οδηγίες χρήσης PHILIPS SPF1208

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PHILIPS SPF1208 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PHILIPS SPF1208 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PHILIPS SPF1208


PHILIPS SPF1208 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (541 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PHILIPS SPF1208 (526 ko)
   PHILIPS SPF1208 QUICK START GUIDE (398 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PHILIPS SPF1208

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Register your product and get support at PhotoFrame SPF1208 EL ZZZSKLOLSV 2 1RUWK (XURSH , QIRUPDWLRQ 1RUGLF &RXQWULHV FRPZHOFRPH 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH VOLGHVKRZ 3KRWR)UDPH EL 1 3KLOLSV 7 3KLOLSV 2 EL (3$ ZZZHLDRUJ &RQVXPHU (GXFDWLRQ , QLWLDWLYH ZZZHSDJRYWZ 1RUWK (XURSH , QIRUPDWLRQ (Nordic Countries) 3KLOLSV 9$51, 1*: )g56b. 5$ ', * 20 $77 +898'%5<7$5( 2&+ 877$* b5 /b7c7. 20/, *$ 1b5 '8 67b//(5 ', 1 8758671, 1* 3c3/$76 3ODFHULQJ9HQWLODWLRQ ADVARSEL: 65* 9(' 3/$&(5, 1*(1 )25 $7 1(7/('1, 1*(16 67, . [. . . ] 2. 8 EL VOLGHVKRZ 1 >3OD\@ 2. / : 1 0(18 » » VOLGHVKRZ / 2 2. / / 0(18 1 >%URZVH@ 2. » : 1 0(18 » 10 EL >&ORFN@ 2. / 2 [Language] >%ULJKWQHVV@ >6HW 7LPH@ [Set Date] >6HW 2II 7LPH@ >6HW 2Q 7LPH@ >6OLGHVKRZ , QWHUYDO@ VOLGHVKRZ >7UDQVLWLRQ (IIHFW@ >, QIR@ VOLGHVKRZ 3KRWR)UDPH >'HIDXOW Settings] %$&. _32:(5 3 12 EL 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUW 3KRWR)UDPH RQOLQH 1 2 FRPVXSSRUW ZZZSKLOLSV 3KRWR)UDPH 3 6' 3KRWR)UDPH » [Yes] 3KRWR)UDPH 6' 3KRWR)UDPH 2. » EL : $& 9 + 9 #&5 ! [. . . ] '6$51$ )86 8'6$51$ )-3 '6$51$ )&+ '6$51$ )$8 '6$51$ )$1 -3(* PHJDSL[HO -3(* 0% [ SL[HO 6HFXUH 'LJLWDO 6' 6HFXUH 'LJLWDO 6'+& 0XOWLPHGLD &DUG 00& 0HPRU\ 6WLFN 06 0HPRU\ 6WLFN 3UR 06 3UR 0% [ [ [ & &) ) & &) ) [ [ [ [ [ EL /&' /&' 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH VOLGHVKRZ 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH /&' 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH -3(* -3(* 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH AAµ ´\AAµ ´\02\AAµ 3KRWR)UDPH ´\AAµ ´\01\ 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH 3KRWR)UDPH VOLGHVKRZ /&' 3KRWR)UDPH EL 3KRWR)UDPH 6PDUW3RZHU 3KRWR)UDPH [ [ 3KRWR)UDPH ´ µ EL J -3(* -RLQW 3KRWRJUDSKLF ([SHUW ¶MSJ· ¶MSHJ· 3'$ 00& 00& 0XOWLPHGLD ÁDVK ÁDVK 520 520 3'$ 6' ÁDVK 3'$ 6' *URXS . . ESV . LORELWV $$& '$% 03 [ 0XOWL0HGLD 00& 6' *% M 0HPRU\ 6WLFN 0HPRU\ 6WLFN ÁDVK . HQVLQJWRQ . 6ORW . HQVLQJWRQ . HQVLQJWRQ . HQVLQJWRQ EL . RQLQNOLMNH 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 $OO ULJKWV UHVHUYHG 80B9 [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PHILIPS SPF1208

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PHILIPS SPF1208.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag