οδηγίες χρήσης PHILIPS SHH8006 QUICK START GUIDE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS SHH8006 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS SHH8006 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS SHH8006


PHILIPS SHH8006 QUICK START GUIDE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (99 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS SHH8006QUICK START GUIDE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Wij verzoeken u hem te bewaren voor iedere mogelijke nadere raadpleging Este manual representa uma parte integrante do produto. Prosimy przechowywac> ja% do kazédego dalszego uzéytkowania. A jelen szakkönyv a termék szerves részét képezi. Kérjük megörizni minden utólagos használatért. [. . . ] Przewód zasilaj¹cy nie mo¿e znajdowaæ siê w zasiêgu pracy no¿a. Antes de intervenir en la herramienta de corte quitar la clavija Voor alle onderhoudswerkzaamheden aan de snijinrichting de stekker uittrekken Afastar o cabo de alimentação da parte de corte. Przewód zasilaja%cy nie powiniwn znajdowac> sie% w zasie%gu pracy nozéa. Figyelem!Ne zaènete sekaèku pouívat, pozornì si prostudujte návod k pouívání. Läs bruksanvisningen innan ni använder gräsklipparen A veszélyes területen ne tartózkodjanak idegenek!V nebezpeèné vzdálenosti se nesmí zdrovat cizí osoby!Håll alla obehöriga på avstånd från riskområdet!Figyelem, veszèly: kezek ès làbak megsebzèse. Forsigtig: Fare for tilføjelse af sår på hænder og fødder. Ne hasznàlni a gèpet zàrt vagy kevèsbè szelloztetett helysègekben. Nebezpeèí vdechování toxických plynù!Strømtilførselskablet må ikke være i nærheden af skæreredskabet. Håll matningskabeln på säkert avstånd från klippningsverktyget. Figyelem!Óvni az esõtõl és a nedvességtõl. Skyddas från regn och fukt. Elektromos kábelt a pengéto^l távoltartani Elektrická s°núra musí byt' d'aleko od rezacieho nástroja. Innan något som helst ingrepp på klippningsverktyget sker, tag ut kontakten för elektrisk matning. 2 GREECE A ONOMATOLOGIO (blevpe selivda 35) 1 2 3 4 5 6 Anw labhv Kavtw labhv Bvida, perikovclio sterevwsh avnw labh v SavkoV/Sullektikov kalavqi cortariwvn Tavpa gemisthv elaivou Tavpa ekfovrtwsh elaivou 7 8 9 10 11 12 Sasiv Moclo ruvqmish uvyou koph Mpouziv Tavpa rezerbouavr benzivnh Labhv ekkivnhsh kinhthvra Opivsqia katarrakthv 13 14 15 16 Moclo epitacunthvra Moclov asfaleiva Omavda meiwthvra Labhv sumplevkth BC D E F G H I J K L SUNARMOLOGHSH SULLEKTH-CORTARIWN (blevpe selivda 35) SUNARMOLOGHSH OPISQIAS KATARRAKTHS (blevpe selivda 35) SUNARMOLOGHSH (blevpe selivda 36) Clookoptikhv mhcanhv me wvqhsh Bgavzete ti avkre twn labwvn, sundevete ta kalwvdia ovpw faivnetai kai apokaqistavte thn sterevwsh twn idivwn twn labwvn. Autokivnhth clookoptikhv mhcanh Bgavzete ti avkre twn labwvn, sundevete ta kalwvdia ovpw faivnetai kai apokaqistavte thn sterevwsh twn idivwn twn labwvn. SUNARMOLOGHSH (blevpe selivda 37) RUQMISH UYOUS KOPHS (blevpe selivda 38) PRODIAQESH PROSTASIWN (blevpe selivda 38) l Ergavzesqe pavnta me ton sullevkth cortariwvn hv me ton ektropeva sunarmologhmevnou. l Sbhvnete ton kinhthvra gia na kavnete thn metakivnhsh tou sullevkth cortariwvn kai gia thn ruvqmish tou uvyou kophv. l Mh bavzete ta cevria hv ta povdia kavtw apo to plaivsio hv sto avnoigma apobolhv eavn o kinhthvra eivnai upo leitourgiva. Protouv arcivsete to kovyimo twn cortariwvn, bgavzete endecovmena xevna swvmata apo to evdafo. Katav thn ergasiva prosevcete mhvpw evcoun meivnei xevna swvmata sto evdafo. Katav thn ekkivnhsh tou kinhthvra, o ceiristhv den prevpei na shkwvnei thn koptikhv mhcanhv, allav movno eavn creiasqeiv, na thn gevrnei livgo katav tevtoio trovpo, wvste to macaivri na eivnai gurismevno antivqeta apo to mevro tou ceiristhv. (blevpe selivda 38) (blevpe selivda 38) Mh bavzete ta cevria hv ta povdia kavtw apo to plaivsio hv sto avnoigma apobolh eavn o kinhthvra eivnai upo kivnhsh. LEITOURGIA (blevpe selivda 38) PRODIAQESH KINHTHRA Gia thn proetoimasiva tou kinhthvra sumbouleuteivte to egceirivdio odhgiwvn tou idivou tou kataskeuastikouv oivkou tou kinhthvra. [. . . ] i) Mh crhsimopoieivte potev thn mhcanhv me elattwmatikav kaluv m mata kai prostasiv e V kai cwri ti suskeue asfaleiva (p. c. metallavkte hv sullevkte cortariwvn) egkatesthmevne kai se kalhv katavstash. j) Se periv p twsh pou o sullev k th cortariwv n den crhsimopoihqeiv swstav , giv n etai epikiv n duno lov g w peristrofh tou macairiouv hv twn antikeimevnwn pou mporouvn na petacqouvn triguvrw. k) Gia lovgou asfaleiva o kinhthvra den prevpei potev na xepernav ton ariqmov strofwvn pou faivnetai sthn pinakivda. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS SHH8006

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS SHH8006.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag