οδηγίες χρήσης PIONEER X-SMC00

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο PIONEER X-SMC00 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο PIONEER X-SMC00 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PIONEER X-SMC00


PIONEER X-SMC00 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6585 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   PIONEER X-SMC00 (6977 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς PIONEER X-SMC00

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] * Όταν το κάλυµµα είναι κλειστό . . . . . . . . . . . . . . * Όταν το κάλυµµα είναι ανοικτό . . . . . . . . . . . . . 3 3 2 Ρύθµιση ήχου <Ισοσταθµιστής> . . . . . . . 10 Σχετικά µε το µενού Equalizer (Ισοσταθµιστής) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Τότε, θα εµφανιστεί η οθόνη ρύθµισης χρονικής ευθυγράµµισης, όπου µπορείτε να κάνετε τις σχετικές ρυθµίσεις. Μετά την οθόνη τίτλου, εµφανίζεται η οθόνη λειτουργιών του µενού Network. Με το άνοιγµα και το κλείσιµο του καλύµµατος του τηλεχειριστηρίου (δείτε την σελίδα 3), επιτυγχάνεται εναλλαγή µεταξύ της ανοικτής και κλειστής κατάστασης του µενού ρυθµίσεων και της οθόνης ρυθµίσεων. * Για να βγείτε από το µενού Network, πατήστε το πλήκτρο BAND. Εάν αντιµετωπίζετε δυσκολία στις ρυθµίσεις • Η ρύθµιση του δικτύου απαιτεί τεχνικές δεξιότητες και γνώση πάνω στους ενισχυτές και τα ηχεία που έχουν εγκατασταθεί στο σύστηµα. Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις, συµβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο προµηθευτήκατε τις συσκευές. • Εάν έχουν ήδη γίνει οι ρυθµίσεις από τον αντιπρόσωπο, οι βέλτιστες αρχικές ρυθµίσεις για το εσωτερικό του συγκεκριµένου οχήµατος έχουν ήδη αποθηκευτεί στη µνήµη. Στην περίπτωση αυτή, ανακαλέστε τα αντίστοιχα στοιχεία από τη µνήµη (δείτε τη σελίδα 19). Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθµιση • Αµέσως µόλις ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις σας, συνιστάται να τις αποθηκεύετε στη µνήµη. Για χειρισµούς σχετικά µε τη µνήµη, δείτε τη σελίδα 18. • Μετά την ολοκλήρωση των ρυθµίσεων δικτύου, ρυθµίστε τη συνολική ισορροπία της εικόνας του ήχου µέσω της λειτουργίας ακριβούς ρύθµισης στο µενού Main, ανάλογα µε τις ανάγκες (δείτε τη σελίδα 8). Μέτρηση της προς διόρθωση απόστασης (χρόνος καθυστέρησης) Είναι απαραίτητο να υπολογίσετε το χρόνο καθυστέρησης, για να διορθώσετε µε τον τρόπο αυτό τις χρονικές διαφορές ανάµεσα στα ηχεία. Για µεγαλύτερη διευκόλυνσή σας στη χρήση της λειτουργίας ρύθµισης χρονικής ευθυγράµµισης, το σύστηµα αυτό επιτρέπει την αρχική ρύθµιση του χρόνου καθυστέρησης µε απλή εισαγωγή της διαφοράς της απόστασης ανάµεσα στα ηχεία (δηλ. της προς διόρθωση απόστασης). Επαληθεύστε τη σύνθεση του συστήµατος, προκειµένου να διορθώσετε σωστά τις περιοχές συχνοτήτων για τα συνδεδεµένα ηχεία. Στάθµη (dB) Αναπαραγόµενη περιοχή συχνοτήτων: αναπαράγονται τα σήµατα για συχνότητες κατά τη διάρκεια του _. Λειτουργία Ρύθµισης Φίλτρου < FTR> (σε ανοικτή κατάσταση) Κατά τη διάρκεια των ρυθµίσεων φίλτρου, είναι δυνατές οι ρυθµίσεις που περιγράφονται παρακάτω. Εκτελέστε τις σχετικές ρυθµίσεις σύµφωνα µε την αναπαραγόµενη περιοχή συχνοτήτων και τα χαρακτηριστικά κάθε συνδεδεµένου ηχείου. 0 Ρύθµιση στάθµης Ρύθµιση κλίσης 20 100 1K 10K Συχνότητα (Hz) Συχνότητα αποκοπής του LPF Συχνότητα αποκοπής του HPF Ρύθµιση συχνότητας φίλτρου: Κάθε 1/3 της οκτάβας Ρύθµιση στάθµης: 0, 5 dB/βήµα Ρυθµίζονται οι συχνότητες αποκοπής του υψιπερατού φίλτρου (HPF) και του χαµηλοπερατού φίλτρου (LPF) για κάθε περιοχή συχνοτήτων (υπερ-χαµηλές, χαµηλές, µεσαίες, υψηλές), καθώς και η στάθµη αναπαραγωγής για κάθε περιοχή συχνοτήτων. Συχνότητα αποκοπής του HPF 20 Hz – 100 Hz 25 Hz – 250 Hz 200 Hz – 10 kHz 1, 6 kHz – 20 kHz Περί των φίλτρων HPF και LPF Το υψιπερατό φίλτρο (HPF) αποκόπτει τις χαµηλότερες περιοχές συχνοτήτων και επιτρέπει τη διέλευση των υψηλών συχνοτήτων. Το χαµηλοπερατό φίλτρο (LPF) αποκόπτει τις υψηλότερες περιοχές συχνοτήτων και επιτρέπει τη διέλευση των χαµηλών συχνοτήτων. Εύρος Περιοχή υπερχαµηλών συχνοτήτων Περιοχή χαµηλών συχνοτήτων Περιοχή µεσαίων συχνοτήτων Περιοχή υψηλών συχνοτήτων Συχνότητα αποκοπής του LPF 25 Hz – 250 Hz 250 Hz – 10 kHz 2 kHz – 20 kHz 8 kHz – 20 kHz Περιοχή ρύθµισης στάθµης ήχου -24 – +10 dB -24 – 0 dB -24 – 0 dB -24 – 0 dB Περί της κλίσης Η τιµή αυτή υποδηλώνει κατά πόσα dB εξασθενούν τα σήµατα, όταν η συχνότητα αυξάνεται (ή µειώνεται) κατά µία οκτάβα (µονάδα µέτρησης: dB/οκτάβα). Όσο αυξάνεται η κλίση, τόσο αυξάνεται ο βαθµός εξασθένισης του σήµατος. Σηµείωση • Με τη ρύθµιση της κλίσης των φίλτρων HPF και LPF των ηχείων χαµηλών συχνοτήτων ως PASS, προκύπτει µια ρύθµιση πλήρους εύρους συχνοτήτων. Ρύθµιση κλίσης: PASS (διέλευση), -6 dB/οκτάβα – -36 dB/οκτάβα (κάθε -6 dB/οκτάβα, σύνολο 6 βήµατα) Ρυθµίζεται η κλίση (εξασθένισης των χαρακτηριστικών του φίλτρου) των φίλτρων HPF και LPF. Σηµειώσεις • Όταν η κλίση ρυθµίζεται ως PASS, τα ακουστικά σήµατα παρακάµπτουν το κύκλωµα του φίλτρου, οπότε το κύκλωµα του φίλτρου δεν έχει καµία επίπτωση σε αυτά. • Για την προστασία του ηχείου, το φίλτρο HPF δε διαθέτει τιµή PASS για τις υψηλές συχνότητες. • Για την προστασία του ηχείου, το φίλτρο HPF δεν έχει επιλεγµένη την τιµή PASS για τις µεσαίες συχνότητες, µπορείτε όµως να επιλέξετε το PASS αλλάζοντας τις ρυθµίσεις (δείτε τη σελίδα 16, βήµα 8). 15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ MAN-X-SMC00-GR. fm Page 16 Tuesday, May 10, 2005 8:44 AM Ρύθµιση ήχου <∆ίκτυο> Μετάβαση σε λειτουργία Ρύθµισης Φίλτρου 1. Ευρισκόµενοι στο µενού Network, ανοίξτε το κάλυµµα του τηλεχειριστηρίου (δείτε τη σελίδα 3). Με τον τρόπο αυτό, εµφανίζεται η οθόνη ρυθµίσεων του µενού Network. Πατήστε το πλήκτρο FUNCTION 1 στην οθόνη ρυθµίσεων του µενού Network. [. . . ] ±12 dB (0, 5 dB) ∆ίκτυο Crossover (ανεξάρτητη ρύθµιση L/R) SUBWOOFER Συχνότητα HPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Συχνότητα LPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Απολαβή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +10 dB – -24 dB (0, 5 dB) LOW Συχνότητα HPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου PIONEER X-SMC00

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου PIONEER X-SMC00.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag