οδηγίες χρήσης SAMSUNG GT-E2530 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SAMSUNG GT-E2530 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SAMSUNG GT-E2530 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SAMSUNG GT-E2530


SAMSUNG GT-E2530 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (809 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SAMSUNG GT-C3222 (554 ko)
   SAMSUNG GT-E2530 (554 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SAMSUNG GT-E2530ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Vältige elektrilöögi, tulekahju ja plahvatuse ohtu Ärge kasutage vigaseid toitejuhtmeid või pistikuid ega logisevaid seinakontakte Vältimaks enda ja teiste vigastamist ning seadme kahjustamist lugege enne seadme kasutamist läbi kogu alljärgnev teave. Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest · Vältige seadme ja akude jätmist väga külmadesse või väga kuumadesse tingimustesse. · Äärmuslikud temperatuurid võivad põhjustada seadme deformeerumist ja vähendada akude jõudlust ning seadme ja akude eluiga. · Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (­) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt. · Ärge kunagi kasutage katkist laadijat ega akut. Kui kasutate kuulmisseadet, võtke ühendust seadme tootjaga, et saada teavet võimalike raadiosagedushäirete kohta Mõnda kuulmisseadet võib teie mobiilseadme raadiosagedus häirida. [. . . ] · Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga. Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades tingimustes ­ Kasutage seadet temperatuurivahemikus ­20 °C kuni 50 °C · Seade võib plahvatada, kui see jääb suletud sõidukisse, kuna sisetemperatuur võib tõusta 80 °C-ni. · Ärge jätke seadet pikaks ajaks otsese päiksevalguse kätte (nt auto armatuurlauale). · Hoidke akut temperatuuril 0 °C kuni 40 °C. Seadme puhastamine: · Pühkige seadet või laadijat riide- või kummilapiga. Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist. Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka. Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks Telefoni kujundus 4-suunaline sirvimisklahv Menüüvalikute sirvimine; ootereziimis juurdepääs kasutaja määratud menüüdele Sõltuvalt teie teenusepakkujast võivad vaikimisi avaekraan ja eelmääratud menüüd erineda Muusikaklahv Ootereziimis juurdepääs muusikateegi ekraanile Helitugevusnupp Ootereziimis klahvitooni helitugevuse reguleerimine; võltskõne tegemine; hädaabisõnumi saatmine Vt peatükki , , Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine" Valimisklahv Helistamine või kõnele vastamine; ootereziimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine Kõnepostiteenuse klahv Ootereziimis juurdepääs kõnepostile (vajutage ja hoidke all) Valikuklahvid Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine 1 Kaameraklahv Ootereziimis kaamera sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerareziimis pildistamine või videoklipi salvestamine Kinnitusklahv Esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine; ootereziimis veebibrauseri käivitamine või menüüreziimi sisenemine Sõltuvalt teie teenusepakkujast või piirkonnast võivad klahvi funktsioonid erineda Toite-/lõpetamisklahv Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüüreziimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ootereziimi viimine Kustutamise/tagasiliikumise klahv Rakendustes tähemärkide või üksuste kustutamine; eelmisele tasemele naasmine Tähe- ja numbriklahvid Vaikse profiili klahv Ootereziimis vaikse profiili aktiveerimine või desaktiveerimine (vajutage ja hoidke all) 7 Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid. Ikoon Kirjeldus Signaali tugevus GPRS-võrk on ühendatud EDGE-võrk on ühendatud Kõne on pooleli Kõne suunamine on aktiveeritud Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud Alarm on aktiveeritud Ühenduse loomine kaitstud veebilehega Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda) Bluetooth on aktiveeritud Sünkroonitud personaalarvutiga Ikoon Kirjeldus Uus tekstsõnum (SMS) Uus multimeediumsõnum (MMS) Uus kõnepostiteade Mälukaart on sisestatud Tavaline profiil on aktiveeritud Vaikne profiil on aktiveeritud Aku laetuse tase 2 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Õige viis toote akude kasutuselt kõrvaldamiseks (Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid) Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonna-kahjustusi. Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil. 9 4 10 11 12 10 5 11 6 12 SIM-kaardi ja aku paigaldamine 1. Eemaldage tagumine kaas ja paigaldage SIM-kaart. Tagumine kaas Mälukaardi paigaldamine (valikuline) Teie telefon toetab microSDTM või microSDHCTM mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist). Kui vormindate mälukaardi arvutis, ei pruugi see telefoniga ühilduda. Vormindage mälukaarti ainult telefonis. Juhendavad ikoonid Märkus: märkused, nõuanded ja lisateave Seejärel: valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks valige menüüreziimis Sõnumid Loo sõnum (tähendab, et teil tuleb valida Sõnumid ja seejärel Loo sõnum) Nurksulud: telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ (tähendab toite-/lõpetamisklahvi) Noolsulud: valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <OK> (tähendab valikuklahvi OK) ] Juurdepääs menüüdele Telefoni menüüdele juurdepääsuks tehke järgmist. Menüüreziimi sisenemiseks vajutage ootereziimis <Menüü>. Sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast on võimalik, et peate menüüreziimi sisenemiseks vajutama kinnitusklahvi. Kui kasutate nutikat avaekraani, ei saa te menüüreziimi sisenemiseks kasutada kinnitusklahvi. Kõnele vastamine 1. ]. SIM-kaart [ ] Helitugevuse reguleerimine Helina helitugevuse reguleerimine 1. Kerige hetkel kasutatava profiilini. Kui kasutate vaikset või ühenduseta profiili, ei saa te reguleerida helina tugevust. 1. Paigaldage mälukaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole. 2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <Vali>, <OK> või kinnitusklahvi. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <Tagasi>; ootereziimi naasmiseks vajutage [ ]. · Kui avate menüü, mis nõuab PIN2-koodi sisestamist, peate sisestama SIM-kaardiga kaasasoleva PIN2koodi. · Samsung ei vastuta illegaalse tarkvara kasutamisest tingitud paroolide ja isikliku teabe kadumise ega muude kahjustuste eest. < > Aku Mälukaart Telefoni sisse- või väljalülitamine Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage telefoni vastavalt oma eelistustele järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui eemaldate aku, lähtestatakse kellaaeg ja kuupäev. 3. [. . . ] Telefon lülitub hädaabireziimi ja saadab eelseadistatud hädaabisõnumi. Hädaabireziimist väljumiseks vajutage [ ]. Fotode vaatamine Menüüreziimis valige Minu failid Pildid fotofail. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ootereziimis all [ ]. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SAMSUNG GT-E2530

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SAMSUNG GT-E2530.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag