οδηγίες χρήσης ZANUSSI ZDI121

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ZANUSSI ZDI121 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ZANUSSI ZDI121 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ZANUSSI ZDI121


ZANUSSI ZDI121 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (14017 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ZANUSSI ZDI121 (14297 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ZANUSSI ZDI121

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] PREPEI na tiz diabsete prosextik prin thn egkatstash th xrsh thz syskeyz. Egkatstash q q q q q q q q q q Ayt h syskey enai pol bari. Enai epikndyno na tropopoiete tiz prodiagrafz na prospauete na tropopoisete ayt to proin me opoiodpote trpo. 'Olez oi aparathtez hlektrologikz ergasez gia thn egkatstash thz syskeyz ua prpei na gnoyn ap eidikeymno hlektrolgo armdio prsvpo. 'Olez oi aparathtez ydraylikz ergasez gia thn egkatstash thz syskeyz ua prpei na gnoyn ap eidikeymno ydraylik armdio prsvpo. q q Asfleia paidin q q q Ayt h syskey xei sxediaste gia na xrhsimopoietai ap enlikoyz. [. . . ] (Blpe "Synistomenh posthta aporrypantiko" Prplysh). DE17 DE02 En xrhsimopoiete aporrypantik se tampltez probanete vz ejz: 1. Gia la ta progrmmata me prplysh, prosuste mia posthta peraitrv tampltaz pnv sto kapki thz ukhz aporrypantiko. Aneparkez posthtez aporrypantiko ua prokalsoyn kak apotelsmata plshz, pvz kai mia yperbolik posthta aporrypantiko de ua knei kal sta apotelsmata thz plshz ki enai to dio epiwmia. Xrhsimopointaz thn akrib posthta aporrypantiko syneisfrete sth mevsh thz mlynshz toy peribllontoz. Aporrypantik me nwyma xvrz fsforo Se aytz tiz sympagez sknez ta exurik, proz to peribllon, stoixea, xoyn antikatastaue me fysik nwyma ki llez perisstero bioapoikodomsimez oysez. 6 Xrsh thz syskeyz Frtvsh thz syskeyz Prin topouetsete ta skeh msa sto mhxnhma, afairete la ta ypolemmata faghto, gia na apofeyxue to bolvma tvn fltrvn kai kat synpeia h elttvsh thz apotelesmatikthtaz. Anojte thn prta kai trabjte jv ta kaluia gia na topouetsete ta skeh. To epnv kalui To epnv kalui xei sxediaste gia ta pita (epidorpoy, piatkia kaf, rhx kai baui pita me dimetro mxri 24 ek. ), mpol saltaz, flitwnia kai potria. Ta kolonta potria mporon na topouethuon anpoda stiz egkopz thz sxraz tvn pothrin. Ta elafri skeh (plastik mpl klp. ) ua prpei na mpoyn sto epnv kalui kai na taktopoihuon tsi ste na mh metakinontai. To ktv kalui To ktv kalui xei sxediaste gia katsarolik, kapkia, pita, mpol saltaz, maxairoproyna klp. Piatlez kai megla kapkia prpei na taktopoiontai stiz krez toy kalauio, ste na ejasfalwetai h eleuerh peristrof toy epnv braxona cekasmo. US60 Prin na klesete thn prta, bebaivuete pvz oi braxonez cekasmo mporon na peristrfontai eleuera. Rumish coyz toy epnv kalauio En prpei na plnete pol megla pita (pnv ap 27 ek. dimetro) mporete na ta blete sto ktv kalui afo prta metakinsete to epnv kalui. UI57 UI12 Gia thn metaknhsh sthn ychlterh ush probanete vz ejz: 1. Strfete toyz mprostinoz anastolez (A) toy epnv kalauio proz ta jv kai trabjte to kalui jv. Pernte to kalui sthn ychlterh ush ki epanatopouetete toyz anastolez (A) sthn arxk toyz ush. RC01 To kalui gia ta maxairoproyna Ta aixmhr makri maxaria poy topouetontai kueta enxoyn piuan kndyno. En epiuymete na diakcete to prgramma plshz opoiadpote stigm patste jan to koymp. 9. Sto tloz toy progrmmatoz plshz Sto tloz toy progrmmatoz plshz to mhxnhma stamat aytomtvz. H endeiktik lyxna On/Off ua paramnei anammnh mxri na pathue to koymp On/Off. 10 Syntrhsh kai kauarithta Esvterikz kauarismz Kauarste ta stegan thz prtaz kai toyz dianomez aporrypantiko kai lampryntiko me na notismno pan. Kue treiz mnez, energopoiete na prgramma plshz stoyz 65C xvrz skeh, me aporrypantik. Ejvterik kauarithta Kauarwete tiz ejvterikz epifneiez toy mhxanmatoz kai toy pnaka elgxoy me na notismno malak panki. Mh xrhsimopoiete pot leiantik prointa, syrmatkia dialytik (aketnh, trixlvroaiuylnio, klp. . . ). Kauarismz tvn kentrikn fltrvn (met ap kue plsh) Epiueverete ta kentrik fltra (B) kai (C) ki afairete la ta ypolemmata faghto me mia bortsa ktv ap trexomeno ner. Ta fltra (B) kai (C) afairontai amftera anashknontaz to pio jv (B) (trabntaz to kentrik stmio proz ta pnv). To mikrtero fltro (C) mpore na afaireue piwontaz tiz dyo glvsstsez (D). Afo kauariston, bwete ta fltra jan sth ush toyz piwontz ta proz ta ktv mxri na pisoyn sth ush toyz. MA02 Paratetamnh perodoz mh leitoyrgaz En den xrhsimopoisete to mhxnhma gia kpoia xronik perodo synisttai na: 1. Afste to esvterik thz syskeyz kauar. D C B Profyljeiz gia thn pagvni Apofgete na topouetsete th syskey se xro poy h uermokrasa enai katterh ap 0C. En ayt enai anapfeykto, adeiste to mhxnhma, kleste thn prta thz syskeyz, aposyndste to svlna eisagvgz nero kai adeiste ton. Metaknhsh toy mhxanmatoz MA08 En prpei na metakinsete th syskey (lgv metakmishz klp. . . ): 1. Apofgete na gerete yperbolik to mhxnhma kat th dirkeia thz metaforz. Kauarismz toy megloy fltroy (kue ebdomda) Kauarwete to meglo fltro (A) ki ap tiz dyo pleyrz ktv ap trexomeno ner xrhsimopointaz mia bortsa. Gia na to bglete, afairete to braxona cekasmo piwontaz tiz dyo glvsstsez (D), strfete to daxtyldi (F) proz arister kai met trabjte lo to kommti jv. [. . . ] O svlnaz enai efodiasmnoz me mia ditajh asfaleaz poy mplokrei thn parox toy nero sto mhxnhma se perptvsh urashz, ofeilmenhz sth fuor toy esvteriko svlna. ) Se perptvsh poy pragmatopoihue kti ttoio, kleste th brsh toy nero ki alljte to svlna. A 2 B A C B 1 CA13 Syndseiz paroxz nero Ayt to plyntrio pitvn mpore na trofodothue kai me west (max 60C)kai me kro ner. H trofodthsh me west ner den enai pnta apotelesmatik me ta pol brmika piatik giat syntomeei pol ta progrmmata plshz. H topik Arx 'Ydreyshz ua saz enhmersei gia to mso ro diakmanshz thz peshz sthn periox saz. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ZANUSSI ZDI121

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ZANUSSI ZDI121.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag