οδηγίες χρήσης PHILIPS SA4MUS16KF

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS SA4MUS16KF Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS SA4MUS16KF θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS SA4MUS16KF


PHILIPS SA4MUS16KF : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (946 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS SA4MUS16KF (910 ko)
   PHILIPS SA4MUS16KF (1571 ko)
   PHILIPS SA4MUS16KF QUICK START GUIDE (396 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS SA4MUS16KF

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] GoGEAR www. philips. com/welcome SA4MUS08 SA4MUS16 SA4MUS32 SOD\OLVW RQ WKH JR 4 18 SOD\HU 8 SOD\HU )0 6DIH6RXQG 0LFUR 6' 12 21 14 )0 23 EL 1 $XGLEOH0DQDJHU 3KLOLSV 6RQJELUG /LNH0XVLF 28 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 6DIH6RXQG &' 30 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 44 42 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 33 2 EL ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH EL 3 ) ) VXSSRUW ZZZSKLOLSVFRP & & P9 3KLOLSV µ ´ µ 4 EL ´ µ :LQGRZV 0HGLD :LQGRZV 0LFURVRIW &RUSRUDWLRQ 3KLOLSV QWHUQHW , QWHUQHW &' EL $XGLR 3KLOLSV GLVFODLPHU LQ WKH GRFXPHQWDWLRQ DQG RU RWKHU PDWHULDOV SURYLGHG ZLWK WKH GLVWULEXWLRQ 1HLWKHU WKH QDPH RI WKH ;LSK RUJ )RXQGDWLRQ QRU WKH QDPHV RI LWV FRQWULEXWRUV PD\ EH XVHG WR HQGRUVH RU SURPRWH SURGXFWV GHULYHG IURP WKLV VRIWZDUH ZLWKRXW VSHFLÀF SULRU ZULWWHQ SHUPLVVLRQ 7KLV VRIWZDUH LV SURYLGHG E\ WKH FRS\ULJKW KROGHUV DQG FRQWULEXWRUV DV LV DQG DQ\ H[SUHVV RU LPSOLHG ZDUUDQWLHV LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR WKH LPSOLHG ZDUUDQWLHV RI PHUFKDQWDELOLW\ DQG ÀWQHVV IRU D SDUWLFXODU SXUSRVH DUH GLVFODLPHG , Q QR HYHQW VKDOO WKH IRXQGDWLRQ RU FRQWULEXWRUV EH OLDEOH IRU DQ\ GLUHFW LQGLUHFW LQFLGHQWDO VSHFLDO H[HPSODU\ RU FRQVHTXHQWLDO GDPDJHV LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR SURFXUHPHQW RI VXEVWLWXWH JRRGV RU VHUYLFHV ORVV RI XVH GDWD RU SURÀWV RU EXVLQHVV LQWHUUXSWLRQ KRZHYHU FDXVHG DQG RQ DQ\ WKHRU\ RI OLDELOLW\ ZKHWKHU LQ FRQWUDFW VWULFW OLDELOLW\ RU WRUW LQFOXGLQJ QHJOLJHQFH RU RWKHUZLVH DULVLQJ LQ DQ\ ZD\ RXW RI WKH XVH RI WKLV VRIWZDUH HYHQ LI DGYLVHG RI WKH SRVVLELOLW\ RI VXFK GDPDJH ;3$7 ;0/ 3DUVHU &RS\ULJKW F 7KDL 2SHQ 6RXUFH 6RIWZDUH &HQWHU /WG 3HUPLVVLRQ LV KHUHE\ JUDQWHG IUHH RI FKDUJH WR DQ\ SHUVRQ REWDLQLQJ D FRS\ RI WKLV VRIWZDUH DQG DVVRFLDWHG GRFXPHQWDWLRQ ÀOHV WKH 6RIWZDUH WR GHDO LQ WKH 6RIWZDUH ZLWKRXW UHVWULFWLRQ LQFOXGLQJ ZLWKRXW OLPLWDWLRQ WKH ULJKWV WR XVH FRS\ PRGLI\ PHUJH SXEOLVK GLVWULEXWH VXE OLFHQVH DQGRU VHOO FRSLHV RI WKH 6RIWZDUH DQG WR SHUPLW SHUVRQV WR ZKRP WKH 6RIWZDUH LV IXUQLVKHG WR GR VR VXEMHFW WR WKH IROORZLQJ FRQGLWLRQV 7KH DERYH FRS\ULJKW QRWLFH DQG WKLV SHUPLVVLRQ QRWLFH VKDOO EH LQFOXGHG LQ DOO FRSLHV RU VXEVWDQWLDO SRUWLRQV RI WKH 6RIWZDUH 7+( 62)7:$5( , 6 3529, '(' $6 , 6 :, 7+287 :$55$17< 2) $1< . , 1' (;35(66 25 , 03/, (' , 1&/8', 1* %87 3KLOLSV ;LSK2UJ )RXQGDWLRQ 5HGLVWULEXWLRQ DQG XVH LQ VRXUFH DQG ELQDU\ IRUPV ZLWK RU ZLWKRXW PRGLÀFDWLRQ DUH SHUPLWWHG SURYLGHG WKDW WKH IROORZLQJ FRQGLWLRQV DUH PHW 5HGLVWULEXWLRQV RI VRXUFH FRGH PXVW UHWDLQ WKH DERYH FRS\ULJKW QRWLFH WKLV OLVW RI FRQGLWLRQV DQG WKH IROORZLQJ GLVFODLPHU 5HGLVWULEXWLRQV LQ ELQDU\ IRUP PXVW UHSURGXFH WKH DERYH FRS\ULJKW QRWLFH WKLV OLVW RI FRQGLWLRQV DQG WKH IROORZLQJ 6 EL 127 /, 0, 7(' 72 7+( :$55$17, (6 2) 0(5&+$17$%, /, 7< ), 71(66 )25 $ 3$57, &8/$5 385326( $1' 121 , 1)5, 1*(0(17 , 1 12 (9(17 6+$// 7+( $87+256 25 &23<5, *+7 +2/'(56 %( /, $%/( )25 $1< &/$, 0 '$0$*(6 25 27+(5 /, $%, /, 7<:+(7+(5 , 1 $1 $&7, 21 2) &2175$&77257 25 27+(5:, 6( $5, 6, 1* )520 287 2) 25 , 1 &211(&7, 21 :, 7+ 7+( 62)7:$5( 25 7+( 86( 25 27+(5 '($/, 1*6 , 1 7+( 62)7:$5( 5HPRYDO RI WKH EXLOWLQ EDWWHU\ LQYDOLGDWHV WKH ZDUUDQW\ DQG FDQ GHVWUR\ WKH SURGXFW 7KH IROORZLQJ UHPRYDO DQG GLVSRVDO LQVWUXFWLRQV DUH VWHSV WKDW DUH WR EH SHUIRUPHG DW WKH HQG RI WKH SURGXFW V OLIH RQO\ <RXU SURGXFW FRQWDLQV D EXLOW LQ UHFKDUJHDEOH EDWWHU\ FRYHUHG E\ WKH (XURSHDQ 'LUHFWLYH (& ZKLFK FDQQRW EH GLVSRVHG RI ZLWK QRUPDO KRXVHKROG ZDVWH 7R VDIHJXDUG WKH IXQFWLRQDOLW\ DQG VDIHW\ RI \RXU SURGXFW WDNH \RXU SURGXFW WR DQ RIÀFLDO FROOHFWLRQ SRLQW RU VHUYLFH FHQWHU ZKHUH D SURIHVVLRQDO FDQ UHPRYH WKH EDWWHU\ DV VKRZQ 3OHDVH LQIRUP \RXUVHOI DERXW WKH ORFDO UXOHV RQ VHSDUDWH FROOHFWLRQ RI EDWWHULHV7KH FRUUHFW GLVSRVDO RI EDWWHULHV KHOSV SUHYHQW SRWHQWLDOO\ QHJDWLYH FRQVHTXHQFHV RQ WKH HQYLURQPHQW DQG KXPDQ KHDOWK EL SOD\HU 3KLOLSV 086( 3KLOLSV 6RQJELUG SOD\HU SOD\HU 3KLOLSV 6RQJELUG , QWHUQHW ZZZ SKLOLSVFRP6RQJELUG ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUW SOD\HU 086( 86% a Ph ips GoGear a dio p ay r i Quick start guide b h c d g f e Safety and Warranty Be o e u i g our set Che k o t det i s ns de th s book et a 8 EL b c d 0, &52 6' e 5(6(7 f g 0, & h i 86% $XGLEOH0DQDJHU W[W 0LFUR 6' 086( a b c d a )0 )0 )0 b EL c d 086( . ó ô (& > @. [. . . ] 0\ » > @. » 28 EL 6' EL > @ > > @ @ 086( > @ @ > @ » > > @ > > @ @ > @ > @ 30 EL 06& 86% 073 >06&@ 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG >073@ > @ ZHE > @ > > @ 3KLOLSV 6RQJELUG > @ @ > @ @ ZHE > > &'@. > @ ! > > @ @ > @ > @ > @ ZHE EL 31 6DIH6RXQG » 6DIH6RXQG 6DIH6RXQG !@ &'520 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 32 EL !> > :LQGRZV ;3 :LQGRZV :LQGRZV 9LVWD :LQGRZV » 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG &'@ @. 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 086( 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 086( 086( ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH 086( 6RQJELUG 086( 3KLOLSV 3KLOLSV 6RQJELUG EL 33 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG !2SWLRQV 7RROV '?6RQJELUG PHGLD 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG L7XQHV L7XQHV 0HGLD , PSRUWHU L7XQHV , PSRUWHU L7XQHV » L7XQHV 3KLOLSV 6RQJELUG. 2SWLRQV 0HGLD 2SWLRQV , PSRUWHU 34 EL )ROGHUV :DWFK :DWFK )ROGHUV %URZVH '? 6HUYLFHV 6RQJELUG PHGLD » 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG )LOH 0HGLD » !, PSRUW 6HUYLFHV )LOH D SOD\OLVW » 3OD\OLVWV » EL ! &WUO 6RQJELUG 3KLOLSV » 3OD\OLVW » » 3OD\OLVWV 1HZ 3OD\OLVWV 36 EL » /LNH0XVLF ! /LNH0XVLF. &WUO /LNH0XVLF /LNH0XVLF /LNH0XVLF /LNH0XVLF 3KLOLSV 6RQJELUG /LNH0XVLF /LNH0XVLF » 5XQ /LNH0XVLF ZLWK /LNH0XVLF /LNH0XVLF /LNH0XVLF. [. . . ] ô *% E\WHV 03 NESV õ 03 ELW NESV 9%5 :LQGRZV ;3 63 9LVWD 3HQWLXP , , , 0+] 0% 5$0 0% , QWHUQHW :LQGRZV , QWHUQHW ([SORUHU &' 520 86% EL N+] :0$ ELW NESV N+] M4A 03(* H. 264 DYL PS 509% 6SHFLILFDWLRQV DUH VXEMHFW WR FKDQJH ZLWKRXW QRWLFH . RQLQNOLMNH 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 $OO ULJKWV UHVHUYHG 6$086 80 9 ZN [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS SA4MUS16KF

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS SA4MUS16KF.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag