οδηγίες χρήσης PHILIPS 70999-30-PU QUICK START GUIDE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS 70999-30-PU Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS 70999-30-PU θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS 70999-30-PU


PHILIPS 70999-30-PU QUICK START GUIDE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4066 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS 70999-30-PU (3187 ko)
   PHILIPS 70999-30-PU (3299 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS 70999-30-PUQUICK START GUIDE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] s Crhsimopoie'te to pr--gramma me pr--plush m--no --tan ta roúca e'nai polú lerwména. s Prosarm--ste th d--sh tou aporrupantikoú sth sklhr--thta tou neroú tou udraulikoú diktúou, sthn pos--thta twn roúcwn kai sto baqm-- pou aut e'nai lerwména. Ta ulik pou féroun to súmbolo e'nai anakukl·sima. Gia na epiteucqe' h epanap--kthsh, qa prépei na topoqetoúntai stou§ katllhlou§ c·rou§ ( doce'a). >PE< = poluaiqulénio >PS< = polustur--lio feliz--l >PP< = polupropulénio «Otan to plunt rio qa prépei na dialuqe', k--yte to kal·dio trofodos'a§ kai katast ste crhsth thn kleidari, kat tétoi o tr--po ·ste na mhn e'nai dunat--n na kleistoún mésa sto plunt rio paidi. H suneisfor ma§ gia to peribllon: aut-- to egceir'dio écei tupwqe' se anakuklwméno cart'. Orisménoi pargrafoi autoú tou egceirid'ou odhgi·n e'nai shmademénoi me súmbola ta opo'a écoun ti§ ak--louqe§ énoie§: Ed· br'skete spouda'e§ plhrofor'e§ pou aforoún thn asfleia kat th cr sh tou plunthr'ou sa§, h mh t rhsh twn opo'wn mpore' na prokalései zhmié§. i Ed· br'skontai plhrofor'e§ gia th swst cr sh tou plunthr'ou kai gia na petúcete ti§ kalútere§ apod--sei§ Ed· br'skete plhrofor'e§ pou sundéontai me thn prostas'a tou peribllonto§ 20 PERIECOMENA Proeidopoi sei§ Perigraf th§ suskeu § s 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 29 30-31 32-33 ELLHNIKA Surtri aporrupantikoú Tecnik carakthristik Egkatstash s s s s s Sunt rhsh s s s s s s 34 34 34 34 35 35 35 36-37 Sust mata asfleia§ Topoqéthsh Trofodos'a neroú Apocéteush Hlektrik súndesh Kaqarismo§ susmeu § Surtri aporrupantikoú F'ltro apocéteush§ neroú Filtrki tou swl na trofod--s'a§ Profúlaxh kat tou pgou «Adeiasma angkh§ Cr sh s s s s s s Kantrn ceiristhr'ou Perigraf ceiristhr'ou Sumboulé§ gia to plúsimo Dialog Qermokras'e§ Mégista fort'a roúcwn Prin ap-- to f--rtwma twn roúcwn Exafnish twn lekédwn Aporrupantik kai epipr--sqeta Dieqn súmbola gia to ceirism-- twn ufasmtwn Progrmmata plus'mato§ Akolouq'a twn energei·n Probl mata sth leitourg'a 21 PROEIDOPOIHSEIS E'nai spouda'o na diathre'te to par--n egceir'dio cr sh§ maz' me to plunt rio gia opoiad pote mellontik angkh. [. . . ] Topoqet ste ton kat m ko§ tou pat·mato§ kai shk·ste ton kont sthn apocéteush. P0022 P0023 Hlektrik súndesh To plunt rio problépetai na leitourge' sta 220230V monofasik--, 50Hz. Elégxte thn oikiak egkatstash na e'nai se qésh na antéxei to mégisto apaitoúmeno fort'o (2, 25 kW), lambnonta§ up--yh kai ti§ lle§ suskeué§ pou crhsimopoioúntai. Sundéste to plunt rio se mia pr'za tou reúmato§ me ge'wsh O kataskeuast § apopoie'tai opoiad pote euqúnh gia blbe§ gia traúmata pou mpore' na proélqoun ap-- thn mh sebasm-- tou proanafer--menou kan--na asfleia§. 25 ELLHNIKA CRHSH Kantrn ceiristhr'ou TEMPERATURE ANTIPIEGA MEZZO CARICO CENTRIFUGA ESCLUSA PROGRAMMI COTONE - LINO BIANCHI COTONE - LINO COLORATI 40º- 60º COTONE CICLO BREVE SINTETICI - MISTI SETA - ACRILICI LANA B B C 40º- 60º H 30º- 40º JK 60º- 90º 30º- 40º 30º- 40º COTONE BIANCHI CON PRELAV. 60º- 90º 40º- 60º COTONE COLORATI CON PRELAV. 40º- 60º SINTETICI CON PRELAVAGGIO RISCIACQUI CON CENTRIFUGA CENTRIFUGA BREVE RISCIACQUI L SCARICO A A G D F M RIDUZIONE AUTOMATICA CONSUMI 12345 6 7 8 Perigraf ceiristhr'ou 1. P'naka§ programmtwn Sa§ bohqei na epiléxete to pi-- katllhlo pr--gramma gia ta roúca sa§. 5. Koump' ekk'nhsh§/stamat mato§ Pat ste aut-- to koump' gia na qésete se leitourg'a to plunt rio, af ste to na gur'sei sthn prohgoúmenh qésh tou gia na diak--yete éna pr--gramma gia na k--yete thn hlektrik trofodos'a tou plunthr'ou. Prin epiléxete éna pr--gramma prin allxete éna pr--gramma pou br'sketai se exélixh, to plunt rio prépei na aposundéetai ap-- to reúma, apeleuqer·nonta§ to koump' ekk'nhsh§/stamat mato§. 2. Koump' "ner-- ston kdo" (kat tou tsalak·mato§) Pat ste aut-- to koump' sta progrmmata gia sunqetik ufsmata gia na mplokrete to deiasma tou neroú sto teleuta'o xébgalma. Aut-- apofeúgei th dhmiourg'a tslakwmtwn sthn per'ptwsh pou af sete ta roúca sto plunt rio met to télo§ tou plus'mato§. Gia na adeisete to ner--, xanapat ste to 'dio koump', gia na xebglete elafr me fug--kentro, epiléxte to pr--gramma "F" (deiasma). 6. Epilogéa§ qermokrasi·n Stréyte aut--n ton diak--pth gia na epiléxete th qermokras'a plus'mato§. Melni: anloga me th súnqes tou melanioú, bréxte to úfasma pr·ta me aset--n (*), sth sunéceia me oxik-- oxú, endec--mena up--loipa se spra ufsmata plénontai me clwr'nh kai sth sunéceia xeplénontai polú kal. Lekéde§ p'ssa§: douléyte pr·ta me frmako gia lekéde§, oin--pneuma benz'nh, sto télo§ tr'yte me aporrupantik aloif . (*) mhn crhsimopoie'te aset--n sto tecnht-- metxi se sk--nh, prépei na epilégetai éna pr--gramma cwr'§ pr--plush. Adeiste to ugr-- aporrupantik-- amésw§ prin ap-- thn énarxh tou progrmmato§ ston toméa tou surtarioú tou aporrupantikoú. Endec--mena epipr--sqeta ugr gia na malak·soun gia na kollaristoún ta roúca, qa prépei na adeiastoún sth q kh me to súmbolo prin na arc'sei to pr--gramma plus'mato§. To ugr-- leukantik-- crhsimopoie'tai m--no sta spra sta anqektik crwmatist ufsmata ap-- lin-- ap-- bambki. Gia ti§ d--sei§ twn epipr--sqetwn kai tou leukantikoú, akolouqe'te ti§ ende'xei§ twn paragwg·n. Pos--thta tou aporrupantikoú pou crhsimopoie'tai. To e'do§ kai h pos--thta tou aporrupantikoú exart·ntai ap-- to e'do§ tou ufsmato§, ap-- to fort'o, ap-- to baqm-- th§ brwmi§ kai ap-- th sklhr--thta tou neroú pou crhsimopoie'tai. Gia thn taxin--mhsh th§ sklhr--thta§ tou neroú crhsimopoioúntai ta leg--mena ep'peda sklhr--thta§. Mpore'te na zht sete plhrofor'e§ gia aut ta ep'peda ap-- ton arm--dio organism-- diqesh§ ap-- ti§ dhmotiké§ uphres'e§. Akolouq ste ti§ odhg'e§ gia ti§ d--sei§ pou anaférontai ap-- ton kataskeuast . Crhsimopoie'te mikr--terh pos--thta aporrupantikoú an: ­ plénete l'ga roúca ­ ta roúca e'nai l'go br·mika ­ dhmiourge'tai polú§ afr--§ kat th dirkeia tou plus'mato§. [. . . ] Xanatopoqet ste to sth qésh tou kai xanabid·ste to swl na. P0041 Profúlaxh kat tou pgou An to plunt rio e'nai egkatesthméno s'éna c·ro --pou h qermokras'a mpore' na katébei ktw ap-- tou§ 0C, procwr ste --pw§ paraktw: ­ Kle'ste th brúsh tou neroú kai xebid·ste to swl na trofodos'a§ ap-- th brúsh. ­ Blte ti§ kre§ tou swl na apocéteush§ kai tou swl na trofodos'a§ se mia leknh pou e'nai topoqethménh sto ptwma. ­ Epiléxte to pr--gramma adeismato§ kai qéste to se leitourg'a éw§ --tou o epilogéa§ programmtwn ftsei sth qésh "Stop". Ektel·nta§ auté§ ti§ diadikas'e§ to ner-- pou ménei mésa sto plunt rio qa adeisei, apofeúgonta§ th dhmiourg'a pgou kai kat sunépeia to spsimo twn endiafer--menwn tmhmtwn. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS 70999-30-PU

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS 70999-30-PU.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag