οδηγίες χρήσης PHILIPS SA4RGA02KF

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS SA4RGA02KF Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS SA4RGA02KF θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS SA4RGA02KF


PHILIPS SA4RGA02KF : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (847 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS SA4RGA02KF (902 ko)
   PHILIPS SA4RGA02KF (817 ko)
   PHILIPS SA4RGA02KF QUICK START GUIDE (489 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS SA4RGA02KF

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] GoGEAR www. philips. com/welcome SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 RQWKHJR 5 RQWKHJR SOD\HU 9 $XGLEOH0DQDJHU SOD\HU )0 )0 20 22 )0 )0 23 24 6XSHUVFUROO EL 3 3KLOLSV 6RQJELUG 38 39 &' 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG /LNH0XVLF 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH 3KLOLSV 6RQJELUG 4 EL ) VXSSRUW ZZZSKLOLSVFRP & µ ´ µ 3KLOLSV ) & EL 5 ´ µ :LQGRZV 0HGLD :LQGRZV 0LFURVRIW &RUSRUDWLRQ 3KLOLSV QWHUQHW , QWHUQHW &' $XGLR EL 3KLOLSV ( 3KLOLSV EL 8 EL SOD\HU 3KLOLSV RAGA 3KLOLSV 6RQJELUG SOD\HU SOD\HU 3KLOLSV 6RQJELUG , QWHUQHW ZZZ SKLOLSVFRP6RQJELUG ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUW SOD\HU 86% RAGA Philips GoGear audio player Quick start guide Safety and Warranty Before using your set: Check out details inside this booklet EL 9 e " f 5(6(7 g ! a b c d h 86% )0 )0 )0 EL RAGA » . > @. @!> EL RAGA 86% RAGA 86% 5$*$ @!> @ !> > RAGA > @. [. . . ] » » !> ;;; )0@ )05(&;;;:$9 > @. )0 5$*$ &RPSXWHU &RPSXWHU RAGA RAGA !:LQGRZV :LQGRZV SOD\OLVWRQWKHJR )0 )0 EL 23 )XOO6RXQG > > > > > > @ @ @ @ @ @ RAGA > » > @! !> > >)XOO6RXQG@ 03 :0$ @ > 24 EL @ > @ > @ > @!> @ > @ RAGA > » > @ @!> > > @ @ > > > @ @ @ @ >/HJDO@ > @ > @ > > @ @ > @ EL 25 > @ CD > &'@ 3KLOLSV 6RQJELUG > @ &'520 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG EL 6RQJELUG 3KLOLSV 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 5$*$ 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 5$*$ 3KLOLSV 6RQJELUG RAGA ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH 3KLOLSV 5$*$ RAGA !> > :LQGRZV ;3 :LQGRZV :LQGRZV 9LVWD :LQGRZV » 3KLOLSV 6RQJELUG EL &'@ @. » 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG. L7XQHV 3KLOLSV 6RQJELUG '?6RQJELUG PHGLD 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG L7XQHV L7XQHV 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG !2SWLRQV 7RROV 0HGLD , PSRUWHU L7XQHV , PSRUWHU L7XQHV » L7XQHV 3KLOLSV 6RQJELUG. , PSRUW /LEUDU\ 28 EL 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG )LOH 0HGLD » /LEUDU\ D SOD\OLVW » 3OD\OLVWV )LOH ! 2SWLRQV , PSRUWHU )ROGHUV %URZVH :DWFK )ROGHUV 6HUYLFHV 6RQJELUG PHGLD » 3KLOLSV 6RQJELUG EL 29 6HUYLFHV » ! &WUO 6RQJELUG 3OD\OLVW 3KLOLSV » 1HZ 30 EL » » 3OD\OLVWV /LNH0XVLF 3KLOLSV 6RQJELUG /LNH0XVLF /LNH0XVLF /LNH0XVLF /LNH0XVLF /LNH0XVLF » 3OD\OLVWV /LNH0XVLF ! /LNH0XVLF. [. . . ] 5HSDLU 3KLOLSV 6RQJELUG RAGA 5$*$ RAGA 3KLOLSV 6RQJELUG &'520 3KLOLSV 6RQJELUG 6RQJELUG 3KLOLSV :LQGRZV 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 5XQ DV $GPLQLVWUDWRU 3KLOLSV 6RQJELUG 38 EL ³ 6RQJELUG :LQGRZV ([SORUHU /&' [ SL[HOV P$K ó PS 3KLOLSV 6RQJELUG ó ô *% E\WH 86% õ 03 NESV G% +] [ P: ! G% 9%5 03 ELW NESV :LQGRZV ;3 63 9LVWD 3HQWLXP , , , 0+] 0% 5$0 0% , QWHUQHW :LQGRZV , QWHUQHW ([SORUHU &'520 86% N+] :0$ ELW NESV &%5 NESV 9%5 N+] :$9 ô 6$5*$ *% 1$1' )ODVK 6$5*$ *% 1$1' )ODVK 6$5*$ *% 1$1' )ODVK EL 39 6SHFLILFDWLRQV DUH VXEMHFW WR FKDQJH ZLWKRXW QRWLFH . RQLQNOLMNH 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 $OO ULJKWV UHVHUYHG 6$5*$BBBBB80B9 ZN [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS SA4RGA02KF

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS SA4RGA02KF.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag