οδηγίες χρήσης SONY KDL-40EX402

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο SONY KDL-40EX402 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο SONY KDL-40EX402 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο SONY KDL-40EX402


SONY KDL-40EX402 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2884 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   SONY KDL-40EX402 annexe 5 (40100 ko)
   SONY KDL-40EX402 annexe 3 (9867 ko)
   SONY KDL-40EX402 annexe 2 (26301 ko)
   SONY KDL-40EX402 annexe 1 (9480 ko)
   SONY KDL-40EX402 annexe 4 (40118 ko)
   SONY KDL-40EX402 annexe 3 (8282 ko)
   SONY KDL-40EX402 annexe 6 (9643 ko)
   SONY KDL-40EX402 annexe 5 (9434 ko)
   SONY KDL-40EX402 annexe 4 (2024 ko)
   SONY KDL-40EX402 annexe 2 (3020 ko)
   SONY KDL-40EX402 annexe 1 (1194 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς SONY KDL-40EX402

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 723 :(67 ؼ Ǽ ؼ ǽ ; ; ˽ 79 Ǽ ջ ɾ Ž 6& $872 ˾ ϻ Ǽ ǻ Խ ξ ҽ Ľ Ծ ʼ н ǻ ˾ һ Ǽ Ҿ ǽ ǻ Ի 0(18 ̼ 0(18 Ž Ͻ ҽ н һ ̼ ͻ ˽ ͻ ̼ ͻ ˻ Ҿ л Ǽ ̼ Ž ; ν վ 26' ͽ ̼ 79$9 Ž Ƽ ˼ ž ̼ I ˾ ƻ ͽ н 79$9 1 ͽ ) ͻ ǽ ջ ˾ ͽ ˾ Ž ž Լ ̼ $63(&7 ̻ ̾ $63(&7 ǽ Ǽ ν ˾ ̾ ˾ ͻ Ž Ž ջ ռ ˾ ̾ Ծ ǽ ǽ ν ˾ ͻ ͻվ ͼ Ծ һ Ҿ ˾ ͽ Ͻ ˾ Ž Ǽ ʼ н Լ ̼ 79$9 ʻ ˾ 0(18 2. ˾ 79$9 Ǽ ؼ ˾ ͽ ؼ ˾ 0 Ծ һ ͽ ɾ ˾ һ Ҿ ǽ ͽ ͽ ͽ һ Ҿ ǽ Ծ һ ͽ ɾ ˾ Ͻ ˾ Ž ˾ ̻ ˾ Ž Ǽ ʼ н Լ ̼ 79$9 ʻ ˾ Լ ̼ һ ˻ ͽ ͽ ˾ 0(18 Ƽ ˾ ͽ ˾ Խ ξ ҽ ˾ ͽ ˾ Խ ξ ҽ ˾ ͽ ˾ Խ ξ ҽ 2. [. . . ] ˾ 79$9 Ǽ ؼ ˾ ͽ ؼ ˾ 0 Ծ һ ͽ ɾ ˾ һ Ҿ ǽ ͽ ͽ ͽ һ Ҿ ǽ Ծ һ ͽ ɾ ˾ Ͻ ˾ Ž ˾ ̻ ˾ Ž Ǽ ʼ н Լ ̼ 79$9 ʻ ˾ Լ ̼ һ ˻ ͽ ͽ ˾ 0(18 Ƽ ˾ ͽ ˾ Խ ξ ҽ ˾ ͽ ˾ Խ ξ ҽ ˾ ͽ ˾ Խ ξ ҽ 2. Ƽ ͽ 7HOHWH[W 7(;7 ; Ǽ Ǽ 723 :(67 79$9 7HOHWH[W Ǽ 7HOHWH[W һ ̻ 723 )/2) ǽ /, 67 ̻ Լ Ž ջ Լ ̽ 7HOHWH[W 7(;7 ǽ Ͻ Xr) (QJOLVK )UHQFK *HUPDQ *UHHN , WDOLDQ 6SDQLVK6ZHGLVK 7XUNLVK Ͻ h ) (QJOLVK (VWRQLDQ /HWW 5XPDQLDQ 5XVVLDQ 8NUDLQLDQ /LWKXDQLDQ Ͻ !&]HFK +XQJDULDQ /HWW 3ROLVK 5XPDQLDQ /LWKXDQLDQ ; ̽ Ž ξ Ծ 26' һ ̻ Ž Ž վ Ǽ Լ ž ͻ Ǽ ջ ɼ ˼ Ž ̻ Ǽ Ͻ ˾ Ž ͽ ̻ ͽ Ž Ǽ ̻ Ǽ Ž Ǽ ջ Լ ̼ 79$9 Ž ջ ʻ 0(18 Ƽ ͽ 7HOHWH[W 7(;7 ; Ǽ 2. (3, /2*+ (3, /2*+ (;2'26 1HGHUODQGV 6XRPL 7UNoH 3RUWXJXrV (3, 6752)+ (3, /2*+ */266$6 'HXWVFK (VSDxRO (QJOLVK 1RUVN )UDQoDLV 'DQVN , WDOLDQR 6YHQVND (//+1, . $ һ Ҿ ˽ Ծ 0(18 Ͻ ˾ Ž ͽ ̻ ͽ Ž ̻ Ž Ǽ ʼ н ջ ǻ Ž Լ ̼ 79$9 ʻ ; ˽ 79$9 Ƽ 2. Ǽ ; ; ˽ 79 Ǽ ջ ɾ Ž 6& $872 Ծ һ Ծ ; ž ˽ һ ; ջ ˽ Ҿ ̻ 6& 6& 6& ) 3$/ %* 6(&$0 %* 3$/ , 3$/ '. Ǽ ؼ ; ; ˽ 79 Ǽ ջ ɾ Ž 6& ؼ $872 &+ Ǽ ջ Ƽ Ǽ ջ 2. &+ &+ Ǽ $9 Ǽ $9 һ ̻ Ǽ ˾ ռ $9 - Ǽ ž Ӿ $9 Լ 79$9 ̼ k79$9l ػ $9 Ļ Ļ ½ ƾ ̽ Ž ǽ Ӽ Ž վ žӼ Ҽ ν վ Ž Ӽ $9 ͻ ջ Ļ ž Ž - ͻ ټ ϽӼ ؼ Ӽ Ǽ Լ ž Ծ Ծ Ǽ ž Ӿ $9 Լ ҽ Ž & Ҽ ν ž н Ӽ о ͻ ټ ˾ Ǽ Ǽ ž ؾ ˾ - Ǽ н ž Լ ̼ k79$9l ˾ ͻ ټ $9 - Ž Ծ Ļ $9 Ļ ž Ӽ - Ļ Ӿ $9 ž Ӽ ξ 176& ž Ծ Ծ Ӽ Լ ξ ͽ ˾ 0DLQ PHQX վ 26' Ž $9 Ǽ о 7LQW Ž Ž ̼ kl kl 6HWXS PHQX 2SHQ WKH 0DLQ PHQX 0RYH WR 6HWXS PHQX $FFHVV 6HWXS PHQX 0RYH WR \RXU FKRLFH $FFHVV DGMXVWPHQWV RU RSWLRQV 3UHVV WKH 79$9 EXWWRQ WR H[LW 79$9 0(18 Ƽ 2. 723 $XWR :(67 Ǽ ͽ 7HOHWH[W ɾ 7(;7 Ǽ '9'5 9&5 '9'5 Լ Ծ Ž ̻ ǽ ½ '9'5 3DQDVRQLF ½ '9'5 ջ ˻ ǽ ̻ Ծ Ž ҽ Ҽ ½ '9'5 Ž Լ ҽ Լ ̼ Ծ ջ ½ '9'5 ǽ μ Լ ̼ ɼ ½ '9'5 μ 9&5 '9' ˾ 9&5'9' Ǽ ɼ ˾ Ծ ̻ ̼ ̻ ټ ջ ɼ ½ '9'5 Լ Ǽ ӻ '9' Լ ̼ Ծ ɼ Լ ӻ '9' Լ ̼ Ծ Ҽ ɻ ν Ҿ ǽ Ǽ Լ ̼ ռ ˾ Ҽ Ҿ '9'5 Լ ̼ Ծ о ջ ǽ Ǽ Լ ͻ ̼ ռ ˾ Ҽ Ҿ Լ ̼ Ծ ɻ ν н ǽ Ǽ Լ ̼ ռ ˾ Ҽ н '9'5 Լ ̼ Ծ ջ ǽ Ǽ Լ ͻ ̼ ռ ˾ Ҽ н Ͻ л Ҽ ɻ ν Ҿ ν Ҿ л ɻ ν н ν н ˽ ˾ Լ ̼ Ծ ǽ Ǽ Ǿ ˾ Լ ̼ Ž Ǽ 352*5$00( 5(& Ž ջ Ƽ Լ ʼ ջ ½ '9'5 ͽ Լ ̼ Ծ μ Ƽ 7(/(7(;7 - ǽ HOHWH[W Ž ˽ ӽ м Ž ջ ; ̻ л HOHWH[W - ̼ 0(18 ž ҽ ǽ 7HOHWH[W ν ǽ Խ Ƽ ϻ λ ̼ Ž - ; ̼ ͽ Ž )/2) )$67(;7 " ǽ )$67(;7 Ի ջ ν ͻ վ Ҿ Ӿ ҽ з ջ Լ Խ ̼ Ծ Լ Ҽ Ҿ ҽ ͻ Ž ǽ 723 7HOHWH[W" 723 7HOHWH[W Ǽ ̽ 7HOHWH[W ǽ Ҿ ̽ Ž Լ ̼ ̽ Ž Ž4 ǽ 723 Ž Ի ̼ ˾ ˽ Ǽ ˾ - Ž 63257 ɼ ̼ ˽ ̼ Ž ջ 63257 ̻ ľ ˽ ̼ ƻ о ջ - ̼ ̻ о ջ ̽ - ˾ ̼ ̻ о ջ ̽ Ž Լ4 - Ǽ ̽ ξ ; ̼ Ǽ ¼ ¼ Ž Ҿ μ ; ̽ ƽ ͻ վ ν ˾ - ̽ ν ͻ վ ҽ ̼ ɼ Լ ҽ 797(;7 Լ ̼ 797(;7 վ ν ̽ 7HOHWH[W Լ ջ λ ˼ ǽ ž ǽ 797HOHWH[W Ǽ ̽ Ž ̻ ̽ Ҿ Լ ̼ ʼ ; ̽ ; ̽ ̼ ҽ ǻ ̾ ̽ ͻ ̽ 0(18 Լ ̼ 0(18 ˻ ǽ Լ ̼ Լ ̼ Ӿ ͻ ̽ Լ ̼ λ ˾ ̾ ͻ ̽ 7(/(7(;7 Ž Ծ ջ ̻ ǽ ̽ ļ λ ǽ Ҿ ̽ 0(18 Լ ̼ 0(18 ˻ ǽ ̼ Ž Ҿ Լ ̼ ǽ ̼ ̻ ǽ ; ̾ ǽ 723 )$67(;7 ̼ ջ ǽ Լ Ի Ͻ ̽ ; ջ ɼ Լ ̼ λ ; ̽ Լ ͻ ̼ 2. Ͻ ̽ ˾ ̽ )3 μ ̽ ջ Ž ̻ ̼ Ի ̽ ž һ ҽ ǽ /, 67 ջ һ Ž Լ ̻ ̼ ̻ ; ̽ Լ ͻ ̼ 2. ; ̽ Լ ̼ )3 ̻ Լ ̽ Լ ̼ 0(18 ˻ ǽ Լ ̼ ռ ˾ ž Լ ν ̽ 7HOHWH[W Ž վ Ž ; ̽ Ҿ ͼ Լ ̼ ռ ̽ Լ ̼ 797(;7 λ ˼ ǽ ž Լ ̽ )3 λ 0(18 ļ ̻ ̽ ļ Լ ̼ 0(18 ̼ ռ ˾ ž ǽ ̼ λ ; ̽ Ž վ Լ ̼ ļ Լ ̼ 797(;7 λ ˼ ǽ ž Լ ̼ 0(18 ̼ ռ ͻ ҽ ͻ ̽ ǽ ̼ λ ; ̽ Ž Ҿ ͼ վ Լ ̼ ռ ̽ Լ ̼ 797(;7 λ ˼ ǽ ž λ 7(/(7(;7 +2/' ̽ +2/' Լ ̽ 7HOHWH[W Ž ҽ ̻ ̽ Լ λ Ծ λ ̽ , 1'(; ؾ Լ ̼ , 1'(; һ ̽ ͻ Ҿ Ͻ Ľ ҽ һ Լ Ӿ ͽ ̼ Ծ λ ҽ ̽ ͻ Ҿ ̽ ҽ 7HOHWH[W ͽ ̽ Ž Ҽ ̽ Ծ Ǽ ̽ ͻ ̽ ջ Ծ Լ ̽ ؽ Ž ˾ Ҿ ž ͻ Ž Լ ̽ ̻ Ծ ; ̽ ̼ Լ ̼ 0(18 ͻ ̻ ̼ 7 Ž ɾ ͼ վ Ծ ; ̽ ҽ Ž 7 ̻ ̽ ž ҽ ǽ /, 67 Ž ͼ վ Լ ̼ ռ ˾ Ҿ ž ټ ҽ ǽ /, 67 Լ ̼ 0(18 ̼ ̽ Ž ջ Լ ̼ ռ ̽ ̽ ռ ˾ ¼ - Լ ̼ 0(18 - ̻ λ ; ̽ - Լ ̼ 797(;7 λ ˼ ǽ ž 1 0(18 Ͻ Ž 7HOHWH[W Ƽ ˼ 79 ǽ $9 ػ Ҿ 9LGHR ؼ 9 5&$ ˾ 9LGHR ػ /5 5&$ ؼ $ ػ н ͻ 6&$57 '9' 5 . $0(3$ ؼ 6W 6&$57 5*% - ٻ ν һ ڽ ž - Ļ Լ 77/ 9 ž Լ ػ $9 6&$57 ؼ Ž &9%6 Ž &9%6 Ž Ž ̻ Ž ̻ $Ҽ / 5 + &9%6 % Ž 5*% Ž &9%6 Ž Ҽ Ž / Ž 5 Ž $9 5*% ̻ 1 ˼ Լ T@SWD8@ ҽ Լ 6(59, &( Ž н ҽ ˾ ̽ Լ Ҿ Ҿ Ž Ž Ҿ ɻ ͻ 6(59, &( 3DQDVRQLF ƻ ; Ի ˾ ; ҽ н ͻ ټ 1 ν ž׫Լ ͻ Ҽ ļ ž Լ ν ž 79 *$0(6 Ž ̻ ; վ Լ ν ž Ž Ž ; ˾ ͻ - ξ Խ н - Ž ž о Ծ Լ - Ի Ž ˾ λ ټ 3DQDVRQLF ټ Լ ¼ ž ; Լ л Ծ ǽ Ž Ծ Ž ǽ μ Լ ǽ Ž ټ ҽ ǽ $9 ͻ ǽ ջ ˾ ͽ ˾ Ž ž 1 ǽ Ծ м 1 ͽ ˾ ɻ ˾ ɾ վ Ž ˾ ˾ ˻ ٻ ˽λ Ž Ž 315 ͽ ˾ վ ˾ н Ž 21 ǽ ӽ ջ ž ǽ $9 Ļ ž ҽ ž ̻ ˾׶+ Ž ͻ н ̻ ž ҽ ǽ μ ̻ ɻ վ ˼ ˾ վ վ ˾ վ վ ˾ ̻ Ž ͻ н ˼ ͻ ˾ μ վ ν ˾ ˾ ˼ ̼ ټ ˼ ƻ ټ ͻ ¼ ž ̼ Ž ռ Ž 03; 2)) ͻ Ž ̼ ˼ ˾ μ ͻ 7;$3' 9 $& +] : : [ 506 [ : 032 Ǽ ӽ μ ν ˾ Լ ˼ < % Լ Ž ҽ Ž Ͻ Ľ ӻ ; ̽ 7HOHWH[W н ͻ ټ Ҿ ټ ؼ 6W н ͻ ټ ؼ 6W Ҿ ټ 3$/ %* 3$/ 6(&$0 %* 6(&$0 / 9+) ( ( 9+) + + 9+) $ + 8+) ( ( &$79 6 6 &$79 6 6 0 0 &$79 6 6 8 8 &$79 6 6 3$/ '. [. . . ] 723 $XWR :(67 Ǽ ͽ 7HOHWH[W ɾ 7(;7 Ǽ '9'5 9&5 '9'5 Լ Ծ Ž ̻ ǽ ½ '9'5 3DQDVRQLF ½ '9'5 ջ ˻ ǽ ̻ Ծ Ž ҽ Ҽ ½ '9'5 Ž Լ ҽ Լ ̼ Ծ ջ ½ '9'5 ǽ μ Լ ̼ ɼ ½ '9'5 μ 9&5 '9' ˾ 9&5'9' Ǽ ɼ ˾ Ծ ̻ ̼ ̻ ټ ջ ɼ ½ '9'5 Լ Ǽ ӻ '9' Լ ̼ Ծ ɼ Լ ӻ '9' Լ ̼ Ծ Ҽ ɻ ν Ҿ ǽ Ǽ Լ ̼ ռ ˾ Ҽ Ҿ '9'5 Լ ̼ Ծ о ջ ǽ Ǽ Լ ͻ ̼ ռ ˾ Ҽ Ҿ Լ ̼ Ծ ɻ ν н ǽ Ǽ Լ ̼ ռ ˾ Ҽ н '9'5 Լ ̼ Ծ ջ ǽ Ǽ Լ ͻ ̼ ռ ˾ Ҽ н Ͻ л Ҽ ɻ ν Ҿ ν Ҿ л ɻ ν н ν н ˽ ˾ Լ ̼ Ծ ǽ Ǽ Ǿ ˾ Լ ̼ Ž Ǽ 352*5$00( 5(& Ž ջ Ƽ Լ ʼ ջ ½ '9'5 ͽ Լ ̼ Ծ μ Ƽ 7(/(7(;7 - ǽ HOHWH[W Ž ˽ ӽ м Ž ջ ; ̻ л HOHWH[W - ̼ 0(18 ž ҽ ǽ 7HOHWH[W ν ǽ Խ Ƽ ϻ λ ̼ Ž - ; ̼ ͽ Ž )/2) )$67(;7 " ǽ )$67(;7 Ի ջ ν ͻ վ Ҿ Ӿ ҽ з ջ Լ Խ ̼ Ծ Լ Ҽ Ҿ ҽ ͻ Ž ǽ 723 7HOHWH[W" 723 7HOHWH[W Ǽ ̽ 7HOHWH[W ǽ Ҿ ̽ Ž Լ ̼ ̽ Ž Ž4 ǽ 723 Ž Ի ̼ ˾ ˽ Ǽ ˾ - Ž 63257 ɼ ̼ ˽ ̼ Ž ջ 63257 ̻ ľ ˽ ̼ ƻ о ջ - ̼ ̻ о ջ ̽ - ˾ ̼ ̻ о ջ ̽ Ž Լ4 - Ǽ ̽ ξ ; ̼ Ǽ ¼ ¼ Ž Ҿ μ ; ̽ ƽ ͻ վ ν ˾ - ̽ ν ͻ վ ҽ ̼ ɼ Լ ҽ 797(;7 Լ ̼ 797(;7 վ ν ̽ 7HOHWH[W Լ ջ λ ˼ ǽ ž ǽ 797HOHWH[W Ǽ ̽ Ž ̻ ̽ Ҿ Լ ̼ ʼ ; ̽ ; ̽ ̼ ҽ ǻ ̾ ̽ ͻ ̽ 0(18 Լ ̼ 0(18 ˻ ǽ Լ ̼ Լ ̼ Ӿ ͻ ̽ Լ ̼ λ ˾ ̾ ͻ ̽ 7(/(7(;7 Ž Ծ ջ ̻ ǽ ̽ ļ λ ǽ Ҿ ̽ 0(18 Լ ̼ 0(18 ˻ ǽ ̼ Ž Ҿ Լ ̼ ǽ ̼ ̻ ǽ ; ̾ ǽ 723 )$67(;7 ̼ ջ ǽ Լ Ի Ͻ ̽ ; ջ ɼ Լ ̼ λ ; ̽ Լ ͻ ̼ 2. Ͻ ̽ ˾ ̽ )3 μ ̽ ջ Ž ̻ ̼ Ի ̽ ž һ ҽ ǽ /, 67 ջ һ Ž Լ ̻ ̼ ̻ ; ̽ Լ ͻ ̼ 2. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου SONY KDL-40EX402

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου SONY KDL-40EX402.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag