οδηγίες χρήσης SAMSUNG SH12BWH ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SAMSUNG SH12BWH Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SAMSUNG SH12BWH θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SAMSUNG SH12BWH


SAMSUNG SH12BWH ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1878 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SAMSUNG SH12BWH QUICK GUIDE (1750 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SAMSUNG SH12BWHΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] N ¶ÔÙ¤ ÌË , , ÂοÛÂÙ ÁÚfi ̤۷ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿·. ¿Ó ÛÌ, Â> οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÓÔ>ÍÙ ÙÔ È·ÎfiÙË ÙÚÔÊÔÔÛ>·~ Î·È Î·Ï¤ÛÙ ÙÔÓ ÂÈÈÎÂ̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Ô ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. N µÂ, ·È^iÂ>Ù ÔÙÈ Ë ÌÔÓ¿· ·ÂÚ>ÂÙ·È Û^ÛÙ¿ fiÏË ÙËÓ ÒÚ·: ªËÓ ÙÔÔiÂÙÂ>Ù ÚÔ¯· < ¿ÏÏ· ÏÈο ¿Ó^ ÛÙËÓ ÌÔÓ¿·. [. . . ] ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ Ó· ·ÔʯiÔÓ ÂÓÔ¯fiÌÂÓÂ~ , Ï·, ÂÚ¤~ ÛÓ¤ÂÈÂ~ ÛÙÔ ÂÚÈ, ¿ÏÏÔÓ < ÙËÓ ÁÂ>· ÂÍ·ÈÙ>·~ ÙË~ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË~ È·i¤ÛË~ ·ÔÚÚÈÌÌ¿Ù^Ó, Û·~ ·Ú·Î·ÏÔÌ ӷ ÙÔ È·¯^Ú>ÛÂÙ ·fi ¿ÏÏÔ~ ÙÔ~ ·ÔÚÚÈÌÌ¿Ù^Ó Î·È Ó· ÙÔ ·Ó·ÎÎÏÒÛÂÙÂ, ÒÛÙ ӷ , ÔËi<ÛÂÙ ÛÙËÓ , ÈÒÛÈÌË Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ>ËÛË Ù^Ó ÏÈÎÒÓ fiÚ^Ó. È ÔÈÎÈ·ÎÔ> ¯Ú<ÛÙÂ~ i ڤÂÈ Ó· ¤ÏiÔÓ Û ÂÈÎÔÈÓ^Ó>· Â>Ù Ì ÙÔÓ ^ÏËÙ< ·'fiÔ ·ÁfiÚ·Û·Ó ·Ùfi ÙÔ ÚÔ°fiÓ, Â>Ù ÙÈ~ ηٿ ÙfiÔ~ ËÚÂÛ>·~, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËiÔÓ ÙÈ~ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈÂ~ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ>Ô ÌÔÚÔÓ Ó· ÒÛÔÓ ·Ùfi ÙÔ ÚÔ°ÔÓ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï< ÚÔ~ ÙÔ ÂÚÈ, ¿ÏÏÔÓ ·Ó·ÎÎÏ^ÛË. È ÂȯÂÈÚËÌ¿ÛÂÈ~-¯Ú<ÛÙÂ~ i· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÏiÔÓ Û ·Ê< Ì ÙÔÓ ÚÔÌËiÂÙ< ÙÔ~ Î·È Ó· ÂϤÁÍÔÓ ÙÔ~ fiÚÔ~ Î·È ÙÈ~ ÚÔ¸Ôi¤ÛÂÈ~ ÙÔ ÛÌ, ÔÏ·>Ô ÒÏËÛË~. Ô ÚÔ°fiÓ ·Ùfi ÂÓ i· Ú¤ÚÂÈ Ó· ·Ó·ÌÈÁÓÂÙ·È Ì ¿ÏÏ· ÛÓËiÈṲ̂ӷ ·ÔÚÚ>Ì·Ù· ÚÔ~ È¿iÂÛË. E§§HNIKA G-3 EÈÎfiÓ· ÙË~ ÌÔÓ¿·~ OÈ ÂÈÎfiÓÂ~ Ô ÂÌÊ·Ó>ÔÓÙ·È Û' ·Ùfi ÙÔ ¤ÓÙÔ ÌÔÚÂ> Ó· ȷʤÚÔÓ ·fi ÙÈ~ ÈΤ~ Û·~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ. EÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· 023/026/035 EÍÔÔ~ ·¤Ú· E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· EÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· 052 EÍÔÔ~ ·¤Ú· E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· G-4 EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· MH040FXEA2 MH052FXEA2 E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· (>Û^) EÍÔÔ~ ·¤Ú· B·Ï, >· ÛÓÂÛË~ EÍ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· MH068FXEA4 MH080FXEA4 E>ÛÔÔ~ ·¤Ú· (>Û^) EÍÔÔ~ ·¤Ú· E§§HNIKA G-5 B·Ï, >· ÛÓÂÛË~ TMËÌÂ>^ÛË x Ó Ô ·ÓÙ·ÏÏ¿ÎÙË~ iÂÚÌfiÙËÙ·~ ÛÙËÓ ÂÛ^ÙÂÚÈÎ< ÌÔÓ¿· ÛÎÔÓÈÛÙÂ>, >Û^~ ¤ÛÂÈ Ë ·ÔÔÙÈÎfiÙËÙ· , , ÍË~. °È'·Ùfi Ó· ηi·Ú>ÂÙ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÎÙË iÂÚÌfiÙËÙ·~ Ì ÓÂÚfi fiÙ·Ó , Ú^Ì>ÂÈ. øÛÙfiÛÔ, Ó· Â>ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ> fiÙ·Ó Ï¤ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÎÙË iÂÚÌfiÙËÙ·~ ÁÈ·Ù> Â>Ó·È ÎÔÊÙÂÚfi~. AÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - ¶Ï<ÎÙÚ· Î·È OifiÓË AÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Â>Ó·È ÙÔ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·. TMÌ, ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÈ~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ ·ÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. TÚfiÔÈ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ¶Ï<ÎÙÚÔ ÂÈÏÔÁ<~ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ¶Ï<ÎÙÚ· ÚiÌÈÛË~ ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ ¶Ï<ÎÙÚÔ Â·Ó·ÚiÌÈÛË~ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ PiÌÈÛË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ T·¯ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· K·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ·¤Ú· PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off EÓÂÈÍË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË~ ÙË~ Ì·Ù·Ú>·~ ¶Ï<ÎÙÚÔ ÚiÌÈÛË~ ÙË~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ¶Ï<ÎÙÚÔ Swing (ÂÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ>Ù·È) ¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On ¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off ¶Ï<ÎÙÚÔ On/Off & ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË~/·ÎÚ^ÛË~ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË TMËÌÂ>^ÛË x ªÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú·, ȤÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ. x O ÙÔ~ ·Á^ÁÔ ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ó· ÚiÌ>ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú·. ·Ù¿ ÛÓ¤ÂÈ·, Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÓ ÂÎÙÂÏÂ>Ù·È ·ÎfiÌ· Î·È Â¿Ó ·Ù<ÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ . G-6 ªÔÓ¿· Ô¤ÎÙË Î·È OifiÓË~ ªÔÓ¿· Ô¤ÎÙË Î·È TMÛÎÂ<~ ÔÙÈÎ<~ ·ÚÔÛ>·ÛË~ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Â>Ó·È ¤Ó· ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÂÁηi>ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ÙÔ>¯Ô. TMÌ, ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÈ~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ ·Ô¤ÎÙË ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. Ô~ fiÎÚ, , Ë~ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Û<Ì·ÙÔ~ Ê>ÏÙÚÔ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· AÓÂÌÈÛÙ<Ú· EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË AÈÛiËÙ<Ú·~ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· On/Off (Á·Ï·Ófi~) & EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ·fi, , ÍË~ (KfiÎÎÈÓË) ¶ÚfiÙÔ~ Ô~ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ·fi, , ÍË~ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Û<Ì·ÙÔ~ Ê>ÏÙÚÔ AÈÛiËÙ<Ú·~ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· On/Off EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· AÓÂÌÈÛÙ<Ú· E§§HNIKA G-7 ¶Ï<ÎÙÚÔ On/Off EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË EÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ - ¶Ï<ÎÙÚ· Î·È OifiÓË TMÌ, ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÈ~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ ÂÓÛÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. TÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÙÔ ¿ÁÔ EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÎÂÓÙÚÈÎÔ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô (Û ÂÚ>Ù^ÛË ÂÁηٿÛÙ·ÛË~ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎÔ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô) EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Ï¿iÔ~ ÂÈÎÔÈÓ^Ó>·~ PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË On PiÌÈÛË ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË Off EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÔÎÈÌ<~ PiÌÈÛË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ T·¯ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· K·ÙÂiÓÛË ÙË~ ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú· EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Û<Ì·ÙÔ~ Ê>ÏÙÚÔ ¶Ï<ÎÙÚÔ On/Off EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· On/Off ¶Ï<ÎÙÚÔ ÚiÌÈÛË~ Ù·¯ÙËÙ·~ ÙÔ ·ÓÂÌÈÛÙ<Ú· ¶Ï<ÎÙÚÔ ·ÙfiÌ·ÙË~ Î>ÓËÛË~ ÙÂÚÁ>Ô ¶Ï<ÎÙÚÔ Â·Ó·ÙÔÔi¤ÙËÛË~ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ¶Ï<ÎÙÚ· ÚiÌÈÛË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ ¶Ï<ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ¶Ï<ÎÙÚÔ ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË~ / ·ÎÚ^ÛË~ ¯ÚÔÓÔÈ·ÎfiÙË ¶Ï<ÎÙÚÔ ÔÎÈÌ<~ ¶Ï<ÎÙÚÔ ÂÈÏÔÁ<~ Mode TMËÌÂ>^ÛË x Ô Ï<ÎÙÚÔ Â>Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÂÈÈÎÂ̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÁηٿÛÙ·ÛË~. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ È¤ÛÂÙÂ. x ªÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ ·¤Ú·, ȤÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ. Ô Î·Ï^È·Îfi ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ i· ÂÌÊ·Ó>ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÂÈÍË TM<Ì· º>ÏÙÚÔ, fiÙ·Ó ¤ÚiÂÈ Ë ÒÚ· ηi·ÚÈÛÌÔ ÙÔ Ê>ÏÙÚÔ. Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ>· 13. x O ÙÔ~ ·Á^ÁÔ ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ó· ÚiÌ>ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÙÂiÓÛË ÚÔ<~ ÙÔ ·¤Ú·. ·Ù¿ ÛÓ¤ÂÈ·, Ë ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÂÓ ÂÎÙÂÏÂ>Ù·È ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ȤÛÂÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ . G-8 KÂÓÙÚÈÎfi XÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi~ ÚiÌÈÛÙ<~ Â>Ó·È ¤Ó· ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÂÁηi>ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ÙÔ>¯Ô. TMÌ, ÔÏÂÙÂ>Ù ÙÈ~ ·Ó·ÏfiÁ^~ ÔËÁ>Â~ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú<ÛË ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. ¶ÚfiÛiÈ· fi, , Ë §¿Ì· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ¶Ï<ÎÙÚÔ All On ¶Ï<ÎÙÚÔ All Off EÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· On/Off ¶Ï<ÎÙÚ· On/Off EÚÂÙ<ÚÈÔ TMËÌÂ>^ÛË x ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ·Ó¿, ÂÈ ÂÊfiÛÔÓ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ¤ÛÙ^ Î·È ¤Ó· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÛÓÂÂ̤ÓÔ Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯ÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. ¶Ï¿ÁÈ· fi, , Ë ¢È·ÎfiÙË~ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ COOL AUTO HEAT TMËÌÂ>^ÛË x ÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Ì ÙÔ ¢È·ÎfiÙË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, Ô ÔÔ>Ô~ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË ¯Ú<ÛÙË ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< ÂÓfi~ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Cool (, , ÍË)/Auto (·ÙfiÌ·ÙÔ)/Heat (i¤ÚÌ·ÓÛË). G-9 E§§HNIKA TM¯¤ÈÔ ÙÔ ·Ï^È^̤ÓÔ ËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô ÂÏÂÁÎÙ<~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Â>Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÙÔÔiÂÙÂ>Ù·È Â>ÙÔȯ·. O ÚiÌÈÛÙ<~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ Â>Ó·È ÚfiÛiÂÙÔ~ Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯ÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ. [. . . ] ¿Ó Ë ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ¤ÛÂÈ Î¿Ù^ ÛÙÔ~ 0ÆC < Î·È ·Ú·Î¿Ù^, Ë ÈηÓfiÙËÙ· i¤ÚÌ·ÓÛË~ Ô ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Ó·Ù·È Ó· ÌÂÙÚÈ·ÛÙÂ>. x AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ> ·ÓÙÈηٷÛÙÂ>ÛÙ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô. x EϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁÂ> Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ~ ÙÚfiÔ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SAMSUNG SH12BWH

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SAMSUNG SH12BWH.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag