οδηγίες χρήσης PIONEER MCS-434

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER MCS-434 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER MCS-434 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER MCS-434


PIONEER MCS-434 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6885 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PIONEER MCS-434 (8625 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER MCS-434

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Σε περίπτωση προβλήµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Επαναφορά του µικροεπεξεργαστή στην αρχική του κατάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ρύθµιση διακόπτη ΟSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 3 3 3 3 Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή αυτή Bασική λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει υπέρβαση της χωρητικότητας έντασης ρεύµατος του αγωγού µε αποτέλεσµα την υπερθέρµανση. • Όταν αντικαθιστάτε τις ασφάλειες, βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε µόνο ασφάλειες µε τη βαθµονόµηση που υποδεικνύεται στην υποδοχή της ασφάλειας. • Για την αποφυγή εσφαλµένης σύνδεσης, το χρώµα του τερµατικού ακροδέκτη εισόδου του συνδετήρα IP-BUS είναι µπλε και του ακροδέκτη εξόδου µαύρο. Συνδέστε σωστά τους συνδετήρες του ίδιου χρώµατος. • Για ελαχιστοποίηση του θορύβου, τοποθετήστε τα καλώδια των κεραιών της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και το καλώδιο RCA σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ τους. Σύνδεση του καλωδίου παροχής ρεύµατος Η συσκευή αυτή Υποδοχή ασφάλειας Κίτρινο Προς τον ακροδέκτη που τροφοδοτείται πάντα µε ηλεκτρικό ρεύµα άσχετα από τη θέση του διακόπτη ανάφλεξης. Μαύρο (γείωση) Προς το (µεταλλικό) αµάξωµα του οχήµατος. Αποσύνδεση ενός συνδετήρα AV-BUS Για να αποσυνδέσετε ένα συνδετήρα AV-BUS, πιάστε τον καλά και από τις δύο πλευρές και τραβήξτε τον προς το µέρος σας. Με αυτόν τον τρόπο ο συνδετήρας απασφαλίζεται και µπορεί να γίνει αποσύνδεση. • Τα καλώδια της συσκευής αυτής και τα καλώδια άλλων συσκευών µπορεί να έχουν διαφορετικά χρώµατα ακόµη κι αν επιτελούν την ίδια λειτουργία. Όταν συνδέετε το προϊόν αυτό µε ένα άλλο, ανατρέξτε στα παρεχόµενα εγχειρίδια οδηγιών εγκατάστασης και των δύο προϊόντων και συνδέστε τα καλώδια που έχουν την ίδια λειτουργία. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ MAN-GEXP6400TV-GR. fm Page 6 Wednesday, May 11, 2005 8:58 AM Σύνδεση των συσκευών ∆ιάγραµµα σύνδεσης ( Όταν συνδέετε δέκτη AV (A) Μονάδα πλοήγησης DVD (πωλείται ξεχωριστά) <π. χ. AVI-9DVDII> 6 ( Όταν συνδέετε ένα δέκτη AV (B) Χρησιµοποιήστε αυτή τη σύνδεση όταν εγκαθιστάτε µαζί ένα δέκτη AV και ένα DVD player στην κονσόλα. Είσοδος RGB 26 ακίδων (κίτρινη) Μονάδα πλοήγησης DVD (πωλείται ξεχωριστά) <π. χ. AVIC-9DVDII> ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆έκτης AV (πωλείται ξεχωριστά) <π. χ. AVH-P6400CD> Κίτρινο (είσοδος εικόνας) (VIDEO INPUT) Είσοδος RGB 26 ακίδων (Κίτρινο) Καλώδιο ΙP-BUS (παρέχεται) Μπλε Καλώδιο RCA (παρέχεται µε το DVD player) Κίτρινο Καλώδιο ΙP-BUS Καλώδιο ΑV-BUS (παρέχεται) DVD player (πωλείται ξεχωριστά) <π. χ. • Σε περίπτωση διαρροής της µπαταρίας, σκουπίστε καλά το τηλεχειριστήριο για να καθαρίσει και τοποθετήστε µια νέα µπαταρία. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: • Φυλάτε τις µπαταρίες λιθίου µακριά από τα παιδιά. Αν καταπιούν τη µπαταρία, συµβουλευτείτε αµέσως ένα γιατρό. Σηµείωση: • Η διάταξη των πλήκτρων διαφέρει ανάλογα µε το µοντέλο, γι αυτό παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισµού της κεντρικής µονάδας που χρησιµοποιείτε. !ΠΡΟΣΟΧΗ: • Μην επαναφορτίζετε, αποσυναρµολογείτε, θερµαίνετε ή πετάτε τη µπαταρία σε φωτιά. • Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρία λιθίου CR2032 (3 V). Ποτέ µη χρησιµοποιείτε µπαταρίες άλλου τύπου στη µονάδα αυτή. • Μη χειρίζεστε τη µπαταρία χρησιµοποιώντας µεταλλικά εργαλεία. • Μην αποθηκεύετε την µπαταρία λιθίου µαζί µε µεταλλικά υλικά. • Kατά την απόρριψη των χρησιµοποιηµένων µπαταριών, συµµορφωθείτε µε τους κρατικούς κανονισµούς ή τους κανόνες των φορέων προστασίας του περιβάλλοντος που ισχύουν στη χώρα / την περιοχή σας. • Προσέχετε πάντοτε να τοποθετείτε τη µπαταρία µε τους πόλους της (+ και –) να δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. 9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ MAN-GEXP6400TV-GR. fm Page 10 Wednesday, May 11, 2005 8:58 AM Χειρισµός από την κεντρική µονάδα Οι οδηγίες αυτές εξηγούν πώς γίνεται ο χειρισµός της συσκευής αυτής από µια συνδεδεµένη κεντρική µονάδα (πωλείται ξεχωριστά). Με µερικές κεντρικές µονάδες η συσκευή αυτή λειτουργεί ως πηγή τηλεοπτικού σήµατος, ενώ µε άλλες ως εξωτερική µονάδα. [. . . ] • KEH-P4020R, KEH-P4023R: Πλήκτρο DISP/REG • KEH-P5010R, KEH-P4013R, KEH-P4010R, KEH-P4010RB: Πλήκτρο ΡTY • KEH-P5011: Πλήκτρο PAUSE/SCAN • KEH-P4022: Πλήκτρο BSM Κανάλια που είναι αποµνηµονευµένα (προεπιλεγµένα) σε αυτή τη µπάντα Με κάθε πάτηµα αλλάζετε λειτουργία . . . Μπάντα Οµάδα χωρών Ανάκληση καναλιού ] Κατάλογος προεπιλεγµένων καναλιών ] Κατάλογος χωρών ] Ένδειξη OFF (Preset channel list = Κατάλογος προεπιλεγµένων καναλιών) (Country list = Κατάλογος χωρών) Ονόµατα χωρών στο COUNTRY 1 Σηµείωση: • Οι ανακαλούµενες ενδείξεις εµφανίζονται για 8 δευτερόλεπτα. MAN-GEXP6400TV-GR. fm Page 15 Wednesday, May 11, 2005 8:58 AM Χειρισµός του µενού ρυθµίσεων Επιλογή της οµάδας χωρών Στη συσκευή αυτή, τα κανάλια είναι προεπιλεγµένα για κάθε οµάδα χωρών. Η επιλογή της κατάλληλης οµάδας χωρών ανάλογα µε την περιοχή λήψης επιτρέπει τη λήψη πολλαπλών καναλιών. Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τη λειτουργία καταλόγου χωρών (COUNTRY LIST). Επιλέξτε την οµάδα χωρών που περιλαµβάνει τη χώρα όπου βρίσκεστε, µε την ακόλουθη σειρά: COUNTRY2 (Κανάλι ITALY) COUNTRY3 (Κανάλι U. K. ) COUNTRY4 (Κανάλι OIRT) Κατάλογος οµάδων χωρών και όνοµα καναλιού Οµάδα χωρών COUNTRY1 (Κανάλι CCIR) Εµφάνιση (Όνοµα χώρας) D (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) B (ΒΕΛΓΙΟ) N (ΝΟΡΒΗΓΙΑ) IS (ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ) BIH (ΒΟΣΝΙΑ) GR (ΕΛΛΑ∆Α) A (ΑΥΣΤΡΙΑ) TU (ΤΥΝΗΣΙΑ) I (ΙΤΑΛΙΑ) GB (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) RUS (ΡΩΣΙΑ) BG (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) NL (ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ) P (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) S (ΣΟΥΗ∆ΙΑ) SLO (ΣΛΟΒΕΝΙΑ) YU (ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ) TR (ΤΟΥΡΚΙΑ) HR (ΚΡΟΑΤΙΑ) E (ΙΣΠΑΝΙΑ) DK (∆ΑΝΙΑ) FIN (ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ) CH (ΕΛΒΕΤΙΑ) AL (ΑΛΒΑΝΙΑ) M (ΜΑΛΤΑ) MKD (FYROM) RSM (ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ) IRL (ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ) Οµάδα χωρών Κατάλογος χωρών H (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) PL (ΠΟΛΩΝΙΑ) CZ (ΤΣΕΧΙΑ) SLK (ΣΛΟΒΑΚΙΑ) COUNTRY1 _ COUNTRY2 _ COUNTRY3 _ COUNTRY4 Σηµειώσεις: • Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία BSSM και άλλες µεθόδους για να αποµνηµονεύσετε σταθµούς σε κάθε µία από τις οµάδες χωρών. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER MCS-434

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER MCS-434.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag