οδηγίες χρήσης PIONEER MCS-333

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER MCS-333 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER MCS-333 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER MCS-333


PIONEER MCS-333 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6885 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PIONEER MCS-333 (8625 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER MCS-333

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Όταν χρησιµοποιείτε τη µονάδα αυτή σε λειτουργία “SRC : OSD OFF” . . . . . . . . . . . . . . Καλώδιο AV-BUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όταν χρησιµοποιείτε τη µονάδα αυτή σε λειτουργία “SRC : OSD ON” . . . . . . . . . . . . . . . . Όταν χρησιµοποιείτε τη µονάδα αυτή σε λειτουργία “STAND ALONE” . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διαβάζετε και να τηρείτε τις ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ του εγχειριδίου αυτού. !ΠΡΟΣΟΧΗ • Μην επιτρέπετε την επαφή της συσκευής αυτής µε υγρά. Έτσι θα µπορούσε να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Επίσης, από την επαφή µε υγρά ίσως προκληθούν βλάβη στη συγκεκριµένη µονάδα, καπνοί και υπερθέρµανση. • Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό σε σηµείο που να το βρίσκετε εύκολα όταν χρειάζεται να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης και τις προφυλάξεις. • ∆ιατηρείτε την ένταση του ήχου σε αρκετά χαµηλή στάθµη, ώστε να µπορείτε να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους. • Προστατέψτε τη µονάδα από την υγρασία. • Αν αποσυνδέσετε την µπαταρία του αυτοκινήτου ή αυτή εκφορτιστεί, η µνήµη προεπιλεγµένων σταθµών θα διαγραφεί και θα πρέπει να την προγραµµατίσετε πάλι. Σε περίπτωση προβλήµατος Αν η λειτουργία της συσκευής αυτής δεν είναι κανονική, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο απ' όπου την αγοράσατε ή µε το πλησιέστερο Κέντρο Επισκευών της Pioneer. Επαναφορά του µικροεπεξεργαστή στην αρχική του κατάσταση Με το πάτηµα του RESET (επαναφορά), ο µικροεπεξεργαστής επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Πρέπει να επαναφέρετε στην αρχική του κατάσταση το µικροεπεξεργαστή όταν συντρέχουν οι εξής συνθήκες: • Πριν χρησιµοποιήσετε τη µονάδα αυτή για πρώτη φορά µετά την εγκατάσταση • Αν η µονάδα δεν λειτουργεί κανονικά • Όταν εµφανίζονται στην οθόνη παράξενα ή λανθασµένα µηνύµατα • Όταν ρυθµίζετε τη θέση του διακόπτη τρόπου λειτουργίας στη συσκευή αυτή * Πατήστε το RESET µε τη µύτη ενός µολυβιού ή µε άλλο αιχµηρό αντικείµενο. Σηµείωση • Αν επαναφέρετε το µικροεπεξεργαστή στην αρχική του κατάσταση, οι σταθµοί που υπάρχουν στη µνήµη και οι άλλες πληροφορίες διαγράφονται, και η συσκευή επιστρέφει στις αρχικές ρυθµίσεις. Σύστηµα εικόνας ενός συνδεδεµένου στοιχείου Η συσκευή αυτή είναι συµβατή µε το σύστηµα PAL/SECAM. Όταν συνδέετε ένα εξωτερικό στοιχείο στην έξοδο οθόνης REAR OUT της συσκευής αυτής, βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο είναι συµβατό µε τα ίδια συστήµατα εικόνας. Αν δεν είναι συµβατό, η αναπαραγωγή των εικόνων δεν θα γίνεται σωστά. !Λειτουργία SRC : OSD OFF Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να εµφανίσετε την οθόνη µενού στην πίσω οθόνη. Λειτουργία STAND ALONE Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να εµφανίσετε την οθόνη ρυθµίσεων της οµάδας περιοχών (“Επιλογή της οµάδας περιοχών” στη σελίδα 14). ብ Πλήκτρα 8/2/4/6 Λειτουργία SRC : OSD ON Πατήστε τα πλήκτρα αυτά για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση και να κάνετε επιλογή προεπιλεγµένων σταθµών. Χρησιµοποιείται επίσης και για λειτουργίες ελέγχου. Λειτουργία SRC : OSD OFF ቢ Πλήκτρο CH CALL Λειτουργία SRC : OSD ON Όταν η επιλεγµένη πηγή είναι η τηλεόραση ή όταν η πίσω τηλεόραση είναι ενεργοποιηµένη και η επιλεγµένη πηγή δεν είναι η τηλεόραση: Οι πληροφορίες καναλιών εµφανίζονται στη µπροστινή και την πίσω οθόνη. Λειτουργία SRC : OSD OFF Όταν η επιλεγµένη πηγή είναι η τηλεόραση ή όταν η πίσω τηλεόραση είναι ενεργοποιηµένη και η επιλεγµένη πηγή δεν είναι η τηλεόραση: Οι πληροφορίες καναλιών εµφανίζονται στην πίσω οθόνη. Λειτουργία STAND ALONE Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να εµφανίσετε το τρέχον κανάλι, καθώς και άλλες ρυθµίσεις (“Επιβεβαίωση του τρέχοντος καναλιού και άλλες ρυθµίσεις” στη σελίδα 14). Πατήστε τα πλήκτρα αυτά για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση και να κάνετε επιλογή προεπιλεγµένων σταθµών. Χρησιµοποιείται επίσης και για λειτουργίες ελέγχου. Λειτουργία STAND ALONE Πατήστε τα πλήκτρα αυτά για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση και να κάνετε επιλογή προεπιλεγµένων σταθµών. ቦ Πλήκτρο POWER Λειτουργία SRC : OSD ON Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πίσω οθόνη όταν η επιλεγµένη πηγή δεν είναι η τηλεόραση. Λειτουργία SRC : OSD OFF Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πίσω οθόνη όταν η επιλεγµένη πηγή δεν είναι η τηλεόραση. Λειτουργία STAND ALONE Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αυτή. ባ Πλήκτρο ΒAND Λειτουργία SRC : OSD ON ∆εν χρησιµοποιείται. Εναλλακτικά, χρησιµοποιήστε το BAND στην κεντρική µονάδα. [. . . ] COUNTRY 1 (κανάλι CCIR) – COUNTRY 2 (κανάλι Ιταλίας) – COUNTRY 3 (κανάλι Ην. Βασιλείου) – COUNTRY 4 (κανάλι OIRT) Επιβεβαίωση του τρέχοντος καναλιού και άλλες ρυθµίσεις Μπορείτε να εµφανίσετε τις πληροφορίες λήψης, όπως το κανάλι, η µπάντα και ο κατάλογος προκαθορισµένων καναλιών. • Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο στο τηλεχειριστήριο. * Πατήστε το CH CALL για να εµφανίσετε τις πληροφορίες λήψης. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER MCS-333

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER MCS-333.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag