οδηγίες χρήσης PIONEER MCS-737

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER MCS-737 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER MCS-737 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER MCS-737


PIONEER MCS-737 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6885 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PIONEER MCS-737 (8625 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER MCS-737

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 3 Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή αυτή Ρύθµιση της µονάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ρύθµιση απολαβής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∆ιακόπτης ΒFC (έλεγχος παλµικής συχνότητας) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Επίσης, ίσως η επιφάνεια του ενισχυτή και η επιφάνεια τυχόν συνδεδεµένων ηχείων ίσως να υπερθερµανθεί τόσο ώστε να προκληθούν ελαφρά εγκαύµατα. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ MAN-MCS-737-GR. fm Page 4 Monday, March 22, 2004 3:32 PM Σύνδεση της µονάδας !ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µην προκληθεί βλάβη ή/και τραυµατισµός • Ποτέ µη συνδέετε τα καλώδια των ηχείων κατά τρόπο που να είναι γειωµένα απευθείας ή ένα µοναδικό αρνητικό (–) καλώδιο για πολλά ηχεία. • Η µονάδα αυτή προορίζεται για χρήση σε αυτοκίνητα µε µπαταρία 12 βολτ και αρνητική γείωση. Ελέγξτε την τάση της µπαταρίας προτού εγκαταστήσετε τη µονάδα σε τζιπ, φορτηγό ή λεωφορείο. • Εάν το στέρεο του αυτοκινήτου διατηρηθεί αναµµένο για µεγάλη χρονική διάρκεια ενώ ο κινητήρας είναι σβηστός ή στο ρελαντί, υπάρχει κίνδυνος να αδειάσει η µπαταρία. Σβήστε το στέρεο του αυτοκινήτου όταν ο κινητήρας είναι σβησµένος ή στο ρελαντί. • Αν το καλώδιο τηλεχειρισµού συστήµατος του ενισχυτή είναι συνδεδεµένο στον ακροδέκτη ισχύος µέσω του διακόπτη ανάφλεξης (12 V DC), ο ενισχυτής θα είναι πάντα ενεργοποιηµένος όταν η ανάφλεξη είναι αναµµένη – ανεξάρτητα από το αν το ηχοσύστηµα του αυτοκινήτου είναι αναµµένο ή σβηστό. Εξαιτίας αυτού, η µπαταρία µπορεί να αδειάσει εάν ο κινητήρας παραµείνει σβηστός ή στο ρελαντί. • Τα ηχεία που πρέπει να συνδεθούν στον ενισχυτή πρέπει να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα που αναφέρονται κατωτέρω. ∆ιαφορετικά, τα ηχεία µπορεί να πιάσουν φωτιά, να εκπέµψουν καπνό ή να πάθουν ζηµιά. Η σύνθετη αντίσταση του ηχείου πρέπει να είναι 2 ως 8 ohm για στερεοφωνική σύνδεση και 4 ως 8 ohm για µονοφωνική ή άλλη σύνδεση γέφυρας. Εάν το στέρεο του αυτοκινήτου δεν διαθέτει ακροδέκτη τηλεχειρισµού συστήµατος, συνδέστε τον αρσενικό ακροδέκτη στον ακροδέκτη παροχής ρεύµατος µέσω του διακόπτη ανάφλεξης. 5 MAN-MCS-737-GR. fm Page 6 Monday, March 22, 2004 3:32 PM Σύνδεση της µονάδας Χρήση της εισόδου ηχείων Συνδέστε τα καλώδια εξόδου ηχείων του ηχοσυστήµατος στους ενισχυτές µε τη χρήση του συνδετήρα εισόδου ηχείων που παραδίδεται µαζί. • Μη συνδέσετε ταυτόχρονα την είσοδο RCA και την είσοδο ηχείου. 6 Σύνδεση των καλωδίων των ηχείων ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η λειτουργία εξόδου των ηχείων µπορεί να είναι είτε δύο καναλιών (στερεοφωνική) είτε ενός καναλιού (mono). Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων ανάλογα µε τη λειτουργία σύµφωνα µε τα σχέδια που ακολουθούν. • Μη συνδέσετε ταυτόχρονα την είσοδο RCA και την είσοδο ηχείου. ( Συνδέσεις όταν χρησιµοποιείται η είσοδος ηχείων Λειτουργία δύο δρόµων (στερεοφωνική) Ηχοσύστηµα αυτοκινήτου Έξοδος ηχείου (δεξιό) Ηχείο (αριστερό) Λειτουργία ενός καναλιού (µονοφωνική) Λευκό/µαύρο: Γκρι/µαύρο: αριστερό - δεξιό Λευκό: αριστερό + Γκρι: δεξιό + Συνδετήρας εισόδου ηχείου Προς το τερµατικό εισόδου ηχείου αυτής της µονάδας. Ηχείο (µονοφωνική) MAN-MCS-737-GR. fm Page 7 Monday, March 22, 2004 3:32 PM Ρύθµιση της µονάδας Ρύθµιση απολαβής Αν ο ήχος είναι πολύ ασθενής παρόλο που η ένταση του ηχοσυστήµατος που χρησιµοποιείται µε τον τελικό ενισχυτή είναι ανεβασµένη, γυρίστε προς τα δεξιά το κουµπί ελέγχου απολαβής που βρίσκεται στο µπροστινό µέρος του ενισχυτή. Αν ο ήχος παραµορφώνεται όταν ανεβάζετε την ένταση, γυρίστε το κουµπί ελέγχου απολαβής προς τα αριστερά. • Αν χρησιµοποιείτε τον ενισχυτή µε ηχοσύστηµα αυτοκινήτου εξοπλισµένο µε RCA (στάνταρ έξοδος 500 mV), επιλέξτε τη θέση NORMAL. Εάν χρησιµοποιείτε τον ενισχυτή µε στέρεο αυτοκινήτου της Pioneer εξοπλισµένο µε RCA, µέγιστης εξόδου 4 V ή άνω, ρυθµίστε την ένταση ώστε να συνδυαστεί µε την ένταση εξόδου του στέρεου του αυτοκινήτου. • Αν ακούτε πολύ θόρυβο όταν χρησιµοποιείτε τους ακροδέκτες εισόδου των ηχείων, γυρίστε το κουµπί ελέγχου απολαβής προς τα αριστερά. ∆είκτης ισχύος Ο δείκτης ισχύος ανάβει όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή. ∆ιακόπτης ΒFC (έλεγχος παλµικής συχνότητας) Εάν ακούσετε έναν κτύπο ενώ ακούτε ένα σταθµό στη µπάντα των MW/LW µε το στέρεο του αυτοκινήτου σας, αλλάξτε τη θέση του διακόπτη BFC χρησιµοποιώντας ένα µικρό στάνταρ κατσαβίδι. ∆ιακόπτης επιλογής LPF (φίλτρου χαµηλής διόδου) Ρυθµίστε το διακόπτη επιλογής LPF όπως περιγράφεται παρακάτω, ανάλογα µε τον τύπο του ηχείου που είναι συνδεδεµένο στην υποδοχή εξόδου ηχείου και το ηχοσύστηµα του αυτοκινήτου: ∆ιακόπτης επιλογής LPF LPF (αριστερά) OFF (δεξιά) ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εύρος ακουστικής συχνότητας που πρέπει να παραχθεί Περιοχή πολύ χαµηλών συχνοτήτων Πλήρες εύρος Τύπος ηχείου Subwoofer Πλήρες εύρος Παρατηρήσεις Συνδέστε ένα υπογούφερ. 7 MAN-MCS-737-GR. fm Page 8 Monday, March 22, 2004 3:32 PM Εγκατάσταση !ΠΡΟΣΟΧΗ • Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή: – Σε µέρη όπου µπορεί να τραυµατιστεί ο οδηγός ή οι επιβάτες εάν το όχηµα σταµατήσει απότοµα. – Σε µέρη όπου µπορεί να ενοχλήσει τον οδηγό, όπως στο πάτωµα µπροστά στο κάθισµα του οδηγού. • Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν έχουν πιαστεί στις ράγιες ολίσθησης των καθισµάτων, µε αποτέλεσµα να προκληθεί βραχυκύκλωµα. [. . . ] Στερεώστε τον ενισχυτή σε µια αρκετά άκαµπτη θέση. • Κάντε προσωρινά τις συνδέσεις και ελέγξτε ότι ο ενισχυτής και το σύστηµα λειτουργούν σωστά. • Αφού εγκαταστήσετε τον ενισχυτή, βεβαιωθείτε ότι η ρεζέρβα, ο γρύλος και τα εργαλεία µπορούν εύκολα να αφαιρεθούν. MAN-MCS-737-GR. fm Page 9 Monday, March 22, 2004 3:32 PM Προδιαγραφές Τροφοδοσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 4 V DC (10, 8 – 15, 1 V επιτρεπτό) Γείωση οχήµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER MCS-737

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER MCS-737.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag