οδηγίες χρήσης PHILIPS SCF652

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS SCF652 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS SCF652 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS SCF652


PHILIPS SCF652 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3876 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS SCF652 (3764 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS SCF652

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Eàn h syskeyç poylhueì ç metabibasteì se àllon idioktçth, ç eàn metakomìsete ki afçsete th syskeyç, bebaivueìte òti to egxeirìdio ménei pànta mawì me th syskeyç èste o néoz xrçsthz na mporései na enhmervueì gia th leitoyrgìa thz syskeyçz kai tiz shmantikéz plhroforìez asfàleiaz. Oi paroùsez plhroforìez xorhgoùntai gia thn dikç saz kalùterh asfàleia. PREPEI na tiz diabàsete prosextikà prin thn egkatàstash ç th xrçsh thz syskeyçz. Egkatàstash q q q Mhn kàueste ç sthrìweste sthn pòrta òtan eìnai anoixtç. Aposyndéete th syskeyç apò thn paroxç reùmatoz kai kòbete thn paroxç neroù metà th xrçsh. [. . . ] Strécete th rùumish sklhròthtaz neroù sthn ychlòterh dynatç uésh kai na ektelésete apò 1 évz 3 kanonikà progràmmata plùshz xvrìz fortìo. Ryumìsete pàli thn kataxèrish sklhròthtaz neroù sùmfvna me th sklhròthta toy neroù sthn perioxç saz. q q Anàmikta aporrypantikà Eàn xrhsimopoieìte aporrypantikò plynthrìoy piàtvn me symperilambanòmenh th dràsh toy lampryntikoù, ua prépei na topouethueì sto xèro aporrypantikoù. 10 Progràmmata plùsìmatoz Prògramma Baumòz brvmiàz Uésh énarjhz kai eìdoz toy diakòpth fortìoy epilogéa progràmmatoz Kanonikç brvmià. Piatikà, maxairopçroyn, koywinikà. Koympì whtoùmeno Perigrafç kùkloy (3) Timéz katanàlvshz Diàrkeia progràmmatoz (se leptà) Katanàlvsh enérgeiaz (se kWh) Katanàlvsh neroù (se lìtra) Kanonikò 65°C me pròplysh A Krùa pròplysh Kyrìvz plùsh stoyz 65°C 2 krùo jébgalma 1 westò jébgalma Stégnvma Kyrìvz plùsh stoyz 65°C 2 krùo jébgalma 1 westò jébgalma Stégnvma Krùa pròplysh Kyrìvz plùsh stoyz 50°C 1 krùo jébgalma 1 westò jébgalma Stégnvma Kyrìvz plùsh stoyz 65°C 1 westò jébgalma 112 - 126 1. 1 - 1. 2 15 - 16 Kanonikò 65°C xvrìz pròplysh Kanonikç brvmià. Piatikà kai maxairopçroyna A 95 - 107 1. 1 - 1. 2 13 - 15 (1) Bio 50°C Kanonikç brvmià. Piatikà kai maxairopçroyna B BIO 107 - 120 0. 8 - 0. 9 13 - 15 (2) Grçgoro 650 A 30I Nvpç brvmià Piatikà kai maxairopçroyna Opoiosdçpote. Merikò fortìo (proz symplçrvsh sth diàrkeia thz hméraz). C 34 - 38 0. 9 - 1. 0 9 - 10 Jébgalma ki Anamonç D 1 krùo jébgalma (gia na apotrapeì to kòllhma ypoleimmàtvn faghtoù sta skeùh). 10 0. 1 12 (1) Dokimastikò prògramma gia to EN 50242 (blépe "Symboyléz gia Kéntra Elégxoy"). Aytò to prògramma, anaptùxuhke gia th xrçsh aporrypantikèn me énwyma, saz epitrépei na epitùxete, me meivménh katanàlvsh enérgeiaz ta ìdia apotelésmata kauarismoù poy diaforetikà ua mporoùsan na epiteyxuoùn mòno me ta progràmmata 65°C kai symbatikà aporrypantikà. Gia na symchfisteì h xamhlòterh uermokrasìa, h diàrkeia thz plùshz kai toy stegnèmatoz éxoyn parataueì. (2) Idanikò gia to plùsimo katsarolikèn kai maxairopçroynvn prvinoù kai deìpnoy (nvpç brvmià). Aytò eìnai to téleio kauhmerinò prògramma, epinohméno gia tiz anàgkez mìaz oikogéneiaz 4 atòmvn poy epiuymeì na plùnei mònon katsarolikà kai maxairopçroyna prvinoù kai deìpnoy. (3) Oi timéz katanàlvshz lambànontai ypòch vz kauodhghtikéz kai ejartèntai apò thn pìesh kai th uermokrasìa toy neroù kauèz epìshz ki apò tiz metaboléz thz paroxçz reùmatoz. 11 'Enarjh enòz progràmmatoz plùshz Se aytçn tin oloklhrvménh syskeyç oi élegxoi brìskontai sto ànv tmçma thz pòrtaz. Topouetçste to syndyasmò fìltrvn sth uésh toy kai asfalìste stréfontaz th labç dejiòstrofa évz to stop. Sth diàrkeia aytçz thz diadikasìaz bebaivueìte òti to epìpedo fìltro den proejéxei epànv apò th bàsh toy ualàmoy plùshz. Kauarismòz tvn mesaìvn fìltrvn Ta fìtra prépei na elégxontai kai kauarìwontai se taktà xronikà diastçmata. Ta brèmika fìltra ua xeirotereùsoyn ta apotelésmata plùshz. Anoìjte thn pòrta, bgàlte to kàtv kalàui. To sùsthma fìltrvn toy plynthrìoy piàtvn perilambànei éna xontrò/leptò fìltro (A/B), éna mikrofìltro (C) kai éna epìpedo fìltro (D). Merikà plyntçria piàtvn mporeì na éxoyn mòno éna xontrò fìltro (A), éna mikrofìltro (C) kai éna epìpedo fìltro (D). Jekleidèste to sùsthma fìltroy xrhsimopoièntaz th labç sto mikrofìltro kai afairéste to. To plyntçrio piàtvn den xrhsimopoieìtai se kamìa perìstash xvrìz fìltra. H esfalménh epanatopouéthsh kai sterévsh tvn fìltrvn ua synepàgetai kakà apotelésmata plùshz. Mhn prospauçsete POTE na afairésete ton epànv braxìona cekasmoù. Eàn ta ypoleìmmata brvmiàz éxoyn boylèsei tiz opéz toy epànv braxìona cekasmoù, ta afaireìte me mia odontoglyfìda. MA40 Paratetaména xronikà diastçmata mh leitoyrgìaz Eàn den xrhsimopoieìte to mhxànhma gia kàpoio xronikò diàsthma synistàtai na: 1. Bgàlete thn prìwa toy reùmatoz apò th syskeyç kai na kòcete thn paroxç neroù. Afçsete misànoixth thn pòrta gia na prolhfueì o sxhmatismòz dysosmìaz. [. . . ] H sùndesh apoxéteyshz prépei na brìsketai se éna ùcoz metajù 30 ek. (mégisto) apò ton pyuména toy plynthrìoy piàtvn. O svlçnaz ekkénvshz mporeì na kateyuùnetai eìte aristerà eìte dejià toy plynthrìoy piàtvn. Bebaivueìte òti o svlçnaz den éxei systrafeì ç synulifteì giatì kàti tétoio ua stamatçsei ç epibradùnei thn ekkénvsh toy neroù. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS SCF652

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS SCF652.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag