οδηγίες χρήσης SONY DSC-TX20

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY DSC-TX20 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY DSC-TX20 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY DSC-TX20


SONY DSC-TX20 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (21920 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY DSC-TX20

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] PREPEI na tiz diabsete prosextik prin thn egkatstash th xrsh thz syskeyz. Egkatstash q q q q q q q q q Ayt h syskey enai pol bari. Enai epikndyno na tropopoiete tiz prodiagrafz na prospauete na tropopoisete ayt to proin me opoiodpote trpo. 'Olez oi aparathtez hlektrologikz ergasez gia thn egkatstash thz syskeyz ua prpei na gnoyn ap eidikeymno hlektrolgo armdio prsvpo. 'Olez oi aparathtez ydraylikz ergasez gia thn egkatstash thz syskeyz ua prpei na gnoyn ap eidikeymno ydraylik armdio prsvpo. q q Asfleia paidin q q q Ayt h syskey xei sxediaste gia na xeirwetai ap enlikoyz. [. . . ] Bwete ta koytlia anakatemna me ta lla maxairoproyna gia na mhn kollsoyn metaj toyz. Ta ashmnia maxairoproyna xoyn thn tsh na mayrwoyn en anakateyton me ta anojedvta maxairoproyna. Topouetste ta sto kalui gia ta maxairoproyna xvrist ap ta yploipa. Prin na klesete thn prta, bebaivuete pvz oi braxonez cekasmo mporon na peristrfontai eleuera. 35 Rumish coyz toy epnv kalauio En prpei na plnete pol megla pita (pnv ap 27 ek. dimetro) mporete na ta blete sto ktv kalui afo prta metakinsete to epnv kalui. 'Otan to epnv kalui brsketai sthn ychlterh ush ua mporsei na prei pita diamtroy mxri 20 ek. kai den ua mporsete na xrhsimopoisete tiz egkopz thz sxraz tvn pothrin. Klenete pnta thn prta met to frtvma toy mhxanmatz saz, epeid h anoixt prta enxei pnta kndyno. Gia th metaknhsh sthn ychlterh ush probanete vz ejz: 1. Strfete toyz mprostinoz anastolez (A) toy epnv kalauio proz ta jv kai trabjte to kalui jv. Pernte to kalui sthn ychlterh ush ki epanatopouetete toyz anastolez (A) sthn arxik toyz ush. RC01 Symboylz gia to plsimo Gia ejoikonmhsh enrgeiaz Blte ta skeh sto mhxnhma amsvz met ta gemata, ta taktopoiete akma kai kat diastmata: ua mporsoyn na plyuon la maw tan oloklhrvue to gmisma. Epiljte thn protmhsh "mis forto" en prpei na plyuon mno lga pita. Uymhuete na gemsete MONO to ktv kalui. Akatllhla skeh Ta akloyua skeh den prpei na plnontai sto plyntrio pitvn (ektz en pvlontai vz katllhla gia to plsimo sto plyntrio pitvn): - Maxairoproyna me jlinez kokklinez labz kollhmna mrh - skeh me jlinez labz - antikemena aloyminoy - pol eyasuhta krystllina antikemena Gia kaltera apotelsmata plshz Prin na topouetsete ta skeh sto mhxnhma afairste la ta ypolemmata faghto. Topouetste loj ta kyrtvmna kola antikemena gia na dieykolynue to prasma toy nero. H endeiktik lyxna On/Off paramnei anammnh mxri na apeleyuervue to koymp On/Off. Me aytn ton trpo ta pita ua enai pio kra kai to stgnvma ua gnei kaltera. Adeiste prta to ktv kalui kai met to epnv, gia na apotrape to stjimo nero ap to epnv kalui sta piatik toy ktv kalauio. 5. Bebaivuete pvz oi braxonez cekasmo mporon na peristrfontai eleuera Blte th dsh aporrypantiko Rxnete thn aparathth posthta aporrypantiko sthn eidik ukh, anloga me to epilegmno prgramma, akoloyuntaz tiz synistomenez dseiz ston pnaka "Progrmmata plshz". m En epiljete thn protmhsh "mis forto" uymhuete na meisete thn posthta aporrypantiko. Kleste to kapki toy doxeoy. 6. 7. Kataxrish toy progrmmatoz Patste to koymp progrmmatoz to opoo antistoixe sto prgramma plshz poy epiuymete na P epiljete, (blpe to keflaio "Progrmmata plshz"). En uelsete na alljete prgramma plshz, patste apl na llo koymp progrmmatoz plshz. 'Otan to prgramma plshz teleisei, synisttai na kcete thn parox rematoz sto plyntrio kai na klesete th brsh toy nero. Genik de synisttai na anogete thn prta tan to mhxnhma brsketai se leitoyrga. Prosox Mhn anojete thn prta kat th dirkeia thz fshz urmanshz: ua mporose na proklhue h diarro kayto nero. Xreiwetai na parnete profyljeiz en anoixte h prta kat th dirkeia thz fshz urmanshz amsvz met to tloz toy progrmmatoz, giat mpore na diafgei kaytz atmz. 38 Syntrhsh kai kauarithta Esvterikz kauarismz Kauarste ta stegan thz prtaz kai toyz dianomez aporrypantiko kai lampryntiko me na notismno pan. Kue treiz mnez, energopoiete na prgramma plshz stoyz 65C xvrz skeh, me aporrypantik. O kauarismz tvn fltrvn enai aparathtoz gia thn kalterh dynat leitoyrga thz syskeyz. Kauarismz toy kentriko fltroy: (met ap kue plsh) Ta ypolemmata faghto mpore na syssvreyton msa sto kentrik fltro (A) kai prpei na afairontai periodik jeplnontaz to fltro me trexomeno ner. [. . . ] ) Se perptvsh poy pragmatopoihue kti ttoio, kleste th brsh toy nero ki alljte to svlna. A 2 B A C B 1 Syndseiz paroxz nero Ayt to plyntrio pitvn mpore na trofodothue kai me west (max 50C)kai me kro ner. H trofodthsh me west ner den enai pnta apotelesmatik me ta pol brmika piatik giat syntomeei pol ta progrmmata plshz. H topik Arx 'Ydreyshz ua saz enhmersei gia to mso ro diakmanshz thz peshz sthn periox saz. To plyntrio pitvn xei na svlna paroxz ki nan apoxteyshz poy mporon na strafon ki oi do arister deji anloga me tiz angkez thz egkatstashz. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY DSC-TX20

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY DSC-TX20.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag