οδηγίες χρήσης SAMSUNG AVMBH070EA0 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SAMSUNG AVMBH070EA0 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SAMSUNG AVMBH070EA0 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SAMSUNG AVMBH070EA0


SAMSUNG AVMBH070EA0 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (541 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SAMSUNG AVMBH070EA0ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] x ªË , ¿ÂÙ ÂÌfiÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿·. x ¶ÔÙ¤ ÌË , , ÂοÛÂÙ ÁÚfi ̤۷ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·. ¿Ó ÛÌ, Â> οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÓÔ>ÍÙ ÙÔ È·ÎfiÙË ÙÚÔÊÔÔÛ>·~ Î·È Î·Ï¤ÛÙ ÙÔÓ ÂÈÈÎÂ̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Ô ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. x µÂ, ·È^iÂ>Ù ÔÙÈ Ë ÌÔÓ¿· ·ÂÚ>ÂÙ·È Û^ÛÙ¿ fiÏË ÙËÓ ÒÚ·: ªËÓ ÙÔÔiÂÙÂ>Ù ÚÔ¯· < ¿ÏÏ· ÏÈο ¿Ó^ ÛÙËÓ ÌÔÓ¿·. [. . . ] È ÂȯÂÈÚËÌ¿ÛÂÈ~-¯Ú<ÛÙÂ~ i· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÏiÔÓ Û ·Ê< Ì ÙÔÓ ÚÔÌËiÂÙ< ÙÔ~ Î·È Ó· ÂϤÁÍÔÓ ÙÔ~ fiÚÔ~ Î·È ÙÈ~ ÚÔ¸Ôi¤ÛÂÈ~ ÙÔ ÛÌ, ÔÏ·>Ô ÒÏËÛË~. Ô ÚÔ°fiÓ ·Ùfi ÂÓ i· Ú¤ÚÂÈ Ó· ·Ó·ÌÈÁÓÂÙ·È Ì ¿ÏÏ· ÛÓËiÈṲ̂ӷ ·ÔÚÚ>Ì·Ù· ÚÔ~ È¿iÂÛË. G-3 E§§HNIKA EÈÎfiÓ· ÙË~ ÌÔÓ¿·~ OÈ ÂÈÎfiÓÂ~ Ô ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È Û' ·Ùfi ÙÔ ¤ÓÙÔ ÌÔÚÂ> Ó· ȷʤÚÔÓ ·fi ÙÈ~ ÈΤ~ Û·~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ. EÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· 020/026/032/035/040 E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· ¶¿ÓÂÏ(ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· EÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· 052/070/072 E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· ¶¿ÓÂÏ(ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· G-4 EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· TY¶OTM A TY¶OTM B EÍÔÔ~ ·¤Ú· B·Ï, >· ÛÓÂÛË~ EÍÔÔ~ ·¤Ú· B·Ï, >· ÛÓÂÛË~ EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· TY¶OTM C EÍÔÔ~ ·¤Ú· TY¶OTM D EÍÔÔ~ ·¤Ú· B·Ï, >· ÛÓÂÛË~ B·Ï, >· ÛÓÂÛË~ EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· E§§HNIKA G-5 TY¶OTM E EÍÔÔ~ ·¤Ú· TY¶OTM F EÍÔÔ~ ·¤Ú· B·Ï, >· ÛÓÂÛË~ B·Ï, >· ÛÓÂÛË~ TMËÌÂ>^ÛË Ó Ô ·ÓÙ·ÏÏ¿ÎÙË~ iÂÚÌfiÙËÙ·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· ÛÎÔÓÈÛÙÂ>, >Û^~ ¤ÛÂÈ Ë ·ÔÔÙÈÎfiÙËÙ· , , ÍË~. °È'·Ùfi Ó· ηi·Ú>ÂÙ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÎÙË iÂÚÌfiÙËÙ·~ Ì ÓÂÚfi fiÙ·Ó , Ú^Ì>ÂÈ. øÛÙfiÛÔ, Ó· Â>ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ> fiÙ·Ó Ï¤ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÎÙË iÂÚÌfiÙËÙ·~ ÁÈ·Ù> Â>Ó·È ÎÔÊÙÂÚfi~. AÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - Ï<ÎÙÚ· Î·È ÔifiÓË AÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Â>Ó·È ÙÔ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·. TMÌ, ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÈ~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ ·ÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. TÚfiÔÈ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ¶Ï<ÎÙÚÔ ÂÈÏÔÁ<~ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ¶Ï<ÎÙÚ· ÚiÌÈÛË~ ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ ¶Ï<ÎÙÚÔ Â·Ó·ÚiÌÈÛË~ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ¶Ï<ÎÙÚÔ ÚiÌÈÛË~ ÙË~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ¶Ï<ÎÙÚÔ ·ÙfiÌ·ÙË~ Î>ÓËÛË~ ÙÂÚÁ>Ô(ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ>Ù·È) PiÌÈÛË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ T·¯ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· K·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ·¤Ú· PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off EÓÂÈÍË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË~ ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~ ¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On ¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off ¶Ï<ÎÙÚÔ On/Off & ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË~ / ·ÎÚ^ÛË~ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË TMËÌÂ>^ÛË x ÊÔ Î·i·Ú>ÛÂÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú·, ·Ù<ÛÙ ÙÔ ÎÔÌ> ·ӷÚiÌÈÛË~ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ. x O ÙÔ~ ·Á^ÁÔ ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ó· ÚiÌ>ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú·. OEÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ·Ó Î·È ·Ù<ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Swing, ÂÓ ÚiÌ>ÂÙ·È. x TÔ~ £¤ÚÌ·ÓÛË~ ( ) ÂÓ ÂÈϤÁÂÙ·È ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ æÍË~ ÌfiÓÔ. G-6 ªÔÓ¿· Ô¤ÎÙË & OifiÓË~ ªÔÓ¿· Ô¤ÎÙË & TMÛÎÂ<~ ÔÙÈÎ<~ ·ÚÔÛ>·ÛË~ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Â>Ó·È ¤Ó· ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÂÁηi>ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ÙÔ>¯Ô. TMÌ, ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÈ~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ ·Ô¤ÎÙË ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. Ô~ fiÎÚ, , Ë~ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Û<Ì·ÙÔ~ Ê>ÏÙÚÔ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· AÓÂÌÈÛÙ<Ú· EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË AÈÛiËÙ<Ú·~ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô -MÔÓ٤Ϸ ·ÓÙÏ>· iÂÚÌfiÙËÙ·~ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· On/Off(Á·Ï·Ófi~) & EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ·fi, , ÍË~(KfiÎÎÈÓË) -MÔÓ٤Ϸ ÌfiÓÔ , , ÍË~ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· On/Off ¶ÚfiÙÔ~ Ô~ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ·fi, , ÍË~ (EÎÙfi~ ·fi Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ÌfiÓÔ , , ÍË~) EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Û<Ì·ÙÔ~ Ê>ÏÙÚÔ AÈÛiËÙ<Ú·~ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· On/Off EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· AÓÂÌÈÛÙ<Ú· E§§HNIKA G-7 ¶Ï<ÎÙÚÔ On/Off EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË EÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - ¶Ï<ÎÙÚ· Î·È OifiÓË Ô Î·Ï^ÈÔ̤ÓÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Â>Ó·È ¤Ó· ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÂÁηi>ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ÙÔ>¯Ô. TMÌ, ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÈ~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ ÂÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. TÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÎÂÓÙÚÈÎÔ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ·fi, , ÍË~ (EÎÙfi~ ·fi Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ÌfiÓÔ , , ÍË~) (Û ÂÚ>Ù^ÛË ÂÁηٿÛÙ·ÛË~ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎÔ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô) EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Ï¿iÔ~ ÂÈÎÔÈÓ^Ó>·~ PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÔÎÈÌ<~ ¶Ï<ÎÙÚ· ÚiÌÈÛË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ ¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On ¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off ¶Ï<ÎÙÚÔ ÔÎÈÌ<~ PiÌÈÛË iÂÚÌÔÎÚ·>·~ T·¯ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· K·ÙÂiÓÛË ·¤Ú· EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Û<Ì·ÙÔ~ Ê>ÏÙÚÔ ¶Ï<ÎÙÚÔ On/Off & ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË~ /·ÎÚ^ÛË~ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· On/Off ¶Ï<ÎÙÚÔ ÚiÌÈÛË~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ¶Ï<ÎÙÚÔ ·ÙfiÌ·ÙË~ Î>ÓËÛË~ ÙÂÚÁ>Ô (ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ>Ù·È) ¶Ï<ÎÙÚÔ Â·Ó·ÚiÌÈÛË~ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ¶Ï<ÎÙÚÔ ÂÈÏÔÁ<~ Mode TMËÌÂ>^ÛË x TÔ Ï<ÎÙÚÔ ÔÎÈÌ<~ Â>Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÈÎÂ̤ÓÔ ÂÁηٷÛÙ¿ÙË. ¢EN Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ È¤ÂÙÂ. x AÊÔ Î·i·Ú>ÛÂÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú·, ȤÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Â·Ó·ÚiÌÈÛË~ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ. `OÙ·Ó ¤¯ÂÈ ¤ÏiÂÈ Ë ÒÚ· Ó· ηi·Ú>ÛÂÙ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ, ÙfiÙ ÛÙËÓ ÔifiÓË ÙÔ ÂÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ i· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ> Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓÈ· ÙÔ Î·i·ÚÈÛÌÔ Ê>ÏÙÚÔ. - ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ~ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈÂ~ ÁÈ· ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi Ê>ÏÙÚÔ , Ï. O ÙÔ~ ·Á^ÁÔ ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ó· ÚiÌ>ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú·. OEÙÛÈ x ÏÔÈfiÓ, ·Ó Î·È ·Ù<ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ Swing, ÂÓ ÚiÌ>ÂÙ·È. x TÔ~ £¤ÚÌ·ÓÛË~ ( ) ÂÓ ÂÈϤÁÂÙ·È ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ æÍË~ ÌfiÓÔ. G-8 KÂÓÙÚÈÎfi XÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi~ ÚiÌÈÛÙ<~ Â>Ó·È ¤Ó· ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÂÁηi>ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ÙÔ>¯Ô. TMÌ, ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÈ~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. ¶ÚfiÛiÈ· fi, , Ë §¿Ì· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ¶Ï<ÎÙÚÔ All On ¶Ï<ÎÙÚÔ All Off EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· On/Off ¶Ï<ÎÙÚ· On/Off EÚÂÙ<ÚÈÔ TM Ë Ì Â > ^ Û Ë x ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ·Ó¿, ÂÈ ÂÊfiÛÔÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ¤ÛÙ^ Î·È ¤Ó· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÛÓÂÂ̤ÓÔ Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯ÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. ¶Ï¿ÁÈ· fi, , Ë COOL AUTO HEAT TM Ë Ì Â > ^ Û Ë x ÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ì ÙÔ ¢È·ÎfiÙË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, Ô ÔÔ>Ô~ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË ¯Ú<ÛÙË ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< ÂÓfi~ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Cool (, , ÍË)/Auto (·ÙfiÌ·ÙÔ)/Heat (i¤ÚÌ·ÓÛË). x TÔ~ £¤ÚÌ·ÓÛË~ ( ) ÂÓ ÂÈϤÁÂÙ·È ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ æÍË~ ÌfiÓÔ. G-9 E§§HNIKA ¢È·ÎfiÙË~ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ TM¯¤ÈÔ ÙÔ ·Ï^È^̤ÓÔ ËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô ÂÏÂÁÎÙ<~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Â>Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÙÔÔiÂÙÂ>Ù·È Â>ÙÔȯ·. O ÚiÌÈÛÙ<~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Â>Ó·È ÚfiÛiÂÙÔ~ Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯ÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, , ϤÂÙ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ. TÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ·ÊÁÚ·ÓÛË EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÎÂÓÙÚÈÎÔ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Ï¿iÔ~ ÂÈÎÔÈÓ^Ó>·~ ÌÊ¿ÓÈÛË ÚÈiÌÔ ^Ì·Ù>Ô PiÌÈÛË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ T·¯ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Û<Ì·ÙÔ~ Ê>ÏÙÚÔ K·ÙÂiÓÛË ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· ¶Ï<ÎÙÚÔ On/Off & ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË~ / ·ÎÚ^ÛË~ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÔÎÈÌ<~ ¶Ï<ÎÙÚ· ÚiÌÈÛË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ ÔÌ> ÂÈÏÔÁ<~ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ<~ ÌÔÓ¿·~ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· On/Off ¶Ï<ÎÙÚÔ ÚiÌÈÛË~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ¶Ï<ÎÙÚÔ ·ÙfiÌ·ÙË~ Î>ÓËÛË~ ÙÂÚÁ>Ô ¶Ï<ÎÙÚÔ ÔÎÈÌ<~ ¶Ï<ÎÙÚÔ Â·Ó·ÙÔÔi¤-ÙËÛË~ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ¶Ï<ÎÙÚÔ ÂÈÏÔÁ<~ Mode TMËÌÂ>^ÛË x TÔ Ï<ÎÙÚÔ ÔÎÈÌ<~ Â>Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÈÎÂ̤ÓÔ ÂÁηٷÛÙ¿ÙË. ¢EN Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ È¤ÂÙÂ. [. . . ] x AÓ ¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯Úfi Ê^~ ÁÚ^ ·fi ÙË ÛÛÎÂ<, ¤Ó· Ê^~ Ì<ÎÔ~ ÙÚÈÒÓ ÎÌ¿Ù^Ó, ¤Ó· Ê^~ neon ÎÏ. ÁÈ· ·Ú¿ÂÈÁÌ·, Ë ÛÛÎÂ< ÌÔÚÂ> Ó· ÌË ÏÂÈÙÔÚÁÂ> Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. AÓ ÛÌ, Â> οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ, Ô , Ú>ÛÎÂÙ·È >Ï· ÛÙÔÓ ·ÈÛiËÙ<Ú· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. x EϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ~ ÙÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SAMSUNG AVMBH070EA0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SAMSUNG AVMBH070EA0.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag