οδηγίες χρήσης ZANUSSI IZ10

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ZANUSSI IZ10 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ZANUSSI IZ10 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ZANUSSI IZ10


ZANUSSI IZ10 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (775 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ZANUSSI IZ10 (1980 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ZANUSSI IZ10

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] MAQUINA DE LAVAR ROUPA PLUNTHRIO ROUCWN IZ 10 IZ 10 90°C 60°C 40°C 30°C 1000 850 650 450 132999820 MANUAL DE INSTRUÇÕES ODHGIES GIA THN EGKATASTASH KAI TH CRHSH P GR Gia to cr sth Proful xei Parakaloúme na diab sete auté ti odhg'e cr sh me prosoc , d'nonta idia'terh shmas'a sti shmei·sei asfale'a pou perilamb nontai se aut n th sel'da. Sunistoúme na ful xete aut-- to egceir'dio odhgi·n gia mellontik anafor se aut--, kaq· kai na to d·sete se tuc--n mellontikoú idiokt te tou plunthr'ou. Oi proful xei auté parécontai gia thn asf lei sa , all kai thn asf leia twn llwn. Parakaloúme na ti diab sete prosektik prin thn egkat stash kai cr sh tou plunthr'ou. Cr sh · H sugkekriménh suskeu écei scediaste' gia cr sh ap-- en lika toma kai gia oikiak cr sh, súmfwna me ti odhg'e autoú tou egceirid'ou. [. . . ] - E n dhmiourge'tai meg lh pos--thta afroú kat th di rkeia tou plus'mato . - E n den e'nai polú sklhr-- to ner-- (éw to ep'pedo glukoú). Baqmo' sklhr--thta tou neroú Aporrupantik kai pr--sqeta pro·--nta To apotélesma th plúsh exart tai ap-- thn epilog tou aporrupantikoú kai th swst dosolog'a. H swst dosolog'a sumb llei sthn apofug th dhmiourg'a apobl twn, kaq· kai sthn prostas'a tou perib llonto . Par--lo pou e'nai biodiasp·mena, ta aporrupantik periécoun stoice'a ta opo'a diatar ssoun thn eupr--sblhth oikologik isorrop'a th fúsh . H epilog aporrupantikoú exart tai ap-- ton túpo twn ufasm twn (eua'sqhta, m llina, bambaker k. lp. ), to cr·ma, th qermokras'a plus'mato kai to p--so lerwména e'nai ta roúca. Sto sugkekriméno plunt rio, mpore'te na crhsimopoi sete --la ta aporrupantik pou diat'qentai sto emp--rio: - Aporrupantik se sk--nh gia --lou tou túpou ufasm twn. 37 Baqmo' Ep'pedo Carakthristik Germanik kl'maka °dH 0- 7 8-14 15-21 nw twn 21 Gallik kl'maka °T. H. 0-15 16-25 26-37 nw twn 37 1 2 3 4 gluk-- métrio sklhr-- polú sklhr-- ELLHNIKA Diadoc energei·n Prin to pr·to plúsimo, sa sunistoúme na ektelésete to pr--gramma gia ta bambaker stou 60°C, cwr' roúca, prokeiménou na apomakrunqoún tuc--n upole'mmata ap-- to túmpano kai to kdo, ta opo'a dhmiourg qhkan kat thn kataskeu tou plunthr'ou. B lte mis d--sh aporrupantikoú sth q kh tou surtarioú kai qéste se leitourg'a to plunt rio. 3. Metr ste thn pos--thta twn pr--sqetwn B lte, e n qélete, to malaktik-- sto tm ma (h d--sh den prépei na uperba'nei to --rio th q kh me thn éndeixh "MAC ). 1. An yte to plunt rio Gia na an yete to plunt rio, pat ste to koump' ON/OFF : Qa an yei h ndeixh leitourg'a§. Ston p'naka ende'xewn qa emfanistoún trei paúle pou anabosb noun na mhd n pou anabosb nei . P1084 0 --- 2. Metr ste to aporrupantik-- Ano'xte to surt ri tou aporrupantikoú mécri to térma th diadrom tou. B lte thn pos--thta aporrupantikoú pou sunist tai ap-- ton kataskeuast sthn kat llhlh q kh tou surtarioú E n qélete na k nete pr--plush prin thn kúria plúsh, b lte aporrupantik-- kai sth q kh pr--plush . C0064 38 5. Epil xte to epiqumht pr gramma/úfasma Pat ste epaneilhmm na to koump' , gia na epil xete to epiqumht pr gramma/úfasma. Qa an youn oi ende'xei pou antistoicoún sti f sei pou perilamb nontai sto pr gramma. Ston p'naka ende'xewn qa emfaniste' h di rkeia tou epilegm nou progr mmato , upologism nh me b sh to m gisto fort'o gia k qe túpo uf smato . E n to fort'o me roúca e'nai polú mikr , sthn arc tou kúklou o p'naka qa sunec'sei na emfan'zei th di rkeia, an loga me to m gisto fort'o. H tim th di rkeia qa prosarm zetai stadiak kat thn ekt lesh tou kúklou. 7. Epil xte thn tacúthta stiy'mato thn epilog NEROU STON KADO (KATA TOU TSALAKWMATOS) Pat ste to koump' TACUTHTAS STIYIMATOS epaneilhmm na, gia na epil xete thn tacúthta stiy'mato pou q lete thn epilog NEROU STON KADO (KATA TOU TSALAKWMATOS) . E n epil xete thn epilog , to plunt rio qa stamat sei sto t lo tou progr mmato me to ner ak ma ston k do. 1000 850 650 450 8. [. . . ] Sa sumbouleúoume na ful xete --le ti prostateutiké diat xei , prokeiménou na ti crhsimopoi sete, se per'ptwsh pou qel sete mellontik na metaférete to plunt rio. Xebid·ste kai afairéste (me éna kleid') thn p'sw dexi b'da. Kalúyte ti opé me ti t pe pou br'skontai sto p'sw méro tou plunthr'ou sto sakoul ki pou parécetai maz' me ti odhg'e cr sh . P0256 P0020 Topoqéthsh Prin topoqet sete to plunt rio sthn telik tou qésh, peristréyte to kro tou swl na adei smato tou neroú, sto p'sw méro tou plunthr'ou, pro thn kateúqunsh pou e'nai pio kont sth brúsh. Xebid·ste elafr· ton daktúlio steréwsh , peristréyte to kro tou swl na kai xanabid·ste ton daktúlio. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ZANUSSI IZ10

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ZANUSSI IZ10.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag