οδηγίες χρήσης ZANUSSI ZDT 4152

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ZANUSSI ZDT 4152 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ZANUSSI ZDT 4152 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ZANUSSI ZDT 4152


ZANUSSI ZDT 4152 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (613 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ZANUSSI ZDT 4152

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] PLYNTHRIO PIATVN ZDT 4152 ODHGIES XRHSEVS Periexòmena Odhgìez asfàleiaz Diàuesh Oikonomikò kai oikologikò plùsimo piàtvn Perigrafç thz syskeyçz Pìnakaz elégxoy Prin thn prèth xrçsh Rùumish toy aposklhryntç neroù Gémisma me alàti Lampryntikò Kauhmerinç xrçsh Topouéthsh maxairopçroynvn kai piatikèn To kàtv kalàui To kalàui gia ta maxairopçroyna To epànv kalàui Rùumish ùcoyz toy epànv kalauioù Xrçsh toy aporrypantikoù Diaforetikà eìdh aporrypantikoù Progràmmata plùsìmatoz 'Enarjh enòz progràmmatoz plùshz Syntçrhsh kai kauariòthta Kauarismòz tvn mesaìvn fìltrvn Paratetaména xronikà diastçmata mh leitoyrgìaz Profylàjeiz gia thn pagvnià Diakìnhsh toy mhxançmatoz Ti kànoyme, òtan. . . Sérbiz kai antallaktikà PISTOPOIHTIKO EGGYHSHS Odhgìez egkatàstashz Entoixismòz Isostàumish Sterévsh stiz paraplçsiez monàdez Syndéseiz paroxçz neroù Svlçnaz eisòdoy neroù me balbìda asfaleìaz Sùndesh svlçna ejòdoy neroù Hlektrikç sùndesh Symboyléz gia kéntra elégxoy 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 14 15 16 17 17 17 17 17 17 18 18 19 Texnikéz prodiagraféz Diastàseiz Plàtoz 'Ycoz Még. bàuoz me anoixtç pòrta 44. 6 cm 81. 8 - 87. 8 cm 55. 5 cm 114 cm Hlektrikç sùndesh: Tàsh Synolikç isxùz Asfàleia Pìesh paroxçz neroù Oi plhroforìez gia thn hlektrikç sùndesh dìnontai sthn epigrafç dedoménvn toy sthn esvterikç pleyrà thz pòrtaz toy plynthrìoy piàtvn. Elàxisth Mégisth 50 kPa (0. 5 bar) 800 kPa (8 bar) 9 plçrh serbìtsia Xvrhtikòthta Aytç h syskeyç symmorfènetai me tiz akòloyuez Odhgìez E. O. K. : - 73/23 ç 19. 2. 73 (Odhgìa Xamhlçz Tàshz) kai epòmenez tropopoiçseiz - 89/336 ç 3. 5. 89 (Odhgìa Hlektromagnhtikçz Symbatòthtaz) kai epòmenez tropopoiçseiz. 2 Odhgìez asfàleiaz Eìnai polù shmantikò na fylaxteì aytò to egxeirìdio xrçshz mawì me th syskeyç gia mellontikéz parapompéz. [. . . ] (2) Idanikò gia to plùsimo katsarolikèn kai maxairopçroynvn prvinoù kai deìpnoy (nvpç brvmià). Aytò eìnai to téleio kauhmerinò prògramma, epinohméno gia tiz anàgkez mìaz oikogéneiaz 4 atòmvn poy epiuymeì na plùnei mònon katsarolikà kai maxairopçroyna prvinoù kai deìpnoy. (3) Oi timéz katanàlvshz lambànontai ypòch vz kauodhghtikéz kai ejartèntai apò thn pìesh kai th uermokrasìa toy neroù kauèz epìshz ki apò tiz metaboléz thz paroxçz reùmatoz. 11 'Enarjh enòz progràmmatoz plùshz Se aytçn tin oloklhrvménh syskeyç oi élegxoi brìskontai sto ànv tmçma thz pòrtaz. ¢Otan epilégete éna prògramma, h pòrta prépei na eìnai anoixtç. 1. Elégjte eàn ta kalàuia éxoyn fortvueì svstà ki eàn oi braxìonez cekasmoù mporoùn na peristréfontai eleùuera 2. Kataxèrish kai énarjh toy progràmmatoz Stréfete to diakòpth epilogéa progràmmatoz dejiòstrofa évz òtoy to gràmma toy progràmmatoz poy epiuymeìte na epiléjete antistoixeì me to deìkth progràmmatoz ston pìnaka elégxoy. Epiléjte th qermokrasìa toy progràmmatoz basikoù plysìmatoz se symfvnìa me tiz odhgìez poy brìskoyme ston pìnaka "prògrammata plysìmatoz" (blépe "Koympì whtoùmeno"). Patçste to koympì On/Off kai kleìste thn pòrta. Diakopç enòz progràmmatoz plùshz se ejélijh Allàjte ç diakòcte éna prògramma plysìmatoz se leitoyrgìa MONO eàn eìnai apòlyta aparaìthto . Mporeì na diafùgei kaytòz atmòz òtan anoìjete thn pòrta. Anoìgete thn pòrta prosektikà. q Anoìjte thn pòrta plynthrìoy piàtvn, to prògramma ua stamatçsei. Kleìste thn pòrta, to prògramma ua jekinçsei apò to shmeìo sto opoìo diakòphke. 5. Téloz toy progràmmatoz plùshz To plyntçrio piàtvn ua stamatçsei aytomàtvz. Anoìjte thn pòrta kai periménete merikà leptà prin na bgàlete ta piàta, kat' aytòn ton tròpo ua eìnai pio krùa kai ua éxoyn stegnèsei kalùtera. Sbçste to plyntçrio piàtvn patèntaz to On/Off. 6. Adeiasma toy plynthrìoy piàtvn Ta kaytà piatikà eìnai eyaìsuhta sta xtypçmata. Katà synépeia ta piatikà ua prépei na kryènoyn protoù na bgoyn apò thn syskeyç. Adeiàste prèta to kàtv kalàui kai metà to epànv, étsi ua apotrapeì to stàjimo toy neroù apò to epànv kalàui sta piatikà toy kàtv kalauioù. Mporeì na ypàrxei nerò stiz pleyréz kai sthn pòrta toy plynthrìoy piàtvn kai to anojeìdvto atsàli endexoménvz ua eìnai pio krùo apò ta piatikà. 'Otan teleièsei to prògramma plùshz, synistàtai na diakopeì h paroxç reùmatoz toy plynthrìoy piàtvn kai na kleìsei h brùsh toy neroù. 12 Syntçrhsh kai kauariòthta Kauarìste tiz ejvterikéz epifàneiez toy mhxançmatoz kai ton pìnaka elégxoy me éna notisméno malakò panì. Eàn xreiàwetai xrhsimopoiçste mònon oydétera aporrypantikà. Mhn xrhsimopoieìte poté leiantikà proiònta, syrmatàkia ç dialytikà (asetòn, trixlvroaiuylénio klp. . . ). [. . . ] To boùlvma toy neroxùth den prépei na brìsketai sth uésh toy òtan to mhxànhma adeiàwei to nerò giatì ua mporoùse na prokalései thn epistorfç toy neroù sto mhxànhma. Eàn xrhsimopoieìte mia proéktash sto svlçna ekkénvshz den ua prépei na eìnai makrùterh apò 2 métra ki h esvterikç thz diàmetroz den ua prépei na eìnai mikròterh apò th diàmetro toy xorhgoùmenoy svlçna. Hlektrikç sùndesh Plhroforìez poy aforoùn thn hlektrikç sùndesh xorhgoùntai sthn epigrafç dedoménvn sto dejiò àkro thz pòrtaz plynthrìoy piàtvn. Prin syndésete th syskeyç sthn prìwa toy reùmatoz, bebaivueìte òti: 1. H tàsh toy hlektrikoù diktùoy kai to onomastikò reùma ston tòpo egkatàstashz antapokrìnontai me thn onomastikç tàsh kai to onomastikò reùma poy anagràfontai sthn epigrafç dedoménvn. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ZANUSSI ZDT 4152

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ZANUSSI ZDT 4152.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag