οδηγίες χρήσης SONY DSC-HX9V

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY DSC-HX9V Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY DSC-HX9V θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY DSC-HX9V


SONY DSC-HX9V : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1749 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY DSC-HX9V

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 1 !" $% #3 && * &+ , -)/1. 3&05) 2 * '( + *) . ++ (2 ( + 0 )+ )(* 04 67 89 )-* : (+2 . (3 , -)='(*++(2&0+-+24 44 ) . +&& -/ . A4 & . *1 + )1 9> / B C . + (')E+&& *+ 0 )+-&1. 3 &0 1 F , ))D 4 . D ='( +5) 2 * + (2 34 -+ 4 ) ) =0 G . + ('C3 +&& *+ 0 )+-&1. I -+ KB , ))D 4 . H)='( +5) 2 * + (2 J 1 4 ) =0 && *+44 ) . ++ M) 3 10-(0 + '( -?(L, -)6- . 2 :) *& ' ) 2 F && *+) . ++ M2L) 0 O&' '( -3 , -)6- . &1) N& 0 + ) A PQ RSUWSY YYX [\Y^`XX cUefXg h\X jk TV XZ U[VV U]_Sab [d ^YV cd i T ` lii noVV Z U[X qreV cds \[ `X [Y YmXpmV XXg n_X mT a Rt lii nX `eZ _\ ZawY_mYi[ [[X w{ \[ iT Su sv u XX c` n[xydYz mcu X lii nST[Y YmXX qr` XV |q`s \[ `X V Z U[ pmV XYZ doY iX mV a }~ && *(*&1) . ++ 0 *= &' '( + &M* L, -)) =- 00 + )1* = F && )&) . ++ (4 )+ '( * , -)( 9 1 )L ?/ && *1&L, -)7. L) 1&' '( ( (*) . ++ 2 10&00 + )+ * P && *1&M*= ) . ++ ( 00 1-*= &' '( ( (*&- L, -)7-O &' O 00 + )+ * * lii niVV Z U[X i iXYd VUg X \[ `X [Y YYXjUd `e_XZ [s d YT aU w Z U[VVr\[nX ` YXsicU^i`X YYX [Xii XY d n X [d i T Ya r` d X + 6@ 01 3 4 74 7 44 7 2 356 8966 4 6 77 34 7 589 67 8 4 6 98 6 5656 6977 96 56 56 7 6 6 6 5 66 9 6 5 i 7 4 23*)' "!" +*2*' NH < ? [. . . ] 9/0: . 57/0, 59 7= /, + H C o 91/H 1o w/5<-// -5/07 +N/B . 4 +1 0 H+ ; 1 0: : H 9 ; ; *H x3* C5+y *, 9 -5/ P 0 :/ + / z{|~{[= \ }[Z )*+-/1 H B 6. 5+/= , . + <N 1+ /7 6 0 45 a# ?" #?G a kL m l$n Dp?l$ $ L ' qrstSv R T urS @p( $ p kL l( /+ . 5 9 /7 + / 4; 1 'biE?G$'ih#( )*+-<49/<40 +7 3H*N41 / $ 0, . ++1, +3/ 7 69 6N 1 3 +3 50 0 / pl( 5 5. '( *')& &, ) "#$%& ) ' &&+ -, . &(7 0 3&+4 ( ) & ( 2 -2 6 + (, !2' 1 / 1 !25 2+ 1 8 ' 0 3 6 E) &2s- 8 v+ )(, &2 + &!r O[ep r D 5 r &, &E)' &2 '& r &+ 5 Y & !'X+ 6 s-851 2{| ~|< ~+ & r 8'r } ~}r x E 2 5!72j+ !r ( r ' 8 , &2j '?;" Q y 1 D %< zL\]e\mnho ] + E %<?;"0Y' 5 2 [ Q O[e 06& 0Y r'{%$rY*' r )r D !r 1 ) G 20Y '<r D 1 &, &E5 )r 1 G5 ) 5 + < r |#> r + &2 }r u 5 , 7 Q G 8 E- r j(&, & + 'G' +E&(vvr ( )E&( I\c [^Qg\K Q vvr &, j+ r 8 ip o J ie G +E&( vvr , &E)j+1 2 hf `hPe &+ 4!Q 0Y 420Y x+ r 5 1 +)r 1 ' + &2j5 ' + lmnho ]Q O[e + ( , r 5 +) 5 j5 4 2 + \^p ] ^c^L 9;< ?@A 8 : => B 9D&4 '. 1 + 1D -+ 2 '3 &!& &) 8 ) ) 2& )' (, F & 8 E- H G + '5 3 4 7894 9 56 IJ LMNOPQ K R STUVW Z[ OK \] \^_` abPc Qfde de[ K Q J \ie gh[ X+ D &, !Y ' 1 &' , (&2- 2 &+ & 8&5 & !'' X & 8& & + ++E & !'' + 2 &+ )D75 j ' , ' &2& & &k 2( + !22 + ( , 2& 2 5 , &2 2 2 0 1 67 7 78 79 7 787 89 78 7 7 79 9 8 8 87!UV/, 6&( W(+& W(& - X V[, + \ [, * (]( T/( -6. . $%&( *, +& + ') + -. /( , 67 8 7 887 7 ! 8"# 8 79 8787 9 79 7 7 7 7 787 89 87 97 ! 7" 78 87 ; # 7 8 # 7 "87 9 7< 7 :7 = ! 7 8 9 >?@ 797 9 7 77 89 78 7 "7 78 ;AB# 7 $56. ', (+ ^_`abd ab no_b`cpq pra ceb f j d rs vj xlyq{|} `w z gh j i klm > < IA 20; <>4 0 2 1 7 4 3 tu`b rs fq pram ~} q < 0799 D 0 4 C0 847 4 E7 ^_`abd ab no_b`cpq pra ceb f j d rs tu`b rs fq pram vj xlyq{|} `w z ~} q gh j i klm I7 ;>7?7 0 4 < E 0E4 < I7 ;>74 7@ 0 E 0 E4 ;E I7 < 0 7>74 0 E4 ;E >?@> 7; 45 CE >?@ 7> 67 !7778 7 !79 # 89 704 7 79 F679 78 7 9 77 9 7G 7 79 987 " 878 !87 0 LKO7 Q PD 79 7 8 JK 8 R 87 88 877 7" 7 88787 7 7! # 79 7 7 79 9 77 878 78 "8 779 7 8 " 8D 7 89 7 79 7 !87 7 7 D 7 "9 8 7 8 877 7 ! 7 S # 2 3 457 89 895 7 597 689 5 9 5 7 5 h 7 66 7 7 5 5 !#$&'(' !% *+$*-("/01' !(03 3 $4# "%$!)$'!/ $CE DI 2 , 2 2 5 4#. DDHG JK' - !3/#L, $* 02 3L ($L1' !( B$/ # , ($$ *. !#$ +]DDFa]Ha 3 R$ 3 #($L. '2 , 01' !(0$% +]Q!] $ B' $ /-3 $/0/'Q$/2 %$%!4# )2']. - ) I " \ $ # *13 !&' ' 1 ' $13']$, # I Q$ '. [. . . ] 66 < 6 2 ' ' 6/ 6 1( / 1 4/ ' '9 6 # ) *, (6" + 45 2 3 0 1 4 5678 9 " ! " # $ %& " ' " (% ) # ' * % + " $ " , # # % " - $ " + " " . / 1 0 2 % ' 6 $345/ $ & # & $ 7 7" & " # * +& " + $ % "& # " . ! % & " + " " % * # ! $ #7* % 7 # # & $ 89 % & (% 7!# 4 4 : 7 & 7& ( && ' & *7% $ # 7 ( " + & # ;. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY DSC-HX9V

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY DSC-HX9V.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag