· ÛÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ~ · ÔÊÁ<Ó ÂÚÊfiÚÙ^ÛË~. AÓ Â>Ó·È ·Ó· fiÊÂÎÙË Ë ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ Û^Ï<Ó· ÂÍ·Á^Á<~, ÙfiÙ ·Ù< ÂÓ i· Ú¤ ÂÈ Ó· Í ÂÚÓ¿ ÙÔ 1, 5 ̤ÙÚÔ Î·È i· Ú¤ ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ >È· È¿ÌÂÙÚÔ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi Û^Ï<Ó·. BÂ, ·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÔÈ Û^Ï<ÓÂ~ ÂÓ Â>Ó·È ÔÏ ÙÂÓÙ^̤ÓÔÈ. 1, 5 m. P0023 HÏÂÎÙÚÈΤ~ ÛÓ¤ÛÂÈ~ OÈ ÈÛ¯ÔÓÙÂ~ ηÓfiÓÂ~ ËÏÂÎÙÚÈÎ<~ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·~ · ·ÈÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÂ>^ÛË. O ÚÂÌ·ÙÔÏ< ÙË~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Â>Ó·È ÂÊÔÈ·Ṳ̂ÓÔ~ Ì ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·Ùfi. BÂ, ·È^iÂ>Ù fiÙÈ Î·È Ë ÔÔ¯< ÙÔ ÚÂÌ·ÙÔfiÙË Û·~ Â>Ó·È Â >ÛË~ ÂÊÔÈ·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÂ>^ÛË. O ηٷÛηÛÙ<~ ·ÚÓÂ>Ù·È Î¿i ÂiÓË Û ÂÚ> Ù^ÛË ·Ù¯<Ì·ÙÔ~ <  ÂÈÛÔ>Ô, Â¿Ó ÂÓ ¤¯ÔÓ ÏËÊiÂ> ·Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·ÏÂ>·~. TÔ Ì¤ÙÚÔ, ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈÂ~, Ë Î·Ï^>^ÛË Î·È Ë ÔÔ¯< ÙÔ ÚÂÌ·ÙÔfiÙË Ì ÔÚÔÓ Ó· ·ÓÙ¤ÍÔÓ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÈÛ¯ Ô · ·ÈÙÂ>Ù·È, Ë Ô Ô>· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ï¿Î· Ì ÙÈ~ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ~ ÙÈ̤~. 3. H , ¿ÛË ÙË~ ÔÔ¯<~ ÙÔ ÚÂÌ·ÙÔfiÙË Î·È Ô ÚÂÌ·ÙÔÏ< ÙË~ Ú¤ ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÔÓ ¯^Ú>~ ·Ó·Á^ÁÈÎ< ·ÚÂÌ, ÔÏ<, ÔÏÏ· Ϥ~ ÂÍfiÔ~ < ÚÔÛ·ÚÌÔÁÂ>~ (·ÓÙ¿ ÙÔÚÂ~). ¶·Ù<ÛÙ ͷӿ ÁÈ· Ó· ÛÙÚ·ÁÁ>ÛÂÙ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ó· , Á¿ÏÂÙ ٷ ÚÔ¯·. 4. ¢È·Îfi ÙË~ ËÌÈÊfiÚÙ^ÛË~ (ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 1 ^~ 4) ¶·ÙÒÓÙ·~ ·ÙfiÓ ÙÔÓ È·Îfi ÙË, ÚÈÓ ·Ú¯>ÛÂÙ ÙÔ Ó·Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, i· ¤¯ÂÙ ¤Ó· ͤ, Á·ÏÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·~ ¤ÙÛÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÓÂÚfi. 10 7 6 5 70° 60° 50° 4 0 ° ¢IA¢IKATMIA §EITOYP°IATM i ¶ÚÈÓ ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÙËÓ ÚÒÙË ÏÛË Ì ÚÔ¯·, i· ÛÓÈÛÙÔÛ·Ì ηi·ÚÈÛÌfi ÙÔ Î¿Ô Î·È ÙÔ ÎÏ>ÓÚÔ ÙË~ ·ÓÙÏ>·~ Ì ÌÈ· ÂÈÈÎ< ÏÛË, ¯^Ú>~ ÚÔ¯·. TÔ ÔiÂÙ<ÛÙ ÌÈ· fiÛË · ÔÚÚ ·ÓÙÈÎÔ ÛÙËÓ ÂÈÈÎ< ÔÔ¯< Ô ·ÓÙÈÛÙÔȯÂ> ÛÙËÓ "¶ÏÛË". E ÈϤÍÙ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· 40Ô (B·Ì, ·ÎÂÚ¿, ·>ÛiËÙ· ¯Ú^Ì·ÙÈÛÙ¿). TÚ·, <ÍÙ ̤¯ÚÈ ÙÔ fiÚÈÔ, · fi ÙÔ È·Îfi ÙË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~. O Ï·Ì Ù<Ú·~ i· ·Ó¿, , ÂÈ Î·È i' ·Ú¯>ÛÂÈ Ë ÏÛË. MÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ~ ÙË~ ÏÛË~ Ô Ï·Ì Ù<Ú·~ i· Û, <ÛÂÈ. ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 3 Ï ٿ ·ÊfiÙÔ Û, <ÛÂÈ Ô Ï·Ì Ù<Ú·~ ÚÈÓ ·ÓÔ>ÍÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ ÏÓÙËÚ>Ô. 1. °ÂÌ>ÔÓÙ·~ ÙÔ ÏÓÙ<ÚÈÔ °ÂÌ>ÛÙ ÙÔ ÏÓÙ<ÚÈÔ ¯·Ï·Ú¿, ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·~ ÌÂÁ¿Ï· ÙÂÌ¿¯È· Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ·. MËÓ ÂÚÊÔÚÙÒÛÂÙ ÙÔ ÏÓÙ<ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ ·iÂ>Ù ¿ÓÙÔÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ>Ù ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË ¯^ÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â>Ô~ ÙÔ Ê¿ÛÌ·ÙÔ~. MÂÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· fiÙ·Ó Ï¤ÓÂÙ ÔÏ , ÚÒÌÈη < ¯ÓÔ^Ù¿ ÚÔ¯·. [. . . ] X·ÌËÏ< iÂÚÌÔÎ. MËÓ Î¿ÓÂÙ ÛÙÂÁÓfi ηi¿ÚÈÛÌ· TMTE°NøMA E > ÂÔ TMÙÔ Û¯ÔÈÓ> TM · ÏÒÛÙÚ· TM ÛÙÂÁÓ^Ù<ÚÈÔ ÚÔ¯^Ó MË , ¿ÂÙ Û ÛÙÂÁÓ^Ù<ÚÈÔ ÚÔ¯^Ó 16 TMYNTHPHTMH ¶ÚÈÓ · fi οi ÛÓÙ<ÚËÛË < ηi¿ÚÈÛÌ·, Ú¤ ÂÈ Ó· A¶OTMYN¢EETE ÙË ÛÛÎÂ< · fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈÎ< ·ÚÔ¯<. EÍ^ÙÂÚÈÎfi ηi¿ÚÈÛÌ· K·i·Ú>ÛÙ ÙÔ ÂÍ^ÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ÌfiÓÔ Ì ¤Ó· Ô¤ÙÂÚÔ Î·i·ÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÓÂÚfi, Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÂÁÓÒÛÙ ÙÔ Î·Ï¿. K·i·Ú>ÔÓÙ·~ ÙË ÛÚÙ·Ú^Ù< i<ÎË Î·È ÙËÓ ÂÛÔ¯< TÚ·, <ÍÙ ÙË ÛÚÙ·Ú^Ù< i<ÎË Î·È , Á¿ÏÙ ÙË (ÛÙËÓ ·Ú¯< ̷Ϸο ^~ ÙÔ ÛÙÔ , ÌÂÙ¿ ÙÚ·, <ÍÙ ӷٿ). ·Â ÏÓÂÙ ηϿ Ì ¿ÊiÔÓÔ ÙÚ¯ÔÌÂÓÔ ÓÂÚfi. K·i·Ú>ÛÙ ÙËÓ ÂÛÔ¯< Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ< , ÔÚÙÛ·. B¿ÏÙ ÙË ÛÚÙ·Ú^Ù< i<ÎË ÛÙË i¤ÛË ÙË~. AL020 P0185 OÈ Î>ÓÓÔÈ ÙË~ , , ÍË~ AÓ Ë Ì˯·Ó< ÂÎÙÂiÂ> Û iÂÚÌÔÎÚ·Û>Â~ οÙ^ · fi 0Ô C, i· Ú¤ ÂÈ Ó· ÏËÊiÔÓ ÔÚÈṲ̂ÓÂ~ ÚÔÊÏ¿ÍÂÈ~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 70998-60-PU

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 70998-60-PU.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag