οδηγίες χρήσης PHILIPS SA4VBE08KN

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS SA4VBE08KN Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS SA4VBE08KN θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS SA4VBE08KN


PHILIPS SA4VBE08KN : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (983 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS SA4VBE08KN (925 ko)
   PHILIPS SA4VBE08KN ANNEXE 1 (1670 ko)
   PHILIPS SA4VBE08KN QUICK START GUIDE (690 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS SA4VBE08KN

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] GoGEAR www. philips. com/welcome SA4VBE04 SA4VBE08 SA4VBE16 5 SOD\OLVWRQWKHJR RQWKHJR SOD\HU 10 14 19 $XGLEOH0DQDJHU SOD\HU 6DIH6RXQG 3KLOLSV 0HGLD &RQYHUWHU 3KLOLSV 0HGLD &RQYHUWHU 15 6XSHUVFUROO EL 3 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG VOLGHVKRZ 6DIH6RXQG 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 43 44 41 &' 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 31 3KLOLSV 6RQJELUG /LNH0XVLF 4 EL ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH ) ) VXSSRUW ZZZSKLOLSVFRP & & 3KLOLSV µ ´ µ EL 5 ´ µ :LQGRZV 0HGLD :LQGRZV 0LFURVRIW &RUSRUDWLRQ 3KLOLSV QWHUQHW , QWHUQHW &' $XGLR 6 EL 0RQNH\ V $XGLR GHFRGHU a 7KH 0RQNH\ V $XGLR 6'. DQG VRXUFH FRGH FDQ EH IUHHO\ XVHG WR DGG $3( IRUPDW SOD\EDFN HQFRGLQJ RU WDJJLQJ VXSSRUW WR DQ\ SURGXFW IUHH RU FRPPHUFLDO 8VH RI WKH FRGH IRU SURSULHWDU\ HIIRUWV WKDW GRQ W VXSSRUW WKH RIÀFLDO $3( IRUPDW UHTXLUH ZULWWHQ FRQVHQW RI WKH DXWKRU b 0RQNH\ V $XGLR VRXUFH FDQ EH LQFOXGHG LQ *3/ DQG RSHQVRXUFH VRIWZDUH DOWKRXJK 0RQNH\ V $XGLR LWVHOI ZLOO QRW EH VXEMHFWHG WR H[WHUQDO OLFHQVLQJ UHTXLUHPHQWV RU RWKHU YLUDO VRXUFH UHVWULFWLRQV c &RGH FKDQJHV DQG LPSURYHPHQWV PXVW EH FRQWULEXWHG EDFN WR WKH 0RQNH\ V $XGLR SURMHFW IUHH IURP UHVWULFWLRQV RU UR\DOWLHV XQOHVV H[HPSWHG E\ H[SUHVV ZULWWHQ FRQVHQW RI WKH DXWKRU d $Q\ VRXUFH FRGH LGHDV RU OLEUDULHV XVHG PXVW EH SODLQO\ DFNQRZOHGJHG LQ WKH VRIWZDUH XVLQJ WKH FRGH e $OWKRXJK WKH VRIWZDUH KDV EHHQ WHVWHG WKRURXJKO\ WKH DXWKRU LV LQ QR ZD\ UHVSRQVLEOH IRU GDPDJHV GXH WR EXJV RU PLVXVH , I \RX GR QRW FRPSOHWHO\ DJUHH ZLWK DOO RI WKH SUHYLRXV VWLSXODWLRQV \RX PXVW FHDVH XVLQJ WKLV VRXUFH FRGH DQG UHPRYH LW IURP \RXU VWRUDJH GHYLFH )/$& GHFRGHU &RS\ULJKW & -RVK &RDOVRQ 5HGLVWULEXWLRQ DQG XVH LQ VRXUFH DQG ELQDU\ IRUPV ZLWK RU ZLWKRXW PRGLÀFDWLRQ DUH SHUPLWWHG SURYLGHG WKDW WKH IROORZLQJ FRQGLWLRQV DUH PHW 3KLOLSV 3KLOLSV EL 5HGLVWULEXWLRQV RI VRXUFH FRGH PXVW UHWDLQ WKH DERYH FRS\ULJKW QRWLFH WKLV OLVW RI FRQGLWLRQV DQG WKH IROORZLQJ GLVFODLPHU 5HGLVWULEXWLRQV LQ ELQDU\ IRUP PXVW UHSURGXFH WKH DERYH FRS\ULJKW QRWLFH WKLV OLVW RI FRQGLWLRQV DQG WKH IROORZLQJ GLVFODLPHU LQ WKH GRFXPHQWDWLRQ DQG RU RWKHU PDWHULDOV SURYLGHG ZLWK WKH GLVWULEXWLRQ 1HLWKHU WKH QDPH RI WKH ;LSK RUJ )RXQGDWLRQ QRU WKH QDPHV RI LWV FRQWULEXWRUV PD\ EH XVHG WR HQGRUVH RU SURPRWH SURGXFWV GHULYHG IURP WKLV VRIWZDUH ZLWKRXW VSHFLÀF SULRU ZULWWHQ SHUPLVVLRQ 3HUPLVVLRQ LV KHUHE\ JUDQWHG IUHH RI FKDUJH WR DQ\ SHUVRQ REWDLQLQJ D FRS\ RI WKLV VRIWZDUH DQG DVVRFLDWHG GRFXPHQWDWLRQ ÀOHV WKH 6RIWZDUH WR GHDO LQ WKH 6RIWZDUH ZLWKRXW UHVWULFWLRQ LQFOXGLQJ ZLWKRXW OLPLWDWLRQ WKH ULJKWV WR XVH FRS\ PRGLI\ PHUJH SXEOLVK GLVWULEXWH VXEOLFHQVH DQGRU VHOO FRSLHV RI WKH 6RIWZDUH DQG WR SHUPLW SHUVRQV WR ZKRP WKH 6RIWZDUH LV IXUQLVKHG WR GR VR VXEMHFW WR WKH IROORZLQJ FRQGLWLRQV 7KH DERYH FRS\ULJKW QRWLFH DQG WKLV SHUPLVVLRQ QRWLFH VKDOO EH LQFOXGHG LQ DOO FRSLHV RU VXEVWDQWLDO SRUWLRQV RI WKH 6RIWZDUH 7+( 62)7:$5( , 6 3529, '(' $6 , 6 :, 7+287 :$55$17< 2) $1< . , 1' (;35(66 25 , 03/, (' , 1&/8', 1* %87 127 /, 0, 7(' 72 7+( :$55$17, (6 2) 0(5&+$17$%, /, 7< ), 71(66 )25 $ 3$57, &8/$5 385326( $1' 121 , 1)5, 1*(0(17 , 1 12 (9(17 6+$// 7+( $87+256 25 &23<5, *+7 +2/'(56 %( /, $%/( )25 $1< &/$, 0 '$0$*(6 25 27+(5 /, $%, /, 7< :+(7+(5 , 1 $1 $&7, 21 2) &2175$&7 7257 25 27+(5:, 6( $5, 6, 1* )520 287 2) 25 , 1 &211(&7, 21 :, 7+ 7+( 62)7:$5( 25 7+( 86( 25 27+(5 '($/, 1*6 , 1 7+( 62)7:$5( 7+, 6 62)7:$5( , 6 3529, '(' %< 7+( &23<5, *+7 +2/'(56 $1' &2175, %87256 $6 , 6 $1' $1< (;35(66 25 , 03/, (' :$55$17, (6 , 1&/8', 1* %87 127 /, 0, 7(' 72 7+( , 03/, (' :$55$17, (6 2) 0(5&+$17$%, /, 7< $1' ), 71(66 )25 $ 3$57, &8/$5 385326( $5( ', 6&/$, 0(' , 1 12 (9(17 6+$// 7+( )281'$7, 21 25 &2175, %87256 %( /, $%/( )25 $1< ', 5(&7 , 1', 5(&7 , 1&, '(17$/ 63(&, $/ (;(03/$5< 25 &216(48(17, $/ '$0$*(6 , 1&/8', 1* %87 127 /, 0, 7(' 72 352&85(0(17 2) 68%67, 787( *22'6 25 6(59, &(6 /266 2) 86( '$7$ 25 352), 76 25 %86, 1(66 , 17(55837, 21 +2:(9(5 &$86(' $1' 21 $1< 7+(25< 2) /, $%, /, 7< :+(7+(5 , 1 &2175$&7 675, &7 /, $%, /, 7< 25 7257 , 1&/8', 1* 1(*/, *(1&( 25 27+(5:, 6( $5, 6, 1* , 1 $1< :$< 287 2) 7+( 86( 2) 7+, 6 62)7:$5( (9(1 , ) $'9, 6(' 2) 7+( 3266, %, /, 7< 2) 68&+ '$0$*( ;3$7 ;0/ 3DUVHU &RS\ULJKW F 7KDL 2SHQ 6RXUFH 6RIWZDUH &HQWHU /WG 8 EL ( EL 9 SOD\HU 3KLOLSV VIBE 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 0HGLD &RQYHUWHU 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 0HGLD &RQYHUWHU , QWHUQHW ZZZ SKLOLSVFRP6RQJELUG ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUW 86% SOD\HU VIBE Philips GoGear audio player Quick start guide Safety and Warranty Before using your set: Check out details inside this booklet 10 EL h a b c f 5(6(7 g g f e d 86% a b c d e h VIBE EL 11 » . [. . . ] 86% 3KLOLSV EL 0HGLD &RQYHUWHU 3KLOLSV » . 3KLOLSV 0HGLD &RQYHUWHU » . 3KLOLSV 0HGLD &RQYHUWHU » @. > » » . EL » . » 9, %( &RPSXWHU &RPSXWHU VIBE 0\ » VIBE. VIBE. 6OLGHVKRZ@ VOLGHVKRZ EL > @ > @ » @. > EL 3KLOLSV 6RQJELUG. :LQGRZV :LQGRZV EL > @ )XOO6RXQG. 6DIH6RXQG > > > > @ > > @ @ @ > @ > @ @ > @ > EU!«@ > @ @ 6DIH6RXQG 6DIH6RXQG > > a @. @ . b >)XOO6RXQG@ c 03 :0$ > @ EL > > » > @. @ @ > @ 6DIH6RXQG. VIBE > » !> @. » > @ > @!> @ ! EL > > @ @ >$OEXP $UW@ &' > @ > GHPR@ > @ 06& 86% 073 >06&@ 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG >073@ > VOLGH@ > @ 3KLOLSV 6RQJELUG. > @ !> @ > @ > > @ @ EL > @ ZHE > @ > @ > @ > @ ZHE > @ ZHE > > @ > @ > > > > > > > @ @ @ @ @ @ @ &' >06&@ > > &'@. @ @ &'520 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 30 EL 6RQJELUG 3KLOLSV 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 9, %( 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 9, %( 3KLOLSV 6RQJELUG VIBE 3KLOLSV 9, %( VIBE ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH !> > :LQGRZV ;3 :LQGRZV :LQGRZV 9LVWD :LQGRZV &'@ @. EL 31 » 6RQJELUG 3KLOLSV 3KLOLSV 6RQJELUG 6HWXSH[H 3KLOLSV 6RQJELUG. » 3KLOLSV 6RQJELUG. L7XQHV 3KLOLSV 6RQJELUG '?6RQJELUG PHGLD 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG L7XQHV L7XQHV 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG !2SWLRQV 7RROV 0HGLD , PSRUWHU L7XQHV , PSRUWHU L7XQHV » L7XQHV 3KLOLSV 6RQJELUG. , PSRUW /LEUDU\ EL 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 6RQJELUG )LOH 0HGLD » /LEUDU\ D SOD\OLVW » 3OD\OLVWV )LOH ! [. . . ] 5HSDLU EL 43 )/$& ELW 0ESV N+] 0ESV N+] $3( ELW mAh 609 ó -3(* %03 ô õ 6$9%( *% 1$1' )ODVK 6$9%( *% 1$1' )ODVK 6$9%( *% 1$1' )ODVK õ 6RQJELUG 0HGLD &RQYHUWHU :LQGRZV ([SORUHU PS )XOO6RXQG )XOO6RXQG PS 3KLOLSV 6RQJELUG 3KLOLSV 0HGLD &RQYHUWHU õ 86% /&' [ SL[HO ! G% ó ô *% 03 ELW NESV N+] :0$ ELW NESV N+] 9%5 NESV õ E\WHV 03 44 EL :LQGRZV ;3 63 9LVWD 3HQWLXP , , , 0+] 0% 5$0 0% , QWHUQHW :LQGRZV , QWHUQHW ([SORUHU &'520 86% EL 45 6SHFLILFDWLRQV DUH VXEMHFW WR FKDQJH ZLWKRXW QRWLFH . RQLQNOLMNH 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 $OO ULJKWV UHVHUYHG 6$9%(BBBBB80B9 ZN [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS SA4VBE08KN

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS SA4VBE08KN.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag