οδηγίες χρήσης PHILIPS SCF258

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS SCF258 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS SCF258 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS SCF258


PHILIPS SCF258 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3176 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS SCF258

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Kosiarka do trawy z silnikiem spalinowym ­ Nó¿é 50 cm. Robbanò-motor hajtàsù fûnyíró - Kès 50 cm Sekaèka na trávu se spalovacím motorem ací nù 50 cm Plæneklipper med benzinmotor ­ 50 cm klinge Gräsklippare med bensinmotor - Kniv 50 cm Gressklipper med bensinmotor - 50 cm kniv 4 - tahtimoottorilla varustettu ruohonleikkuri terä 50cm Motorna kosilnica ­ rezilo 50 cm. Clookoptikhv mhcanhv me kinhthvra eswterikhv kauvshv Macaivri 50 cm. Il presente manuale rappresenta una parte integrante del prodotto. Le manuel présent fait partie intégrante du produit; nous vous prions en conséquence de le conserver pour toutes nécessités ultérieures. [. . . ] Não juntar o carburante com o motor em função Niebezpieczen>stwo wybuchu!Apagar el motor y extraer la bujía antes de efectuar cualquier manutención Pas op!De motor uitzetten en de bougie ontkoppelen alvorens enige onderhoudshandeling uit te voeren. Desligar o motor e a vela antes de qualquer manutenção Uwaga!Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji zgasic> silnik zdj¹æ przewód ze wiecy Mantener el cable de alimentaciòn lejos de la herramienta de corte, De voedingskabel op afstand van de maairichting houden. Przewód zasilaj¹cy nie mo¿e znajdowaæ siê w zasiêgu pracy no¿a. Antes de intervenir en la herramienta de corte quitar la clavija Voor alle onderhoudswerkzaamheden aan de snijinrichting de stekker uittrekken Afastar o cabo de alimentação da parte de corte. Przewód zasilaja%cy nie powiniwn znajdowac> sie% w zasie%gu pracy nozéa. Figyelem!Ne zaènete sekaèku pouívat, pozornì si prostudujte návod k pouívání. Läs bruksanvisningen innan ni använder gräsklipparen A veszélyes területen ne tartózkodjanak idegenek!V nebezpeèné vzdálenosti se nesmí zdrovat cizí osoby!Stäng av motorn och lossa tändstiftet innan något som helst ingrepp för underhåll utförs. Zákaz zdrz°iavania sa cudzích osôb v nebezpec°nej oblasti. Strømtilførselskablet må ikke være i nærheden af skæreredskabet. Håll matningskabeln på säkert avstånd från klippningsverktyget. Figyelem!Óvni az esõtõl és a nedvességtõl. Skyddas från regn och fukt. Elektromos kábelt a pengéto^l távoltartani Elektrická s°núra musí byt' d'aleko od rezacieho nástroja. Innan något som helst ingrepp på klippningsverktyget sker, tag ut kontakten för elektrisk matning. 2 GREECE A B C D E F G H I ONOMATOLOGIO (blevpe selivda 35) 1 2 3 4 5 6 Anw labhv Kavtw labhv Bvida, perikovclio sterevwshV avnw labh v Tavpa gemisthv elaivou Tavpa ekfovrtwshV elaivou Sasiv 7 8 9 10 11 12 Moclo ruvqmishV uvyou koph Mpouzi Tavpa rezerbouavr benzivnh Labhv ekkivnhsh kinhthvra Moclo epitacunthvra Moclo asfaleiva 13 14 15 Omavda meiwthvra Labhv mavska Cerouvli sumplevkth SUNARMOLOGHSH (blevpe selivda 36) Clookoptikhv mhcanhv me wvqhsh Bgavzete ti avkre twn labwvn, sundevete ta kalwvdia ovpw faivnetai kai apokaqistavte thn sterevwsh twn idivwn twn labwvn. Clookoptikhv mhcanhv me wvqhsh Bgavzete ti avkre twn labwvn, sundevete ta kalwvdia ovpw faivnetai kai apokaqistavte thn sterevwsh twn idivwn twn labwvn. SUNARMOLOGHSH (blevpe selivda 37) SUNARMOLOGHSH (blevpe selivda 38/) Autokivnhth clookoptikhv mhcanh Bgavzete ti avkre twn labwvn, sundevete ta kalwvdia ovpw faivnetai kai apokaqistavte thn sterevwsh twn idivwn twn labwvn. RUQMISH UYOUS KOPHS (blevpe selivda 39) PRODIAQESH PROSTASIWN (blevpe selivda 39) l Ergavzesqe pavnta me ton sullevkth cortariwvn hv me ton ektropeva sunarmologhmevnou. l Sbhvnete ton kinhthvra gia na kavnete thn metakivnhsh tou sullevkth cortariwvn kai gia thn ruvqmish tou uvyou kophv. l Mh bavzete ta cevria hv ta povdia kavtw apo to plaivsio hv sto avnoigma apobolhv eavn o kinhthvra eivnai upo leitourgiva. Protouv arcivsete to kovyimo twn cortariwvn, bgavzete endecovmena xevna swvmata apo to evdafo. [. . . ] i) Mh crhsimopoieivte potev thn mhcanhv me elattwmatikav kaluv m mata kai prostasiv e V kai cwri ti suskeue asfaleiva (p. c. metallavkte hv sullevkte cortariwvn) egkatesthmevne kai se kalhv katavstash. j) Se periv p twsh pou o sullev k th cortariwv n den crhsimopoihqeiv swstav , giv n etai epikiv n duno lov g w peristrofh tou macairiouv hv twn antikeimevnwn pou mporouvn na petacqouvn triguvrw. k) Gia lovgou asfaleiva o kinhthvra den prevpei potev na xepernav ton ariqmov strofwvn pou faivnetai sthn pinakivda. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS SCF258

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS SCF258.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag