οδηγίες χρήσης ZANUSSI ZDIS 102

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ZANUSSI ZDIS 102 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ZANUSSI ZDIS 102 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ZANUSSI ZDIS 102


ZANUSSI ZDIS 102 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (9423 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ZANUSSI ZDIS 102

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 2 Odhgìez asfàleiaz Eìnai polù shmantikò na fylaxteì aytò to egxeirìdio xrçshz mawì me th syskeyç gia mellontikéz parapompéz. Eàn h syskeyç poylhueì ç metabibasteì se àllon idioktçth, ç eàn metakomìsete ki afçsete th syskeyç, bebaivueìte òti to egxeirìdio ménei pànta mawì me th syskeyç èste o néoz xrçsthz na mporései na enhmervueì gia th leitoyrgìa thz syskeyçz kai tiz shmantikéz plhroforìez asfàleiaz. Oi paroùsez plhroforìez xorhgoùntai gia thn dikç saz kalùterh asfàleia. PREPEI na tiz diabàsete prosextikà prin thn egkatàstash ç th xrçsh thz syskeyçz. Egkatàstash q q q q q q q q q Elégjte to plyntçrio piàtvn saz gia endexòmenez whmiéz apò th metaforà. [. . . ] Epiléjte thn xamhlòterh rùumish gia th sklhròthta neroù. Topouetçste to aporrypantikò "3 se 1" prin thn énarjh toy progràmmatoz plùshz sth uçkh aporrypantikoù. SHMEIVSH: Eàn ta apotelésmata toy stegnèmatoz den eìnai ikanopoihtikà saz synistoùme na: 1. Gemìsete th uçkh lampryntikoù me lampryntikò. Ryumìsete th dosologìa lampryntikoù sth uésh 2. Sympyknvméno aporrypantikò Ta shmerinà aporrypantikà gia ta plyntçria piàtvn eìnai sxedòn òla aporrypantikà apokleistikà xamhlçz alkalikçz sygkéntrvshz me fysikà énwyma se tamplétez morfçz skònhz. Xrhsimopoièntaz progràmmata plùshz 50°C se syndyasmò me aytà ta sympyknvména aporrypantikà meiènetai h rùpansh kai kànoyn kalò sta piàta saz, efòson aytà ta progràmmata plùshz syndyàwontai eidikà me tiz idiòthtez diàlyshz thz brvmiàz tvn enwùmvn sta sympyknvména aporrypantikà. Eìnai gia aytòn to lògo poy xrhsimopoièntaz progràmmata plùshz 50°C se syndyasmò me sympyknvména aporrypantikà mporoùn na epiteyxuoùn ta ìdia apotelésmata kauariòthtaz poy diaforetikà mporoùn na epiteyxuoùn mòno xrhsimopoièntaz progràmmata plùshz 65°C. Eàn apofasìsete na epistrécete sth xrçsh toy stàntar systçmatoz aporrypantikoù saz ypenuymìwoyme òti ua prépei na: q q Gemìsete janà tiz uçkez me alàti kai lampryntikò. Ryumìsete th sklhròthta neroù ryumìwontaz sthn ychlòterh rùumish kai pragmatopoièntaz 3 kanonikà progràmmata plùshz xvrìz na gemìsete me piatikà. Ryumìsete th sklhròthta neroù ryumìwontaz anàloga me th sklhròthta toy neroù sthn perioxç saz. Ryumìsete th dosologìa lampryntikoù. q q SHMEIVSH: 'Otan xrhsimopoieìte aporrypantikà 4 se 1 poy symplhrènontai kai apò to méso katà thz diàbrvshz toy gyalioù ston tùpo "3 se 1", parakaloùme na akoloyuçsete tiz ìdiez ypodeìjeiz poy dìnontai gia ta aporrypantikà "3 se 1". 12 Progràmmata plùshz Prògramma Baumòz brvmiàz kai eìdoz fortìoy 'Entonh brvmià. Piatikà, maxairopçroyna kai koywinikà Uésh toy diakòpth epilogçz progràmmatoz Perigrafç kùkloy (3) Timéz katanàlvshz Diàrkeia progràmmatoz (se leptà) Katanàlvsh enérgeiaz (se kWh) Katanàlvsh neroù (se lìtra) Entatikò 65°C 65°C Westç pròplysh Kyrìvz plùsh stoyz 65°C 2 xliarà jebgàlmata 1 westò jébgalma Stégnvma Krùa pròplysh Kyrìvz plùsh stoyz 65°C 2 xliarà jebgàlmata 1 westò jébgalma Stégnvma 115 - 130 1, 6 - 1, 8 19 - 21 Kanonikò 65°C Kanonikç brvmià. Eàn prépei na jekinçsei éna néo prògramma, elégjte eàn ypàrxei aporrypantikò sth uçkh aporrypantikoù. 6. Téloz progràmmatoz plysìmatoz To plyntçrio piàtvn ua stamatçsei aytomàtvz. To ànamma thz endeiktikçz lyxnìaz téloz progràmmatoz ypodeiknùei òti to prògramma teleìvse. Sbçste to plyntçrio piàtvn stréfontaz pìsv ton diakòpth epilogçz progràmmatoz sth uésh Off. Anoìjte thn pòrta kai periménete merikà leptà protoù bgàlete ta piatikà, kat' aytòn ton tròpo ua eìnai pio krùa kai to stégnvma ua eìnai kalùtero. Rùumish thz "kauystérhshz ekkìnhshz" enòz progràmmatoz: Mòliz ryumisteì to prògramma plùshz, patçste to koympì "kauystérhshz ekkìnhshz". Patçste to koympì énarjh/àkyro, h antìstrofh métrhsh thz kauystérhshz ekkìnhshz jekinà aytomàtvz. Sbçnoyn oi endeiktikéz lyxnìez tvn fàsevn. To ànoigma thz pòrtaz den ua tropopoiçsei ç diakòcei thn antìstrofh métrhsh. Mòliz paréluei h kauystérhsh ekkìnhshz to prògramma plùshz ua jekinçsei aytomàtvz, h endeiktikç lyxnìa kauystérhshz ekkìnhshz sbçnei kai anàbei h endeiktikç lyxnìa thz fàshz se ejélijh. 7. Adeiàste to plyntçrio piàtvn Ta westà piàta eìnai eyaìsqhta sta xtypçmata. Prépei na afçsete na kryèsoyn ta piàta prin na ta bgàle ta apò thn oikiakç syskeyç. [. . . ] Me agvgò ston toìxo efodiasméno me ejaerismò, me elàxisth esvterikç diàmetro 4 ek. H sùndesh apoxéteyshz prépei na brìsketai se éna ùcoz metajù 30 ek. (mégisto) apò ton pyuména toy plynthrìoy piàtvn. O svlçnaz ekkénvshz mporeì na kateyuùnetai eìte aristerà eìte dejià toy plynthrìoy piàtvn. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ZANUSSI ZDIS 102

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ZANUSSI ZDIS 102.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag